Marco Helles: – Viktigt att systematisera det antirasistiska förhållningssättet i förskola och skola

Marco Helles är en efterfrågad föreläsare med bakgrund som nationell samordnare för mångfald, jämställdhet och mänskliga rättigheter inom Röda Korset. Han var en av föreläsarna på Skolverkets digitala konferens i april 2021 där vi belyste frågor om flerspråkighet, interkulturalitet och rasism.

Tre personer sitter i en ring och diskuterar med varandra

Från vänster: Samanthi Al-Dhaheri, Marco Helles och Hassan Sharif i diskussion under konferensen.

På konferensen deltog huvudmän som vi samverkar med inom Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning. Samarbetet pågår under totalt sex terminer i syfte att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska.

— Förutom att nätverkskonferensen ger kompetenshöjande inslag inom olika teman så blir det även en nationell kontaktyta som skapas där huvudmännen kan ta hjälp av varandras erfarenheter i svåra och utmanande utvecklingsområden, berättar Christina Nyrell, processtödjare på Skolverket.

Bild på Marco Helles. Han tittar in i kameran och ler.

Marco Helles.

Under sin föreläsning belyste Marco Helles rasismens olika ansikten. Han berättade om hur rasism uppkommer bland annat genom tankar som: ”Du är inte som vi! Du är annorlunda.” Marco Helles förklarade att negativa känslor och fördomar ingår i rasismen, samt att nationalism och rasism leder till så kallad konformism, det vill säga svårigheten att hävda en avvikande åsikt. Just svårigheten att kunna hävda en avvikande åsikt är det han tycker vi ska bära med oss och känna till i vårt uppdrag i förskola och skola.

Systematisera det antirasistiska förhållningssättet i förskola och skola

— Värdegrund är inte ord, utan en handling. Det du säger visar inte vem du är. Det gör dina handlingar. Motsatsen till rasism är inte icke-rasism utan antirasism och därför är det så viktigt att systematisera det antirasistiska förhållningssättet i vårt arbete i förskola och skola, förklarade Marco Helles.

Bild på Hassan Sharif

Hassan Sharif

”Jag kan mycket, men inte på svenska”

Hassan Sharif, fil.dr. i utbildningssociologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap var konferensens andra föreläsare. Han inledde med att citera en nyanländ elev: ”Jag kan mycket, men inte på svenska”. Citatet är ett exempel på hur nyanlända elever oftast inte har några erfarenheter av den svenska grundskolan och har svårigheter med det svenska språket. Detta gör att de definieras som en homogen grupp oavsett skolbakgrund. Problematiken för nyanlända elever blir att de snabbt blir varse om svårigheterna med att lyckas med sina studier och realisera sina ambitioner på grund av att de inte behärskar det språk som skolan och samhället använder.

Från mångkulturell välvilja till interkulturellt förhållningssätt

Hassan Sharif fortsatte sin föreläsning med att beskriva hur viktigt det är att arbeta med undervisning som ökar förståelsen mellan människor och att skapa broar. Hans föreläsning fördjupade också konferensens diskussioner om hur våra handlingar påverkas av hur vi ser på mångfalden i våra verksamheter och hur det visar sig i vårt professionella utövande i våra uppdrag. Han betonade också vikten av förebilder som vi kan definiera oss med i relation till andra. Vi hittar vår identitet genom att veta vilka vi tillhör och liknar. Därför är förebilder av avgörande betydelse för barn och elevers framtid.

Mellan föreläsningarna fick deltagarna samtala i mindre grupper om interkulturalitet och rasism med stöd av samtalsledare från Skolverket

Grupperna delade med sig av sina personliga och professionella erfarenheter. En reflektion som togs upp var hur vi kan styras av våra egna fördomar med att bedöma andra människors beteende, framför att se på vårt eget beteende. En annan reflektion handlade om svårigheten med att se hur yttre omständigheter kan påverka individens handlingar.

Konferensen avslutades med ett samtal mellan moderatorn Samanthi Al-Dhaheri, Marco Helles och Hassan Sharif

Samtalen kretsade kring olika frågor som konferensdeltagarna ställt i livechatten. Diskussionen bjöd både på allvar och skratt kring flerspråkighet, interkulturalitet och rasismens påverkan på vår vardag. Avslutningsvis fick vi ta del av spontana utvärderingar från deltagare som ville belysa värdet av att både få lyssna till och samtala om rasism och dess innebörd.

”Väldigt viktiga tankar som dyker upp. Så viktigt att systematisera det antirasistiska förhållningssättet i skolan genom flera konkreta handlingar.”

”Värdefullt just hur man kan applicera det i verksamheten och att få tid till att diskutera sitt eget nuläge och ta del av andra kommuners processer i dessa frågor."

Text och foto: Christina Nyrell

Senast uppdaterad 05 april 2022.