Barn och vuxna skapar bibliotek i förskolan

Ett skolbibliotek kan ha en central roll redan på förskolan och vara en del av arbetet med barnens språkutveckling. Barnen blir intresserade av läsning och stärker sin självkänsla.

Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk roll i skolan. Det kan det även ha i förskolan, menar pedagogen Arabela Cosovic och förskolechefen Patricia Carpanetti Larsen på Korrebäckens förskola i Malmö. Därför har de skapat ett förskolebibliotek, som de nu ska utveckla tillsammans med barn och föräldrar.

På förskolan går 54 barn. Många av dem är flerspråkiga. Knappt hälften av barnen har funktionsnedsättningar, framför allt rörelsehinder. Förskolan har lång erfarenhet av att arbeta både inkluderande och integrerande.

− Det gäller att se pedagogiska möjligheter istället för hinder, säger Patricia Carpanetti Larsen.

Arabela är den drivande kraften bakom biblioteket och samordnar verksamheten, men alla pedagoger hjälps åt. Vid starten ansökte förskolan om tretusen kronor i bidrag från Malmö stad. Pengarna var öronmärkta för bokinköp, så resten av uppbyggnadsarbetet fick de ordna själva.

Föräldrar skänker böcker till förskolebiblioteket

Korrebäckens förskola arbetar med hållbar utveckling. Att använda återvunnet material till inredningen var därför självklart. Bokhyllorna byggdes av lastpallar och en stor del av inredning är överblivna möbler som barn och pedagoger hittade i källaren.

De böcker som tidigare var spridda på avdelningarna är nu samlade i biblioteket. Föräldrarna uppmanas att skänka böcker som barnen inte längre vill ha, och det har gett gott resultat. Biblioteket har fått böcker på många olika språk som kommit till stor användning.

− Samtidigt som barn och föräldrar blir delaktiga i verksamheten, blir de även medvetna om värdet med återanvändning och hållbar utveckling, säger Arabela Cosovic.

Biblioteket har frigjort plats på avdelningarna, samtidigt som konsumtionen har minskat. Istället för att köpa in en bok till varje avdelning, köper förskolan ett exemplar som alla kan dela på.

Så hittar barnen böckerna i förskolans bibliotek

Förskolan har inte något organiserat samarbete med Malmö stadsbibliotek. Men under uppbyggnaden av det egna biblioteket, besökte pedagoger och barn ofta stadsbiblioteket för att få inspiration.

− Vi gick runt och tittade, tog bilder och barnen berättade vad de ville ha i biblioteket, säger Arabela Cosovic. Vi besöker fortfarande stadsbiblioteket ibland för att barnen ska få byta miljö, för att vi ska få nya idéer, och för att uppmuntra barnen att gå dit på fritiden.

På förskolans bibliotek är böckerna sorterade efter ämne, författare och ålder. De ligger med framsidan upp, så att det blir lättare för barnen att hitta. Böcker för mindre barn finns på de lägre hyllorna, medan böcker för äldre barn ligger högre upp.

Förskolan har valt att inte sortera bort böcker som har ett omodernt synsätt på genus och etnicitet. Istället pratar pedagogerna om innehållet tillsammans med barnen. De förklarar och resonerar kring varför berättelserna ser ut som de gör. Till exempel kan det bero på att berättelserna är gamla eller att de utspelar sig i en svunnen tid.­

− Samhället utvecklas alltid, och genom att behålla de här böckerna kan vi visa barnen att det har gått framåt inom många områden, säger Patricia Carpanetti Larsen. Barnen ska förstå att samhället hela tiden förändras och att de kan bidra till utvecklingen,

− Det gamla finns sida vid sida med det nya. Förskolan har tillgång till it i den vardagliga verksamheten. Det finns surfplattor och smartboards på alla avdelningar, säger Arabela Cosovic.

Bibliotek på förskolan inspirerar till läsning

Arabela Cosovic konstaterar att det inte råder någon tvekan om att det underlättar att ha ett eget bibliotek på förskolan. Barnen blir mer intresserade av läsning. De lär sig även att visa ansvar och att ta hand om böckerna.

En annan vinst med satsningen är att biblioteket öppnar upp för barn med andra språk än svenska.

− När jag läser en berättelse på ett annat språk, kan barnen rätta mig om jag läser fel. Om jag läser något på mitt eget språk, finns det barn som kan översätta och berätta. Barnen blir stolta istället för att skämmas och de stärker sin självkänsla och identitet. Olikheterna bidrar till att stärka barnens lärande och förståelse.

Andra kommuner besöker förskolebiblioteket

Enligt Patricia Carpanetti Larsson kan alla förskolor bygga upp ett eget bibliotek. Men det gäller att vara medveten om att det inte löser sig av sig självt. Någon eller några i personalen måste engagera sig och driva på.

− Alla är viktiga, men det krävs eldsjälar för att det verkligen ska hända något. Någon måste inspirera och entusiasmera, så att kollegorna hakar på och kommer igång.

Biblioteket på Korrebäckens förskola har redan haft studiebesök från andra kommuner och många blivande förskolepedagoger besöker dem för att se hur de arbetar.

− Det är det gemensamma skapandet som är nyckeln, säger Arabela Cosovic. Många utanför verksamheten hjälper också till, allt ifrån föräldrarna till vaktmästaren. Och barnen är förstås fantastiskt duktiga. Det är svårt att föreställa sig på förhand hur mycket barnen kan hjälpa till när man startar och driver ett bibliotek.

Text: Stefan Pålsson

Att tänka på vid nystart av förskolebibliotek

Det finns inget krav i skollagen på att förskolor ska ge tillgång till bibliotek. Men i några kommuner har man ändå valt att starta förskolebibliotek för att stimulera barnens läsintresse och språkutveckling. Växjö och Linköpings kommun tipsar förskolor inför uppstart av verksamheten:

Sätt ramar, förankra och inspireras av andra

 • Bestäm syfte och sätt upp mål för verksamheten.
 • Förankra hos ledning och förskolechefer.
 • Ta reda på övriga personer som behöver kontaktas och kontakta dem.
 • Sök samarbete med och kontakta folkbibliotek eller skolbibliotek.
 • Ta reda på hur andra gjort – läs om eller gör studiebesök på andra förskolebibliotek.

Diskutera praktiska frågor och involvera personal, barn och föräldrar

 • Bestäm vilket rum på förskolan som helt eller delvis kan användas (som bibliotek).
 • Bestäm vem/vilka i personalen som ska ansvara för biblioteket, vad de ska göra och hur mycket tid det får ta (alt. hur mycket tid de kan avvara för detta).
 • Skapa engagemang hos all personal, barn och föräldrar genom att tidigt involvera dem i planering.
 • Diskutera hur rutinerna för bokurval och bokinköp ska se ut, gärna utifrån förskolans behov och barnens olika åldrar. Ett sätt kan vara att starta ett biblioteksråd.
 • Bestäm om böckerna ska få lånas hem eller bara användas på förskolan.
 • Tänk på att böcker slits ut! Undersök om det går att få en budget för nyinköp.

Stöd för skolbiblioteken

Senast uppdaterad 03 juni 2020