Vad är läromedel?

Ingen centralt fastställd definition av läromedel finns idag men i skolförordningen från 1971 beskrevs läromedel som "alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation".

Begreppet "basläromedel" användes senare av Statens Institut för läromedel, SIL, som granskade SO-läromedel. Basläromedel innefattade läroböcker som kursböcker, textböcker och bibeln, men även talböcker och arbetsinstruktioner.

I läromedelsbegreppet ryms idag även texter eller andra former av representationer i radio, TV, film, tidning, teater, serier, spel/digitala spel och datorer.

Ett multimodalt perspektiv

Begreppet multimodalitet syftar dels på att allt fler medier används, men också på att allt större tonvikt läggs på att förstå både hur verbaltexter, bilder och ljud kan vara informationsbärare. Dessa komponenter är olika tecken, på engelska kallat "modes", som ger informationen ytterligare en dimension. Ett multimodalt perspektiv lägger vikt vid att läromedelsbegreppet inte endast handlar om den skrivna texten.


Läromedelsbegreppet börjar nu närma sig en definition av typen "resurser för lärande".

När man beskriver skrivna läromedel talar man ibland om "pedagogiska texter", där man kan skilja mellan "pedagogiska texter för organiserad undervisning/formellt lärande" och "pedagogiska texter för informellt lärande". Pedagogiska texter för informellt lärande — som på arbetsplatser, i föreningsliv, på kvällskurser, eget sökande på nätet med mera — kan röra sådant som handböcker, encyklopedier, instruktionsböcker eller populärvetenskapliga texter. Dessa texter är inte primärt anpassade till någon specifik kursplan, som skolans läroböcker är.

Verktyg med många syften

Man kan, förutom att se läromedel som redskap för undervisning, också förstå dessa som en minnesbank för kunskap och kommunikation eller som en standard för social kontroll av accepterade kunskaper och giltiga ideologiska ställningstaganden.

Sammanfattningsvis verkar det vara rimligt att idag tala om "pedagogiska texter" eller "resurser för lärande" för att täcka in alla de olika medier och texter som används i olika slags lärandesituationer.

Tillfrågad expert: Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet.

Text: Anna Sandström
 

Senast granskad: 2015-01-27