”Som lärare behöver man se syfte och centralt innehåll som en helhet i sin pedagogiska planering”

I Halmstad har kommunens verksamheter arbetat med att implementera Lgr22 sedan hösten 2020. I rollen som kvalitetsstödjare stöttar Erica Eklöf rektorerna och deras verksamheter att börja arbeta utifrån de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Här berättar hon om framgångsfaktorer och lärdomar.

Ericas uppdrag som kvalitetsstödjare innebär att ta fram en plan för hur implementeringen ska startas upp, genomföras och följas upp på skolorna i Halmstads kommun. Hon är ett stöd för de som driver det systematiska kvalitetsarbetet och hjälper rektorerna att bygga sin lokala kapacitet och styrka så att innehållet i implementeringen passar dem.

− Min roll handlar om att introducera rektorerna i ett första steg, för att sedan vara ett stöd för dem när de startar upp arbetet med utvecklingsgrupper, lärare och elevhälsa. Många gånger är jag den som får ha fågelperspektivet samtidigt som jag ska ha grodperspektivet och följa verksamheterna i deras arbete, förklarar Erica Eklöf.

Erica Eklöf

Erica Eklöf, kvalitetsstödjare i Halmstads kommun

Bra att ha en lång startsträcka

Erica betonar att det är viktigt att alla känner sig som ägare i implementeringen av läroplanerna och kursplanerna. Från tidigare utvecklingsinsatser har hon lärt sig att det är framgångsrikt med en lång startsträcka så att alla blir ordentligt insatta innan det är dags för själva arbetet. Därför var det välkommet att kursplanerna sköts upp ett år på grund av pandemin, från 2021 till 2022.

− Det var ett guldläge för oss. Nu fick vi ännu mer tid till att tänka tillsammans kring startsträckan. Vi vet att om alla fått lära sig om materialet, om varför arbetet ska ske och hur det ska ske så får vi bättre effekter, förklarar Erica.

Allt stöd finns på en digital plattform

Hur jobbar man då effektivt med 33 olika skolor? Erica visar upp en digital plattform som rektorer och lärare använder under implementeringen. Hon klickar runt mellan olika flikar som innehåller information och material anpassat för olika roller på skolorna, till exempel rektorer, samtalsledare, förstelärare och specialpedagoger. Det ska vara lätt att hitta materialet och alla ska känna sig tilltalade av det.

− Vi har med utgångspunkt i Skolverkets material jobbat med att ta fram till exempel information, bildspel och filmade presentationer som ska finnas kvar långsiktigt. Här lägger vi också upp allt material som vi har använt och kommer att använda på våra träffar.

Tanken är att rektorerna och skolpersonalen inte ska behöva uppfinna något själva. Erica förklarar att det handlar om likvärdighet men också tillgänglighet.

− Vi arbetar ju mycket med tillgängliga lärmiljöer i skolorna, och det insåg vi att vi behöver göra med våra rektorer och lärare också, konstaterar Erica och fortsätter:

− Rektorerna är riktigt bekväma med materialet och med sin lokala organisation för implementeringen nu. Jag kan också se att många skolor har gjort ett jättebra jobb med att koppla ihop implementeringen med andra utvecklingsområden. Man ser implementeringen som en resurs, i stället för att det kommer in som en helt egen del.

Lärarna arbetar i ämnesnätverk

Efter önskemål från rektorerna har Erica varit med och startat olika ämnesnätverk. Nätverken finns framför allt i de ämnen där lärarna ofta arbetar ensamma eller där progressionen är långsam. I dag finns det nätverk i alla praktiska ämnen, svenska som andraspråk, moderna språk och teknik. Nätverken träffas regelbundet, både digitalt och fysiskt.

− Lärarna tycker att det är jättebra. Den första nätverksträffen handlade om det vi kallar ”steg 1”. Då arbetade lärarna med Skolverkets material Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför 2022 Länk till annan webbplats..

Framöver kommer ämnesnätverken att arbeta med det Halmstads kommun kallar för ”steg 2”. Då får lärarna fördjupa sig i de olika ämnena och kursplanerna med hjälp av bland annat Skolverkets ämnessidor Länk till annan webbplats..

Viktigt att se kursplanerna som en helhet

Mycket av det som Erica pratar med skolorna om är hur man tar sig an ändringarna i kursplanerna. Hon märker att det kan vara lätt att fastna i enskilda detaljer.

− På en skola hade man börjat övertolka varenda liten flytt hit och dit. Då behövde vi backa några steg och titta på kursplanerna som en helhet. Jag tänker att man som lärare behöver se syftestext och centralt innehåll som en helhet i sin pedagogiska planering. En del lärare har planerat sin undervisning utifrån kunskapskraven tidigare och hamnat lite vilse där, så det behöver vi prata mer om framöver.

Ericas råd för en lyckad implementering

  • Se till att ni avsätter tid till implementeringen. Den tid ni investerar nu kommer att påverka resultatet sedan.
  • Skapa en struktur och en plan för arbetet. Inled med det övergripande och sedan det ämnesspecifika. Bestäm vad ni vill lära er nu och vad ni kan fördjupa er i senare när läroplanerna och kursplanerna börjat gälla.
  • Ta fram material som är tillgängligt för alla långsiktigt.
  • Använd den planerings- och mötesstruktur ni redan har på skolan, till exempel studiedagar, regelbundna ämnesmöten eller möten för kollegialt lärande.
  • Titta på kursplanerna och läroplanerna som en helhet – fastna inte i enskilda detaljer eller ändringar.
  • Ha läroplanen nära till hands. Har du den inte lättillgänglig blir den inte så aktuell. Ju bättre du känner styrdokumenten, desto bättre blir implementeringen.

Fler artiklar om implementeringen av Lgr22

Här kan du ta del av fler artiklar med lärare som berättar om hur de arbetar med att implementera de ändrade läroplanerna och kursplanerna på grundskolenivå.

”Jag hoppas att eleverna ska känna sig mer motiverade och mindre stressade”

Inga-Lill jobbar som lärare i svenska och franska på Sturebyskolan söder om Stockholm. Hon arbetar dessutom med ämnesutveckling och med att samordna implementeringen av Lgr22 på högstadiet.

Läs artikeln

Det är intressant att diskutera ändringarna och tolkningarna av dem med kollegorna

Implementeringen av de ändrade läroplanerna och kursplanerna pågår för fullt på Fittjaskolan i Botkyrka, sydväst om Stockholm. Åse är förstelärare i svenska och svenska som andraspråk och är medansvarig för implementeringsarbetet.

Läs artikeln

”Att sätta sig in det nya är ett jobb vi ska göra, men man blir inte färdig i en handvändning”

Ann är lärare i ämnen och förstelärare på en grundsärskola i Ystads kommun. Hennes uppdrag handlar om att tillsammans med skolans rektor organisera implementeringen av Lgrsär22.

Läs artikeln

Läs mer om de ändrade läroplanerna och kursplanerna hösten 2022

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Här kan du läsa om de övergripande ändringarna och hur vi stöttar dig i arbetet.

Ändrade kursplaner och läroplaner hösten 2022

Den här sidan riktar sig till dig som undervisar i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar du och dina kollegor material för att diskutera undervisning och bedömning inför att de ändrade kursplanerna och läroplanerna börjar att gälla.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Senast uppdaterad 20 maj 2022.