Skolutveckling digitalt och på distans under en pandemi

— Pandemin blev en hävstång för viktiga frågor kring alla elevers rätt till en bra utbildning, beskriver Maria Kjällström, skoldirektör för barn och ungdom, i Karlstad kommun.

2018 valde Karlstad kommun att inleda ett samarbete med Skolverket inom Samverkan för bästa skola. Drygt två år har gått och nu berättar Maria Kjällström, skoldirektör (barn- och ungdomsförvaltningen), Johan Sjövall, utbildningschef (skola) och Birgitta Larsson, skoldirektör (gymnasiet), om möjligheterna med att arbeta mer digitalt och på distans med insatser inom skolutveckling under coronapandemin.

— Vår drivkraft är eleverna. Vårt gemensamma fokus är att ta ansvar för en likvärdig utbildning och att alla våra elever ska ha en chans att nå sina mål. Pandemin ställde många konkreta frågor på sin spets, berättar Maria Kjällström.

Satsade på utveckling och prioriterade frågor

Karlstad kommun inledde arbetet 2018 med att göra en nulägesanalys av verksamheten. Utifrån analysen tog de fram en åtgärdsplan. Det arbetet utfördes innan pandemin och gav gruppen ett särskilt förhållningssätt som de bar med sig i det fortsatta arbetet med insatser på distans.

Bild på Maria Kjällström. Maria tittar in i kameran och ler.

Maria Kjällström. Foto: Privat.

— Formen för Samverkan bästa skola gör att tid avsätts för arbetet med att förstå verksamhetens måluppfyllelse på djupet och utveckla arbetet med att förändra och utveckla. Processtödjarna bidrog med metodik för analysarbete som skapade en prestigelös och ärlig samtalsmiljö, beskriver Maria.

Gruppen delar en bild av att pandemin blev en katalysator för mer effektiva möten, fler och bredare samarbeten inom organisationen och än mer tillitsfulla relationer. Komplicerade frågor och ärenden prioriteras och frågor av enklare karaktär med snabba lösningar tas om hand via skriven kommunikation. Gruppen upplever att det digitala arbetssättet också gett dem mer tid till reflektion och uppföljning.

— Idag är alla våra möten digitala och det har gett fler personer möjligheter att delta i arbetet. Vi lägger också ner mer tid på att förbereda våra möten med fokus på specifika frågor. När vi träffades fysiskt fick vi ofta ta övriga frågor vi inte hunnit med vid tidigare tillfällen, eftersom det var svårare att hitta gemensamma mötestider. Vi kommer snabbare till kärnan i olika problem. Vi hade aldrig kommit så här långt utan våra nya digitala förutsättningar, beskriver Maria.

— Det var en utmaning att arbeta digitalt i början av pandemin, men vi kom snabbt in i arbetet och är vana idag. De digitala mötena är ganska lika de tidigare fysiska men en utmaning har varit att läsa av kroppsspråk och använda interaktiva verktyg för olika gruppövningar, fyller Maria i.

Gruppen berättar att de i Samverkan för bästa skola får stöd av Karlstad universitet. I skolorna arbetar de bland annat med att utveckla undervisningen och elevhälsoarbetet. De har också utvecklat former för mer språkstödjande arbete. Alla utbildnings- och handledningstillfällen har varit digitala.

Bild på Johan Sjövall. Johan tittar in i kameran och ler.

Johan Sjövall. Foto: Privat.

— Digitaliseringen gav oss energi att sätta en agenda och fokusera. Den stora skillnaden sitter i vilka frågor vi diskuterar och hur vi har med dessa i insatser vi arbetar med. Våra aktiviteter ska styras av effekten i klassrummet och alla insatser utgår ifrån vad som gör skillnad i just klassrummet, poängterar Johan Sjövall.

Utvecklade ledarskapet

Gruppen berättar att de på huvudmannanivån fått stöd i att utveckla sitt ledarskap och arbetssätt i olika ledningsgrupper. De har även utvecklat sitt sätt att diskutera vilket har fört dem närmare varandra.

— Hos oss har Samverkan för bästa skola varit en del av det redan pågående systematiska kvalitetsarbetet. Vi har blivit modigare och granskar oss själva på ett annat sätt. Vi är ärliga och vågar säga som det är. Det är jobbigt att diskutera våra brister, men att vi vågar titta på det gör att vi vet vilka insatser det är som vi behöver göra. Vi är bättre på att gå på djupet med orsaken till problem och diskutera vilka åtgärder som kan göra skillnad, berättar Birgitta Larsson.

Bild på Birgitta Larsson. Birgitta tittar in i kameran och ler.

Birgitta Larsson. Foto: Karlstad kommun.

— Jag upplever att vi har mer samsyn i ledningen. Vi säger samma saker i olika sammanhang. Vi står rakryggade, äger våra problem tillsammans och tar ansvar för vad som behöver göras, lyfter Johan.

— Det finns forskning som visar att en ledares berättelse slår igenom till nästa led och därför är det viktigt att ha en gemensam referensram och berättelse, vilket vi har idag. Berättelsen går vidare i de organisatoriska nivåerna och hos oss har det lett till en organisationsförändring, berättar Maria.

Bättre på att prioritera bland mål och insatser

— Vi har stärkt vår styrkedja och samarbetat med våra politiker i kommunen och formulerat mål tillsammans. Vi har synkat dessa med de nationella målen för skolan och säkerställt att vi inte arbetar i dubbla spår, berättar Birgitta.

— Vi riktar våra insatser till de områden i verksamheten där vi inte uppfyller målen. Vi har tittat på vilka organisatoriska hinder som finns, prioriterat och säkerställt allt vi gör med skollagen. På huvudmannanivån har vi också en gemensam syn i att det är mer legitimt att ge en skola mer resurser om de behöver det mer än en annan, berättar Johan.

Gruppen beskriver att det idag finns en tydligare ansvarsfördelning kring vem som beslutar om vad i vilken del av förvaltningen.

— Vi har säkrat driftsfrågorna i utvecklingsorganisationen, exempelvis frågor kring smittspridning och distansundervisning. Rätt personer tar beslut kring rätt frågor, fortsätter Johan.

Vad är era bästa råd till de som står i startgroparna av sitt arbete inom Samverkan för bästa skola?

— Se till att rätt grupp av personer på rätt nivå i styrkedjan ägnar tid åt Samverkan för bästa skola. Byt ut innehåll i möten som redan finns för skolutveckling och lägg inte till nya separata möten, uppmanar Maria.

— Det kan göra ont att läsa ett tufft beslut från Skolinspektionen. Låt det göra ont. Det är något viktigt som rapporten pekar på. Skolinspektionen är din bästa vän. Läs deras rapport noggrant och utgå från den i arbetet, lyfter Johan.

— Det behövs sällan förändringar i rutiner utan snarare i kulturen. Se skollagen som en framtidsroman och se den som en värld vi ska leva i, avslutar Maria.

Senast uppdaterad 07 juni 2022.