Unik databas för skandinavisk forskning på förskoleområdet

Danmark, Norge och Sverige satsar gemensamt för att göra forskning på förskoleområdet lättfunnet och lättillgängligt.

Sök förskoleforskning här!

Skolverket, Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, och norska Utdanningsdirektoratet arbetar sedan 10 år tillbaka gemensamt med databasen för skandinavisk forskning på förskoleområdet, Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC. Databasen samlar på ett lättillgängligt sätt kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg och innehåller idag cirka 580 kvalitetsgranskade publikationer.

Danish Clearinghouse for Educational Research vid Århus pedagogiska universitet ansvarar för den årliga kvalitetsgranskningen av publicerade rapporter och avhandlingar och avgör vad som ska publiceras i databasen. Under två av de tio år som kartläggningen har genomförts var det SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, i Köpenhamn som genomförde granskningen.

119 studier granskades närmare

Processen tar ett år och innebär bland annat att leta upp, läsa och granska artiklar, rapporter och avhandlingar utifrån standarkriterier samt att skriva resuméer av de utvalda publikationerna. Kvalitetsgranskningen säkerställer att den utvalda publikationen behandlar förskoleområdet, att det är grundforskning och inte till exempel en debattbok, att studien inte redan ingår i en tidigare forskningskartläggning och att den håller tillräckligt hög standard. Hela processen presenteras i en slutrapport som kommer ut i början av efterföljande år och de utvalda publikationerna presenteras då också i databasen. 

Under 2016 hittades 1022 studier i de inledande sökningarna. Av dessa valdes 119 ut utifrån relevans och kvalitet och granskades närmare. Kvar efter denna granskning blev79 studier, som anses passa innehållsmässigt i databasen och ha tillräcklig hög kvalitet enligt kriterierna.

De olika publikationerna i databasen kan nås utifrån olika sökkriterier som till exempel ämne för undersökningen, undersökningsmetod, publiceringsland eller publiceringsår. Databasens urvalskriterier ger möjlighet till stor variation och den innehåller rapporter och artiklar av vitt skilda slag som till exempel ”Samma, lika, alla är unika – en analys av jämställdhet i förskolepolitik och praktik”, ”Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation” och ”Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill?”

Under 2017 genomgår databasen en uppdatering för att bli mer användarvänlig med förbättrade sökfunktioner och kategoriseringar.

Senast granskad: 2016-02-13