Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan

Hur arbetar lärare, rektorer och huvudmän för att skolan ska bli en trygg miljö för alla elever? Vad fungerar för att skolan ska bli en plats där varje elev utvecklas så långt som möjligt och där vi kan tala om god undervisning för alla elever?

Forskningsbaserat arbetsätt i skolans vardag. Det forskningsbaserade arbetssättet bygger på ett vetenskapligt förhållningsätt som bör genomsyra verksamheten. Grunden är att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning och beprövad erfarenhet. 

Vad fungerar?

För att få svar på vad som fungerar kan lärare, rektorer och huvudmän hämta vägledning i utbildningsvetenskaplig forskning. Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bestämmelserna i skollagen riktar sig både till dem som utformar styrdokument för skolan och till dem som är verksamma i skolan. Varje lärare förväntas hålla sig orienterad inom sitt ämnesområde och att följa den pedagogiska utvecklingen och forskningen. Det betyder i sin tur att rektorer, förskolechefer och huvudmän har ett ansvar för att skolans personal får möjlighet att till kollegialt lärande och utveckla sina ämnes- och metodkunskaper samt stöd när det gäller att ta del av den senaste forskningen. 

Det finns idag en bred konsensus om betydelsen av att lärare kan koppla sin undervisning och kompetensutveckling till den senaste forskningen om god undervisning och ledarskap i skolan. Dessutom har det nyinrättade skolforskningsinstitutet som främsta uppgift att se till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Behovet av att förstå vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är stort inom skolan. Lärare, rektorer och huvudmän måste därför bygga kompetens för förstå, tillämpa och spegla sin egen praktik i resultat från utbildningsvetenskaplig forskning. Det handlar också om att få syn på, dokumentera och lära av sina egna kunskaper och erfarenheter på ett systematiskt sätt.

Forskningsbaserat arbetssätt innebär att skolor arbetar med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som grund för det egna utvecklingsarbetet. På de här sidorna förtydligar vi vad forskningsbaserat arbetssätt innebär och varför det forskningsbaserade arbetssättet är grunden för allt utvecklingsarbete i skolan.

OECD-rapport om betydelsen av koppling till forskningen

Ny publikation om vetenskap och beprövad erfarenhet
 

Senast granskad: 2015-12-16