Ledarskap och organisation

Skolledarskap och skolorganisation ska stödja varandra. Organisationskulturen i en verksamhet har stor betydelse för förändringsarbetet. Därför är det viktigt att förskolechef och rektor har vetskap om vad som kännetecknar förskolan och skolan som lärande organisation och känner till olika teorier om och principer för organisationers utveckling.

Skolledarens sätt att leda förskolans och skolans utvecklingsprocesser påverkar barns och elevers möjligheter till lärande och utveckling. Därför är det också viktigt att skolledare känner till olika ledarstrategiers effekter på medarbetarnas prestationer för att kunna stärka deras utveckling både på individ- och gruppnivå.

Senast granskad: 2016-02-12