Ändrad ämnesplan i engelska

Ämnesplanerna i engelska, matematik och moderna språk har ändrats. Den här sidan riktar sig till er som är lärare i engelska i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Här hittar ni material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån den ändrade ämnesplanen.

Den ändrade ämnesplanen i engelska gäller sedan den 1 juli 2021 i gymnasieskolan och den 1 januari 2022 i vuxenutbildningen.

Två lärare

Så här kan ni förbereda er

Det här materialet är tänkt för grupper som leds av en samtalsledare i fysiska eller digitala träffar, men det kan också användas på andra sätt, till exempel för enskilt arbete.

Vi har förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både digitalt och när gruppen kan ses fysiskt tillsammans. Inför arbetet är det bra om den som ska leda samtalen har haft tid att förbereda sig.

Samtalsmodeller

Läs och diskutera hur ämnesplanerna ska användas

Innan ni sätter er in i den ändrade ämnesplanen i engelska är det bra om ni har diskuterat hur ämnesplanerna ska användas i undervisningen. Läs gärna publikationen ”Så använder du ämnesplanerna”. Använd sedan ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför i er diskussion.

Så använder du ämnesplanerna

Kort om ändringarna i engelska

De ändrade ämnesplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för er som är lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i ämnesplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisningen. Betygskriterierna är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg. Betygskriterierna kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

I engelska är det här ändrat:

 • Strategier är strukna i de mål för ämnet som avslutar syftet, men de finns kvar i centralt innehåll.
 • Det centrala innehållet har fått en språklig översyn och är samordnat mellan gymnasieskolans ämnesplan och grundskolans kursplan.
 • Det står tydligare i det centrala innehållet vilka språkliga företeelser som kan bidra till variation och anpassning.
 • Antalet texttyper är minskat i det centrala innehållet.
 • Strategier för lyssnande och läsning finns nu i centralt innehåll och inte i betygskriterierna.
 • Bearbetning och förbättring av muntliga och skriftliga framställningar finns nu i centralt innehåll och inte i betygskriterierna.
 • I betygskriterierna står vad eleven ska visa för kunskaper i talat språk skilt från vad eleven ska visa för kunskaper i skrivet språk.
 • Betygskriteriernas värdeord när det gäller framställningar och interaktion är mer lika för att underlätta en sammantagen bedömning.
 • Betygskriterierna uttrycker att eleven ska visa källkritisk medvetenhet.

Läs den ändrade ämnesplanen

Jämför ämnesplanerna

I det här dokumentet ligger den ändrade ämnesplanen bredvid den nuvarande. Undvik att skriva ut dokumentet eftersom det är mycket långt.

Jämför ämnesplanerna i engelska Pdf, 830 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs kommentarmaterialet

Till ämnesplanen finns ett kommentarmaterial. Kommentarmaterialet ger er en bredare och djupare förståelse för ämnesplanen i engelska.

Kommentarmaterial till ämnesplanen i engelska

Diskutera ämnesplanen och kommentarmaterialet

Utgå från ämnesplanen, jämförelsedokumentet och kommentarmaterialet och diskutera vad den ändrade ämnesplanen innebär för er undervisning, bedömning och betygsättning i engelska. Använd gärna diskussionsfrågorna här nedanför.

 1. På vilket sätt kan syftet omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur tolkar ni ordet flerspråkighet i syftestexten?
 3. Hur kan ni arbeta så att kunskaper i olika språk stödjer varandra?
 4. Hur kan ni omsätta målet ”förståelse av kulturella och sociala förhållanden” i undervisningen?
 5. Vilka förändringar har skett i centralt innehåll och hur påverkar det er undervisning?
 6. Hur kan ni utveckla arbetet med strategier för lyssnande och läsning i undervisningen?
 7. Hur kan ni arbeta med interaktiva strategier på olika nivåer?
 8. På vilka sätt kan ni följa elevernas kunskapsutveckling i engelska, ge dem återkoppling och vid behov förändra undervisningen?
 9. Jämför de nya kriterierna med de gamla kunskapskraven. Vad innebär ändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?

