Sammanställa och sprida forskning

Skolverket bevakar forskning inom ett antal områden. För att nå en så hög kvalitet som möjligt anlitar vi olika universitet och högskolor, det är ju där forskningen bedrivs.

Sedan 2008 sammanställer och sprider Skolverket kunskap om resultat av forskning för skolan. Uppdraget har fått ökad betydelse i och med den skarpare skrivningen i skollagen att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet är att öka kunskapen om forskning hos huvudmän, rektorer, lärare, förskolechefer och förskollärare så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken.

Senast granskad: 2013-06-27