Lärlingsutbildning för nyanlända på Gotland

Vuxenutbildningen Gotland har tillsammans med socialförvaltningen startat en vårdbiträdesutbildning i form av lärlingsutbildning i kombination med sfi.

Arbetsgrupp bestående av Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, samt Gotlands folkhögskola

Anledningen till att man startade lärlingsutbildningen var att det fanns både ett kompetensbehov och ett intresse hos främst nyanlända på ön. En motsvarande utbildning finns för barnskötare och ett försök med bygg-sfi pågår.

Vuxenutbildningen Gotland är ansvarig för all kommunal vuxenutbildning på Gotland och är tillika ett Lärcentrum. Där studerar cirka 1400 elever på hel- och deltid under året, varav cirka 350 på sfi. Sfi fylls på med cirka 20 – 30 nya elever varje månad. De flesta delarna inom vuxenutbildningen drivs i egen regi.

I vuxenutbildningens regionala uppdrag ingår att kompetensförsörja ön. Företagen på Gotland behöver därför se nyttan av utbildningarna och vara delaktiga i dem. Vuxenutbildningen Gotland är samordnare för en arbetsgrupp bestående av Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, samt Gotlands folkhögskola. Gruppen träffas en gång per månad och tittar på jobbspår för nyanlända inom ramen för DUA.

– Idag finns det 117 elever inom etableringsprogrammet på ön, och Vuxenutbildningen Gotland har ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen kring dem, säger Tina M Larsson, samordnare för yrkesutbildning på Vuxenutbildning Gotland.

År 2015 kom en stor mängd nyanlända till Gotland. Många var familjer, främst från Syrien, men även från Afghanistan. Det kom även många unga män, huvudsakligen från Afghanistan. Tidigare har det inte funnits så många nyanlända på ön, och det uppstod en ny situation att förhålla sig till.

Kompetensanalys för vårdbiträdesutbildningen med sfi

Inför uppstarten av vårdbiträdesutbildningen gjordes en analys av kompetensbehovet på ön. Vuxenutbildningen tittade på vilka arbetsuppgifter som fanns inom vård och barnomsorg och vilka yrkeskategorier som behövdes. Utifrån dessa och i samklang med styrdokumenten skapades ett utbildningspaket som matchade befintliga jobb. För att utbilda individer med lämplig kompetens sökte Vuxenutbildningen Gotland upp personer som gick på extratjänster via arbetsförmedlingen. Till dessa tjänster kopplade man utbildning på halvtid.

I dag har vi 14 elever inom vårdbiträdes- och barnomsorgsutbildningarna, varav alla inom barnomsorg är kvinnor, medan det inom vård är ungefär hälften kvinnor och hälften män, säger Tina M Larsson.

Sfi i kombination med lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen mot vårdbiträde respektive barnskötare är på 900 gymnasiepoäng. Eleverna behöver olika lång tid för utbildningen. Genomströmningen kan skyndas på då eleven får kunskaper, kompetenser och färdigheter under det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Elevens mål med utbildningen är tydligt, vilket är viktigt för motivationen att fullfölja studierna.

Alla elever inom lärlingsutbildningen ingår i en studiegrupp som träffas en gång i veckan med yrkesläraren och sfi/sva-läraren. I lärlingsgruppen sker utbyte av erfarenheter och kunskaper från respektive apl-platser. Dessutom har alla elever möjlighet att mötas och kommunicera med sina lärare när som helst via en digital läroplattform. Yrkesläraren besöker regelbundet arbetsplatserna.

– Det är inte bara språk- och yrkeskunskaper som eleverna förvärvar på arbetsplatsen, utan även kunskaper och färdigheter som rör svenska värden och värderingar, och som finns i läroplanen, säger Tina M Larsson.

Eleverna uttrycker själva att de är en del av gemenskapen på arbetsplatsen och att de bidrar med sin insats och kompetens. Alla elever klarar sig igenom utbildningen och hittills är det ingen som har hoppat av.

Vuxenutbildningen Gotland är noggrann med att handledarna på arbetsplatsen har förstått sitt uppdrag och vad utbildningen går ut på. Handledarna på apl får momentlistor som tydliggör vad som ska göras för att eleverna ska nå sina mål. När i utbildningen de olika momenten kommer in varierar mellan olika arbetsplatser. På kontinuerliga handledarträffar tar man upp aktuella frågor samt olika teman, som till exempel språkstöd.

Bygg-sfi i kombination med lärlingsutbildning

Vuxenutbildningen Gotland driver även ett försök med bygg-sfi, där språkinlärning och byggämnen går i varandra. Utbildningen inleds med en orienteringskurs under vilken eleven under sju veckor är två dagar per vecka i en bygghall. Efter orienteringskursen startar den verkliga byggutbildningen, där språk- och yrkeskunskaper ytterligare vävs ihop.

– Redan i dag har vi en lärling som går byggutbildningen i kombination med sfi. Eleven ägnar sig åt renovering av äldre byggnader på ön, säger Erik Gerndt, biträdande rektor för yrkesutbildningar. En annan elev, som har påbörjat en utbildning till fordonsmekaniker i kombination med sfi, har redan under utbildningen fått anställning.

För att eleven ska kunna fullfölja sina studier på arbetsplatsen åker en yrkeslärare ut för uppföljning var fjärde vecka. Eleven får tillfälle att byta arbetsplats om hans nuvarande arbetsplats inte kan erbjuda utbildningens alla moment.

Elever från språkintroduktion

Ungefär cirka 40 elever från gymnasieskolans språkintroduktion kommer under året att gå över till vuxenutbildningen. Eleverna ligger på olika språkliga nivåer. De flesta är män som vill ha en yrkesutbildning och som behöver inledande orienteringskurser samt kombinerade språk- och yrkesutbildningar. Orienteringskurserna ger en inblick i utbildningen, motivation och förförståelse och främjar därmed såväl utbildningens kvalitet som individernas integration.

– Många elever får sommarjobb inom vård- och omsorg. Flera individer har fått anställning direkt inom dessa områden då Vuxenutbildningen Gotland bjudit in socialförvaltningens resursteam, säger Tina M Larsson. Vuxenutbildningen planerar att på samma sätt bjuda in företag som kan berätta om företaget och, om möjligt, rekrytera till sina verksamheter.

Framgångsfaktorer för kombinerad sfi och lärlingsutbildning

  • Tydliga mål för elever leder till motivation och genomströmning.
  • Tydliga mål kring kompetensförsörjning leder till anställningsbarhet.
  • Fritt utrymme för idéer gör att kommunen och vuxenutbildningen vågar köra igång med nyheter, vara öppna, och bygga nytt.
  • Nyfikenhet gör att man provar nya idéer vilka ofta leder till framgång.
  • Samarbete mellan olika aktörer kring eleverna skapar trygghet.
  • Goda samarbeten gör att man ser helheten elev – utbildning – arbetsliv och erbjuder utbildningar som ses som nödvändiga av alla.
Senast uppdaterad 31 augusti 2021.