 10. Hur kan ni i olika sammanhang få syn på elevens källkritiska medvetenhet?
 11. Vad innebär det att ha ett brett och varierat underlag som fungerar för en sammantagen helhetsbedömning i engelska?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om ämnesplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill arbeta vidare med.

Fördjupa er

Om ni vill fördjupa er i frågor som rör bedömning och språk kan följande material vara av intresse. Exemplen i materialet handlar om moderna språk, men innehållet är relevant även för ämnet engelska.

Om bedömning och språkutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om elevanpassad feedback Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om elevrespons och bedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Här nedanför hittar ni svar på frågor om ändringarna i engelska på gymnasial nivå.

Senast uppdaterad 13 juli 2022.

Frågor och svar

Det är fortfarande viktigt att ta upp strategier i undervisningen och därför står de kvar i det centrala innehållet. Strategierna för lyssnande och läsning finns inte i betygskriterierna, eftersom dessa strategier oftast inte visar sig så tydligt att de kan bedömas. Det som står i betygskriterierna hänger samman med de mål för ämnet som avslutar syftestexten, så därför har det målet strukits.

Strategierna för produktion och interaktion är lättare att få syn på än strategier för lyssnande och läsning och därmed är de också lättare att bedöma. De ska alltid bedömas som en integrerad del av elevens produktion och interaktion på engelska, inte som ett separat moment.

Vi har tagit bort ord som anger antal i betygskriterierna för att undvika att lärare styrs av antal i sin bedömning. Exempelvis ska läraren bedöma strategier för interaktion utifrån vad eleven kan kommunicera och vad eleven gör för att underlätta interaktionen när de språkliga kunskaperna inte räcker till och inte utifrån hur många olika slags strategier eleven använder.

Bearbetning av framställningar ska fortfarande vara en del av undervisningen men det behöver inte längre bedömas specifikt och är därför flyttat till det centrala innehållet. Att bearbeta och förbättra framställningar kan man lära sig mycket av, och det gäller både muntliga och skriftliga framställningar. Det ställer dock högre krav på läraren om hen ska göra en bedömning av själva bearbetningen och förbättringen. Elever som nått långt i sin kunskapsutveckling behöver kanske inte göra så stora förbättringar, och då finns det risk för att en bedömning av hur mycket framställningen har förbättrats får för stor inverkan på elevens betyg.

Det kan vara begränsande för både elever och lärare om det i betygskriterierna står exakt hur kunskaperna ska visas upp. Detta har också strukits för att undvika att en elev inte når upp till en viss betygsnivå för att det saknas någon enstaka detalj i betygskriterierna. På så vis sätter man större tilltro till lärarens professionella bedömning av elevens kunskaper i sin helhet vid betygssättningen.

Nej, betygskriterierna har blivit mindre detaljerade, men de står för samma nivåer som i styrdokumenten från 2011.

Jo, i den reviderade ämnesplanen är språkligt flyt en förutsättning för språklig ledighet. Stegringen i svårighetsgrad går från ”med visst flyt” till ”med flyt” och därefter till ”relativt ledigt”. Det innebär att språkligt flyt är en förutsättning för språklig ledighet. Därför upprepas inte ”med flyt” i engelska 6 och 7.

Man ska läsa betygskriterierna i relation till syfte, centralt innehåll och till den undervisning som bedrivits. Betygskriterierna kan inte på egen hand säga något meningsfullt om nivån på elevens kunskaper vid tiden för betygssättningen och enskilda värdeord kan det ännu mindre.

Många språklärare har uttryckt att de skulle föredra att det står uppdelat eftersom man oftast bedömer detta separat från varandra. Det är ett sätt att göra mer ämnesanpassade betygskriterier och även ett sätt att underlätta vid bedömningen eftersom det blir tydligare för både eleven och läraren.

Om en elev i gymnasieskolan gör prövning efter den 30 juni 2021 används den ändrade ämnesplanen. Samma sak gäller i kommunal vuxenutbildning efter den 1 januari 2022.