Forskningsbaserat arbetssätt

Ett forskningsbaserat arbetssätt innebär att forskning, det vill säga vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, är grunden för arbetet i skolan och förskolan.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att göra det till verklighet i skolans vardag behöver lärare och rektor ha en levande diskussion om vad ett forskningsbaserat arbetssätt konkret innebär och hur forskningen kan bidra till att utveckla undervisningen. Skolans arbete med att bidra till och använda sig av beprövad erfarenhet är väsentligt för den egna utvecklingen.

Det forskningsbaserade arbetssättet måste förverkligas inom utbildningens alla områden. Det gäller alltså inte bara ämnen som svenska eller matematik utan även kvalitetsarbetet, kompetensutveckling, elevhälsan och andra stödfunktioner.

För att kunna göra verklighet av ett forskningsbaserat arbetssätt krävs en djupare förståelse för vad vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens på utbildningsområdet kan innebära i skolvardagen. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten har fördjupat sig i begreppen och har en gemensam hållning.

Skolverkets ställningstaganden finns sammanfattade nedan och som introduktion till begreppen har vi också tagit fram tre filmer som belyser vart och ett av begreppen ur olika synvinklar.  

Läs här:  

Film – en bra start för dialog

Skolverket har producerat ett antal filmer. Några belyser begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens på olika sätt. Andra belyser positiva påverkansfaktorer väl belagda i forskning.

Filmerna är korta och framtagna i samband med Skolverkets utvecklingsinsats Forskning lyfter. De passar utmärkt som underlag för samtal och dialog om den egna verksamheten och hur man vill gå vidare i det egna utvecklingsarbetet.

Titta på filmerna här eller via länkarna i högerspalten. Filmer som diskussionsunderlag


 

Senast granskad: 2013-01-22