Så vände Cederbergskolan den negativa trenden

Att skynda långsamt och se till att involvera all personal i utvecklingsarbetet. Det är två av framgångsfaktorerna som fick Cederbergskolan i Krokoms kommun att bryta den nedåtgående trenden med låg måluppfyllelse och utbredd otrygghet.

Bild på Thomas Hallberg. Thomas tittar in i kameran och ler.

Thomas Hallberg. Foto: Privat.

När Thomas Hallberg 2017 tillträdde som rektor på Cederbergskolan i Krokoms kommun var måluppfyllelsen låg och skolan hade problem med otrygghet.

— När jag klev på som rektor konstaterade vi att läget var ohållbart. Kränkningar var vanligt förekommande och pojkgrupper tog över undervisningen. Vi hade dessutom låg behörighet till gymnasiet, bara 65 procent. Bland killarna specifikt blev endast hälften av dem behöriga till gymnasiet. Året därpå kom Skolinspektionen till oss och gjorde samma bedömning som vi hade gjort i sin rapport, säger Thomas Hallberg.

Samarbetet med Skolverket inleds

Hösten 2018 fick Krokoms kommun erbjudande om att inleda ett samarbete med Skolverket inom Samverkan för bästa skola, och vårterminen 2019 började Cederbergskolan med sin nulägesanalys.

— Nulägesanalysen handlar om att rota fram information om skolan och verkligen förstå den på djupet – allt från nationella prov, resultat och betyg till anmälningar, trygghets- och medarbetsenkäter och omdömen. Vi hade redan då god kännedom om skolans utmaningar, eftersom vi hade inlett vårt utvecklingsarbete 2017 när jag började. Nulägesanalysen bekräftade våra tidigare analyser och vi kunde snabbt komma i gång med arbetet att skriva vår åtgärdsplan, säger Thomas Hallberg och fortsätter:

— En farhåga för oss var att Samverkan för bästa skola skulle bli ett projekt som drevs parallellt med vår övriga verksamhet, men vi behövde varken byta riktning eller börja med något helt nytt. Samarbetet med Skolverket blev en förstärkning av det arbete vi redan hade inlett. Vi fick en skjuts i arbetet dels via finansiellt stöd, dels med kompetens utifrån.

Stor satsning på personalen

Samarbetet med Skolverket innebar bland annat att Cederbergskolan kunde anställa en elevvägledare som arbetar nära elevhälsoteamet. Genom detta fick skolan en direktkoppling till eleverna som den inte haft tidigare.

— Vi kunde också utöka vår ledningsgrupp. Två lärare gick ner 20 procent av deras arbetstid för att fokusera på skolutveckling. De här personerna har varit oerhört viktiga i vårt arbete, säger Thomas Hallberg.

I stort har Cederbergskolans insatser inom ramen för Samverkan för bästa skola riktat sig till personalen. Skolan har tidigare haft problem med kulturen och var i stort behov av en kulturförändring – något som börjar hos de vuxna, menar Thomas Hallberg.

— Vi slog tidigt fast att störst vägar till effekt är relationer och kultur. Skolans kultur hade etablerats under väldigt lång tid och vi har varit realistiska – det är svårt att tro att man ska förändra något på enstaka år. Vårt fokus har därför varit att få med all personal i vår riktning och ha tålamod med tempot. Det har varit en av våra styrkor, att inte involvera eleverna för tidigt. I stället har vi fördjupat och rotat bland personalen.

Ni har också fått stöd av Mittuniversitet genom Samverkan för bästa skola. I vilka insatser har ni arbetat med lärosätet?

— Även där har vi valt att fokusera på personalen. Universitetets expertis, som grundar sig i beprövad erfarenhet och forskning, har i stor utsträckning riktat sig mot vår ledningsgrupp. De har bland annat stöttat oss i hur man leder utvecklingsprocesser, hur man utvecklar ledarskapet på skolan och hur vi kan reflektera över våra utmaningar och hitta vägar framåt. Kortfattat har det handlat om att få fler personer involverade och ansvarstagande, så att det inte blir en ledare och att de andra följer. Skolutveckling är något all personal måste jobba med, säger Thomas Hallberg.

Det blev effekterna på skol- och huvudmannanivå

I skolans trygghetsenkäter blir det tydligt att utvecklingsarbetet gjort skillnad. Samtliga typer av kränkningar har minskat mellan 30 och 70 procent, jämfört med för fyra år sedan.

— Rent resultatmässigt ser vi höga ökningar i meritvärdet i högstadiet. Och så har alla elever fått behörighet till gymnasiet två år i rad. Jag vet inte när det hände senast, säger Thomas Hallberg.

På huvudmannanivå har det systematiska kvalitetsarbetet blivit bättre, berättar Thomas Hallberg. Huvudmannen lämnar idag mer åt den specifika skolan.

— Det gör att jag som rektor inte är detaljstyrd och kan ställa egna frågor och forma mitt eget kvalitetsarbete. Det är en stor skillnad.

Nästa steg är att involvera eleverna

Krokoms kommun genomgår nu sin sista termin i Samverkan för bästa skola. Cederbergskolan har avslutat sina intensiva insatser. Av samarbetet återstår utvärdering och sammanfattning med Skolverket, samt handledning med Mittuniversitet. Men utvecklingsarbetet har bara börjat.

— Vår organisation är idag en utvecklingsorganisation. Varje onsdag ses personalen i 90 minuter och diskuterar rena utvecklingsfrågor. Där är min roll som rektor att inte låta något störa den tiden, säger Thomas Hallberg och fortsätter:

— Nästa utvecklingsområde är att arbeta med elevdelaktighet, men först behöver vi komma till en viss punkt inom vår personalgrupp och dit har vi nog kommit nu.

Vad är ditt bästa råd till de som står i startgroparna av sitt arbete inom Samverkan för bästa skola?

— Det är helt avgörande att arbetet inom Samverkan för bästa skola inte får hamna vid sidan om dina mål. Då måste du börja ifrågasätta vad det är du vill uppnå. Arbetet ska sitta ihop med den övriga verksamheten, då är det lättare att skapa en organisation som är tydlig för all personal, avslutar Thomas Hallberg.

Senast uppdaterad 07 juni 2022.