Olika jobbspår i Upplands-Bros yrkesinriktade sfi

I Upplands-Bro är kommunens övergripande mål att alla kommunmedborgare ska komma in i arbetslivet och samhället. Målet för kommunens vuxenutbildning är att eleverna ska få jobb och att sfi-utbildningarna ska vara arbetslivsinriktade. Därför arbetar vuxenutbildningen med yrkesinriktad sfi.

Upplands-Bro är en kommun med cirka 30 000 invånare i nordvästra Stockholm. Kommunen är en tillväxtkommun med goda kommunikationer eftersom den ligger nära E18. Centrum för arbetsmarknad och vuxenutbildning ligger under gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Relevans för eleverna inom vuxenutbildning sfi

Centrum för Vuxenutbildning driver all sfi utom sfx i egen regi. Det gör att det är snabba vägar till beslut och lösningar. För att utveckla sfi-undervisningen har man inom centrum för vuxenutbildning gjort en översyn över vad tidigare elever faktiskt lärde sig inom utbildningen. Därifrån övergick man till att fokusera på vad som är mest relevant för eleverna att lära sig. Det kan till exempel vara yrkesspråk, och språk man behöver för att klara sig i samhället. Synsättet ligger till grund för all sfi i kommunen och har mynnat ut i ett antal utbildningar.

– På sfi-utbildningarna tar vi hand om de kompetenser och erfarenheter eleverna har med sig från sina hemländer och har således mycket validering, säger Tomas Stens, verksamhetschef. Antagningen till yrkesvuxutbildningar utgår från förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Vi gör en individuell bedömning kring detta.

Inom utbildningarna arbetar man mycket med attityder, könsroller samt med vägledning och arbetslivskunskap. Ofta har eleverna vaga föreställningar om vilka arbeten som finns och vad som krävs för dessa. För att skapa målbilder kring olika yrken finns yrkesutbildare som går ut i klasserna.

Arbetslivsinriktad sfi

Yrkesinriktad sfi täcker hela kedjan från start på sfi till jobb. Inom detta finns ett antal utbildningar med tre jobbspår som är framtagna tillsammans med Delegationen Unga till arbete, DUA.

Jobbspåren är:

  • Café Nyfiket
  • Omvårdnad
  • Lager

Jobbspår Café Nyfiket inom arbetsinriktad sfi

Jobbspår sfi Café Nyfiket är riktad till kortutbildade. Eleverna jobbar på ett café och arbetet är kopplat till sfi-nivå 1A och 1B. Kursen är mycket praktisk.

I utbildningen ingår bland annat hygien, service och bemötande, samt kunskap om olika behov av kost, vilket lärs in i kombination med språkkunskaper.

– Utbildningen bygger på kompetenser som redan finns hos deltagarna, vilket ökar deltagarnas självförtroende. Matlagning och servering ingår i denna utbildning, säger Tomas Stens. Då eleven är redo går denne vidare till extern praktik fyra dagar i veckan. Det kan vara i till exempel en skolbespisning eller på ett café. SFI-läraren gör alltid praktikbesök och nästa steg för eleven är arbete.

Jobbspår omvårdnad inom arbetsinriktad sfi

Jobbspår omvårdnad berättigar till studiestöd från CSN. Utbildning finns från sfi C-nivå. Alla elever som hittills har gått utbildningen har fått jobb och kan bygga på med kurser för att vidareutbilda sig till undersköterska.

Jobbspår lager inom arbetsinriktad sfi

Jobbspår arbetsliv lager finns från sfi C och innehåller fem veckors utbildning där eleven lär sig hur arbetslivet i Sverige ser ut, samt fem veckors arbete på ett lager. Digital kompetens, vissa språkkunskaper, viss kondition, och mycket allmängiltig kunskap är vad som krävs för denna utbildning, som leder till anställningsbarhet eftersom det finns logistikföretag i kommunen

Övriga utbildningar där sfi kombineras med yrkesutbildning

Det finns ett pilotexempel för en yrkesförarutbildning. En elev som var på sfi C-nivå var lastbilschaufför och mekaniker och ville gärna gå utbildningen. Han hade goda förkunskaper i allt utom svenska, och lärde sig mycket svenska under utbildningens gång.

  • Sfi spår 3 har direktmatchning för högutbildade och yrkeserfarna, med kvalificerade arbetsuppgifter. Dessutom erbjuds SFX – yrkesinriktad sfi med ett antal inriktningar för akademiker.
  • För de som arbetar och snabbt vill lära sig formell svenska erbjuds sfi fyra kvällar i veckan, men de flesta går på sfi två gånger i veckan, säger Tomas Stens. Det finns en medvetenhet om att det kan komma tider då man måste omskolas, eller en lågkonjunktur där det blir svårare att få och behålla ett arbete, och detta tar eleverna höjd för i utbildningen.

Sfi flex innebär att eleverna kan komma till lektioner när de kan och för övrigt arbeta via lärplattformen.

Man erbjuder även studiebesök på företag, vilka följs av anställningsintervju direkt efter. Man kan således få jobb direkt efter besöket. Ett av vuxenutbildningens mål är att det ska vara enkelt att anställa dess deltagare.

Övriga projekt för språkträning

Svenska på öppna förskolan är språkträning för föräldralediga. Målet är att koppla det till sfi:s kursplaner. Sfi at work är ett annat projekt där det ingår man sfi på halvtid och språkpraktik på halvtid. Huvudfokuset är att eleven ska lära sig svenska och många har fått arbete efter språkpraktiken. Medel till projektet har bland annat erhållits genom statsbidrag beviljade av Skolverket.

Samarbete mellan vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen

Samarbetet mellan vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen är gott, och Arbetsförmedlingen är involverad i utbildningarna. Bland annat finns ett samarbete med jobbcoacher. Coacherna jobbar för att deltagarna ska komma direkt i arbete. 69,5 procent av eleverna kommer ut i jobb inom två år.

En gemensam ledningsgrupp träffas var fjärde vecka. I denna ingår chef för integrationsenheten, rektor för vuxenutbildningen, arbetsmarknadschef, enhetschef för socialt bistånd, biträdande rektor på gymnasiets introduktionsprogram, näringslivschef, samt enhetschef för vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Framgångsfaktorer för yrkesinriktad sfi

  • Var offensiv, samverka mot samma mål, lyft blicken, utveckla både språk- och yrkeskunskaper.
  • Tänk i steg, fokusera på individen och ha rätt person på rätt plats.
  • Se till att ha engagerande medarbetare.
  • Omvärldsspana och lär av varandra!
Senast uppdaterad 21 januari 2021.