Mer lära innantill än historiemedvetande

Med den nya läroplanen, Lgr 2011, kommer begreppet historiemedvetande lyftas ännu tydligare. Fredrik Alvén har tagit fram ett material som han hoppas efterfrågar elevernas historiemedvetande.

Hur ser ditt forskningsområde och dina frågeställningar ut?

- I femton år har utvecklandet av elevernas historiemedvetande varit med som första strävansmålet i kursplanen för historia i Lpo -94. Trots det har flera nationella undersökningar pekat på en historieundervisning som, i likhet med den internationella arenan, mest hanterar stoff och innantillinlärning.

- I min forskning har jag producerat ett material som förhoppningsvis efterfrågar elevernas historiemedvetande. Detta material har undervisats och testats på sju skolor runt om i Skåne.

- Analysen av min empiri, det vill säga skriftliga elevsvar, intervjuer och fokusgrupper, har sedan bestått av två ingångar. Den ena handlar om en fenomenografisk ansats, där elevernas svar kategoriseras för att hitta både hur de använder sin historiska referensram men också för att hitta vanliga fallgropar för eleverna. Den andra handlar om en kvantifiering av materialet där skolor jämförs med varandra men också andra kategorier som kön, etnicitet och elevernas föräldrars utbildningsbakgrund i förhållande till resultat.

Vilka teoretiska utgångspunkter har du?

- I botten ligger konstruktivistiska idéer. Något annat är otänkbart för mig om man ska försöka komma åt historiemedvetande som handlar om hur vi orienterar oss i olika situationer. För att komma åt begreppet och vilka kompetenser det innehåller utgår jag från narrativa teorier.

Vilka resultat är extra intressanta i relation tidigare forskning!

- Det som spelar roll för resultaten på det här materialet är vilken skola man går på, inte kön, etnicitet eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. Elever är inte vana vid att historia kan handla om aktuella och etiskt svåra frågor som migration eller jämställdhet.

Vad betyder dina resultat praktiskt för lärarna?

- Med den nya läroplanen, Lgr 2011, kommer begreppet historiemedvetande lyftas ännu tydligare. Det operationaliseras genom förmågor som att använda sin historiska referensram, använda källor, använda metodiska begrepp och att analysera hur historia används.

- Det är alla förmågor som finns med i mitt material och analyseras utifrån elevsvar. Det är alltså autentiskt material som stämmer överens med kommande kursplan i historia. Även om man inte håller med om mina analyser är kanske elevsvaren i avhandlingen och materialet något som man som lärare kan förhålla sig till.?

Senast granskad: 2016-02-03