”Låt barnen visa vägen”

Ha ett öppet sinne och låt barnen leda diskussionerna om naturvetenskapliga fenomen, skapa ”snackisar” och var noga med dokumentationen. Det är några av tumreglerna för pedagogerna på förskolan Karolina i Solna.

Med tanke på närheten till naturen är förskolan Karolinas profil förmodligen ingen tillfällighet. Här ligger fokus på naturvetenskap, att låta barnen upptäcka naturen och dess olika fenomen efter eget huvud och att göra varje dag ”till en upptäcksfärd” som det heter på förskolans hemsida.

Barnens språkliga utveckling är ett av de viktigaste verktygen i arbetet, menar förskoleläraren Calle Thorell.

– Språket är jätteviktigt, framför allt eftersom det är så nära kopplat till lärandet. Barnens språkliga utveckling ger dem en möjlighet att uttrycka sig, men också att utbyta teorier och tankar med varandra, vilket är helt centrala mål i läroplanen för förskolan, säger han.

Lyhördhet viktig

Arbetet med naturvetenskap och språklig utveckling går hand i hand på Karolina. En viktig princip som kollegorna ofta pratar om är att som pedagog alltid vara lyhörd och ha ett öppet sinne för barnens egna funderingar, berättar Calle Thorell.

– Barnen bär redan på så mycket kunskap och teorier. För mig som pedagog handlar det om att fånga upp de situationer som uppstår i vardagen, att väcka deras nyfikenhet och lust att lära och uppmuntra dem att formulera sina tankar och idéer.

– Vi tror mycket på att börja med ett material som ger många möjligheter. Vi vill inte styra barnen utan de ska själva leda lärprocessen. Allt vi gör baserar vi på det barnen själva tycker är intressant eller spännande, även när det handlar om naturvetenskap.

Diskussion om ytspänning

Ett bra exempel är när ett av barnen för några veckor sedan fyllde sitt mjölkglas till bredden under det gemensamma mellanmålet. Situationen ledde till en diskussion om ytspänning och de krafter eller orsaker som ligger bakom fenomenet.

– Det blev en jättespännande diskussion och barnen fick lägga fram sina egna teorier. Ett av barnen hade en väldigt spännande idé om luftströmmar som påverkade vätskan så jag hämtade papper och penna och lät hen rita och förklara. Det gav en ny dimension och gjorde det enklare för alla runt bordet att förstå.

Händelsen är samtidigt ett bra exempel på hur man på Karolina arbetar med olika former av dokumentation eller presentation. Bilder är ett ofta använt hjälpmedel som hjälper barnen att formulera sina tankar.

– När vi planterade ekollon kom det fram jättemånga teorier om hur växter förökar sig och gror. Om vi inte hade dokumenterat barnens alla tankar i filmer och teckningar så hade de idéerna gått förlorade. Då hade vi tappat det perspektivet och hade inte kunnat gå vidare till nästa steg, förklarar Calle Thorell.

Fiffiga appar

Digital teknik används flitigt, till exempel Puppet Pals, en app där barnen kan göra sina egna animerade presentationer, exempelvis av ett museibesök. Book Creator är en annan användbar app där barnen kan sätta samman bilder, ljud och text i digitala böcker, berättar Calle Thorell. På Karolina har barnen också använt sig av bloggformatet för att dokumentera och presentera sina upptäckter.

Ett pedagogiskt knep är att skapa mötesplatser och ”snackisar” som uppmuntrar barnen till egna reflektioner. Ett exempel är det projekt om förmultningsprocesser som förskolan har arbetat med under den senaste tiden. På en hylla mitt i förskolan förvaras glasburkar med frukter i olika skeden av förmultning. Den centrala placeringen är ingen tillfällighet.

– Burkarna har blivit en snackis. Barnen får själva följa utvecklingen och gör egna reflektioner och experiment. Vad händer till exempel om man tillför vatten? Blir frukten fin igen? Det blir ett sätt för barnen att mötas och som pedagog blir det väldigt enkelt, det är bara att uppmuntra och följa efter, säger Calle Thorell.

Språkliga förebilder

Den omgivande parken används ofta som spelplan för olika former av naturvetenskapliga experiment eller studier. Ekollon samlas ihop och planteras, insekter skärskådas och blommor och löv undersöks. I det arbetet ska pedagogerna vara språkliga förebilder, säger Calle Thorell

– Dels ska vi använda ett korrekt språk, men vi ska också introducera nya ord och gärna använda vetenskapliga termer, till exempel ytspänning. Jag tycker inte heller att vi ska dra oss för att poängtera att det faktiskt är naturvetenskap eller teknik vi håller på med. Vi i förskolan är ju ett led i ett sammanhållet utbildningssystem och ska skapa förutsättningar för det senare lärandet.

Att fokusera på just naturvetenskap i en förskoleverksamhet är inte alltid givet. En av förklaringarna är att många förskollärare själva har ett komplicerat – eller kanske till och med problematiskt – förhållande till ämnet och att de därför drar sig för att använda ämnet i verksamheten, tror Calle Thorell.

– Men under senare år tycker jag att det har skett en attitydförändring till det bättre. Det pratas mer och mer om naturvetenskapen och om möjligheterna med ämnet. Det är ett viktigt ämne som många barn dessutom tycker är väldigt stimulerande.

Text och foto: Jakob Hydén

Calles bästa tips för språkutveckling

  • Låt material, dokumentation samt resultat från planerade aktiviteter finnas tillgängliga i lärmiljön för att locka barnen till samtal med varandra.
  • Tänk på antalet barn när ni planerar tillfällen. I en för stor grupp kan det vara svårt att låta varje barn få höras.
  • Ge barnen många möjligheter att själva få uttrycka sina tankar och teorier. Till exempel genom att skriva, rita eller gestalta.
  • Ha alltid någon form av digitalt dokumentationsverktyg tillgängligt både för barnen och för dig som pedagog.
  • Använd barnens egna tankar och hypoteser i vidare planering. Detta för att stärka barnens känsla av att deras ord har en reell betydelse.
  • Planera för att kunna fånga oplanerade ögonblick. Barnens utforskande upphör aldrig utan de kan göra en viktig upptäckt nästan när som helst under dagen. Om man lyckas fånga och dokumentera dessa ögonblick så har man oftast hittat en bra ingång till lärande för gruppen.

Inspiration till pedagogiskt arbete

I stödmaterialet Uttrycksformer för upptäckare finns förslag på olika uttrycksformer som barnen kan använda för att kommunicera sina upplevelser av naturen och tekniken. Där får du inspiration till att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i förskolan.

Uttrycksformer för upptäckare – förskolan

Senast uppdaterad 15 april 2021.