Böcker

Greppa flerspråkigheten

Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten.

Den här kunskapsöversikten belyser perspektiv på frågor om språk och identitet och hur de hänger ihop med lärande och kunskapsutveckling. Översikten ger såväl bakgrund utifrån teoretiska ramverk om flerspråkighet som praktiska exempel med flerspråkighet i skola och undervisning i centrum. Den sammanfattar kunskap om hur alla som har anknytning till undervisning och annan skolverksamhet från förskoleklass till och med gymnasium kan utnyttja de flerspråkiga resurser som finns till hands i dagens skola. Greppa flerspråkigheten vänder sig till alla som är verksamma inom skolan. Den riktar sig också särskilt till skolledare som har ansvar för att skolans verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt för skolans måluppfyllelse.

Beställ eller ladda ner här

Att läsa och förstå

Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.

Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan? Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse. Kunskapsöversikten kan läsas och användas av både lärare och rektorer i hela grundskolan och dess motsvarande skolformer. Störst fokus ligger dock på årskurserna 3-7, där eleverna går alltmer från att lära sig läsa till att läsa för att lära.

Beställ eller ladda ner här

Delaktighet för lärande

Denna kunskapsöversikt lyfter fram forskning somhandlar om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning.

De demokratiska värdena, elevernas delaktighet och inflytande, ska vara lika centralt i utbildningen som kunskaper i olika skolämnen. Det framgår tydligt i skollagen och läroplanerna. Denna kunskapsöversikt lyfter fram forskningsom handlar om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning. Kunskapsöversikten riktar sig i första hand till personal i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer eller till dig som vill veta mer om elevdelaktighet och inflytande. Beställ eller ladda ner här

Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan. Reviderad upplaga

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all utbildning - i förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Till exempel ska alla gymnasieelever kunna välja kurser inom entreprenörskap och i vissa fall kommer det att skrivas in som ett examensmål.

Men entreprenörskap i skolan är lika mycket ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet som det är kunskap om egenföretagande. Det handlar om att bevara och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga år. Det handlar om att fostra barn så att de kan skapa och våga, i alla livets delar.

Den här kunskapsöversikten ger en samlad bild av erfarenheter, begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan och fungerar som vägledning både för dig som är verksam i skolan och för dig som är intresserad av vad som händer i skolan. Beställ eller ladda ner

Att förstå sin omvärld och sig själv. Samhällskunskap, historia, religion och geografi

Den här kunskapsöversikten handlar om de fyra ämnena samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi och belyser hur undervisningen i dessa ämnen kan bedrivas. Den är skriven ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Forskning kring respektive ämne på grundskolan och gymnasieskolan lyfts fram. Frågor sombehandlas är bland annat: Varför är det viktigt att elever läser dessa ämnen? Vad ska elever lära sig? Hur upplever elever undervisningen i dessa ämnen? Beställ eller ladda ner

Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaseratarbetssätt. Utgångspunkten är att en skickliglärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation. Beställ eller ladda ner

Att se helheter i undervisningen. Naturvetenskapligt perspektiv

Översikten handlar om hur man kan utveckla undervisningen med hjälp av forskning och hur lärarna kan reflektera över sina erfarenheter och sin undervisning med hjälp av metoder och modeller.

Learning study, lesson study och pedagogical content knowledge (PCK) är några av de metoder som beskrivs i pocketen som ingår i utgivningsserien Forskning för skolan. Beställ eller ladda ner

Fritidshemmet - lärande i samspel med skolan

På vilket sätt gynnar fritidshemmets verksamhet barns utveckling, lärande och välbefinnande? På vilket sätt bidrar fritidshemmets verksamhet till att uppfylla läroplanens mål om att fostra eleverna till demokratiska medborgare som har utvecklat de kunskaper som är nödvändiga i samhället?

Kunskapsöversikten vänder sig till skolledare, beslutsfattare, fritidspedagoger, lärare och lärarstudenter. Beställ eller ladda ner

Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan

Denna kunskapsöversikt handlar om mötet mellan småbarn och pedagoger i förskolan.Översikten är en revidering och en komplettering av boken Möten för lärande; pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan, från år 2003.

Den bygger i sin tur på en studie där verksamhetens innehåll och organisation studerades men även hur pedagogerna förhöll sig till det pedagogiska arbetet. Aspekter som den vardagliga praktiken, pedagogers syn på barn och barns lärande samt atmosfär i barngruppen är några frågor som diskuteras. Beställ eller ladda ner

Kunskapsbedömning - vad, hur och varför?

Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om i skolan? Hur lär sig elever? Vad har elever rätt att lära sigi skolan? Hur kan man som lärare veta vad någon annan kan och vet? Dessa stora frågor brottas många lärare och rektorer dagligen med men hur hanterar man dem i det vardagliga arbetet?

I den här kunskapsöversikten sammanställs forskning inom området bedömning och den riktar sig främst till lärare och rektorer. Beställ eller ladda ner

Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever.Fokus i översikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modellersamt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare.

Frågor som vilka arbetssätt som kan stärka de flerspråkiga elevernas dubbla inlärningsprocesseroch vilka verktyg som kan hjälpa läraren att bättre möta flerspråkiga elever tas upp i boken. Beställ eller ladda ner

Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning

I den här kunskapsöversikten diskuteras olika enskilda insatser och arbetssätt som fungerar för att förebygga och åtgärda mobbning. Kunskapsöversikten ger en unik bild eftersom den omfattar flera program samtidigt och följer individens utsatthet över tid.

Översikten riktar sig i första hand till personal i skolan eller till dig som vill veta mer om arbetet med att stävja mobbning. Beställ eller ladda ner

Barndomens förändrade villkor. Förutsättningar för barns lärande i en ny tid

Omvälvande samhällsförändringar har lett till att barndomen snabbt ändrat karaktär. Globalisering, migration och informationsteknologins framväxt är några påtagliga förändringar som ingen, vare sig vuxen eller barn, kan undgå att märka av i sina liv.

Barndomen har under de senaste 20 åren blivit alltmer institutionaliserad. Samhället har tagit både ett socialt och ett pedagogiskt ansvar för barnens utveckling och välbefinnande. Vår tidigare bild av barndom gäller inte längre. Denna förändrade syn på barndom kommer också att prägla synen på kunskap och lärande. I översikten beskrivs generella inslag som har stor påverkan på barn som familjemönster, föräldraskap, den mångkulturella skolan och konsumtionskultur.

Översikten riktar sig i första hand till personal verksam inom förskola och skola eller till dig som vill veta mer om barndomsforskningen i relation till synen på kunskap och lärande. Beställ eller ladda ner

Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn.

Olika former för bedömning har blivit en allt större del av vardagen för personal i förskolan och skolan. Den målstyrda organisationen ställer allt större krav på dokumentation, utvärdering och bedömning av barn och elevers kunskaper och förmågor.

I boken diskuteras vad bedömning är och hur man bedömer yngre barns och elevers kunskapsutveckling. Hur kan en individuell utvecklingsplan se ut? Hur förhåller vi oss till att barnen själva ofta inte vill bli bedömda medan vi vuxna gärna ser en utökad bedömning?

I den här kunskapsöversikten ges en samlad bild av den forskning som finns inom området bedömning och dokumentation av yngre barns kunskapsutveckling. Översikten riktar sig i första hand till personal verksam inom förskola och skola eller till dig som vill veta mer om forskning om bedömning av yngre barns och elevers lärande. Beställ eller ladda ner

Senast granskad: 2016-02-08