Att eleverna inte bara blir integrerade, utan också inkluderade

Solveig Nygård spelar en nyckelroll i Pajalas förändringsarbete. Hon avlastar rektorerna och är en del av det lokala teamet som tillsammans driver arbetet framåt.

Bild på Solveig Nygård.

Solveig Nygård – med en nyckelroll i Pajalas förändringsarbete

Arbetet inleddes med en introduktion i Stockholm tillsammans med andra kommuner som har liknande utmaningar, vilket enligt Solveig gav en bra bas att stå på inför det fortsatta arbetet.

— Det är spännande att vara med i en nationell satsning, menar Solveig. Jag började med att göra en kartläggning inför nulägesbeskrivningen där min uppgift var att samla ihop och sammanställde enkäterna/analysen från personalen.

Utifrån resultatet började vi tillsammans vaska fram problemområden och åtgärder. Och då utkristalliserades det områden som var angelägna att ta tag i som till exempel:
Hur kan vi arbeta så att eleverna inte bara blir integrerade utan också inkluderade i klasserna?

Det fanns också många frågor kring språkutvecklande arbetssätt där en del kände att de inte var med på tåget. De som gått Läslyftet hade tänket med sig redan. En annan viktig frågeställning som kom upp var interkulturell pedagogisk kompetens – vem är jag i mötet med nyanlända? Hur skapar vi en skola där vi tar vara på våra nyanlända elevers erfarenheter? Hur lär vi om och av våra elever?

Resultatet av arbetet hittills

Idag är åtgärdsplanen klar och den löper som en röd tråd från skolledning ner till lärare och vikarier samt övrig personal.

— Samarbetet med teamet från Skolverket har varit väldigt bra, vi har träffats, resonerat och fått viktig input. Det har känts att vi gör det här tillsammans!

Man har också ordnat en implementeringsdag då man samlade all personal för att informera om arbetet och hur det går till. Dessutom planeras en utbildningsdag för övrig personal kring läroplanen så att de får kunskap om vilka förmågor som bedöms, om värdegrund. Allt för att de som arbetar i skolan ska ha en gemensam utgångspunkt.

— Nästa steg blir att komma igång med kompetensutvecklingen där våra förstelärare kommer att ha en nyckelroll och vara ambassadörer för arbetet för att garantera långsiktigheten, berättar Solveig. I höst drar våra två utbildningssatsningar igång med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt interkulturellt förhållningssätt.

Frigöra tid i ett pressat läge

— Kompetens- och utbildningsinsatserna sker på K-dagarna, det vill säga våra kompetensutvecklingsdagar. Rektorerna måste prioritera och avsätta tid för kollegialt arbete. Det gör att vi blir ett som starkt team i skolan, vilket vi måste vara för att lyckas. Insatserna är en grundplåt för oss att fortsätta utvecklas i skolan.

Min förhoppning är att vi tänder en låga och att vi som arbetar i skolan känner att vi bär det här tillsammans. Målet är att alla som går ut skolan får en bra undervisning och kan lämna skolan med framtidstro. Vårt uppdrag är att skapa en skola för alla.

Senast uppdaterad 05 mars 2021