Frågor och svar

Nu står det tydligt i kunskapskraven att elevens kommentarer om förhållanden i olika sammanhang och områden där målspråket används ska göras på målspråket. Får eleven inte tala om detta annat än på målspråket?

Denna formulering i kunskapskraven gäller elevens förmåga att uttrycka sig på målspråket kring denna typ av förhållanden. Det är detta som värderas vid betygssättningen. I undervisningen kan läraren bedöma om det finns situationer där kunskapsutvecklingen främjas av att frångå principen om att undervisningen i allt väsentligt ska bedrivas på målspråket och använda andra språk som eleven kan.