ANDT(S) Spel om pengar

Materialet om spel om pengar består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör spel om pengar. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

elev som tittar in i bildskärm
Konkreta tips

Instruktion för övningar om spel om pengar

 1. Välj ur de olika materialen på sidan och ta del av innehållet enskilt eller i grupp. Reflektera och anteckna.
 2. Utse en kollega i gruppen att leda arbetet under punkt 3.
 3. Diskutera med dina kollegor utifrån föreslagna frågeställningar och planera en eller flera aktiviteter. Länkar till förslag på undervisningsmaterial finns att ta del av vid behov.
 4. Genomför det ni planerat.
 5. Utse en kollega att leda arbetet under punkt 6.
 6. Följ upp och utvärdera genomförda aktiviteter utifrån föreslagna frågeställningar och fundera över vad som eventuellt blir nästa steg.


Övning faktablad, spel om pengar

 1. Ta del av texten.
 2. Reflektera, anteckna.
 3. Utse en samtalsledare för efterföljande diskussion med stöd av föreslagna uppföljningsfrågor.

Spelproblem går att förebygga, faktablad, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Förslag på reflektionsfrågor faktablad spel om pengar

 1. Vad anser du om skolans roll i utbildning om spelande och dess konsekvenser?
 2. Vad är föräldrarnas ansvar i sammanhanget?
 3. När spelar våra elever?
 4. Vad spelar eleverna?
 5. Förkommer det spel om pengar?
 6. Vad får spelandet för konsekvenser?
 7. Behöver vi veta mer om spel och spelmissbruk?
 8. Hur kan barn och unga begränsa sitt spelande och hur kan vuxna bidra till detta?
 9. Spelar vi själva?
 10. Vad är våra värderingar när det gäller spel?
 11. Hur ser samhällets normer och lagstiftning ut gällande spel och vilken betydelse har det för oss och våra elever?
 12. Finns det någon koppling mellan problematiskt spelande och kriminalitet och/eller missbruk av alkohol och droger?
 13. Vet vi om det finns elever på skolan med föräldrar som har ett spelmissbruk?
 14. Vilka konsekvenser kan det innebära för ett barn att växa upp med spelmissbruk i hemmiljön?
 15. Vilka är skyddsfaktorerna i ett tidigt skede för att förhindra utveckling av spelmissbruk?
 1. Vad anser du om skolans roll i utbildning om spelande och dess konsekvenser?
 2. Vad är föräldrarnas ansvar i sammanhanget?
 3. När spelar våra elever?
 4. Vad spelar eleverna?
 5. Förkommer det spel om pengar?
 6. Vad får spelandet för konsekvenser?
 7. Behöver vi veta mer om spel och spelmissbruk?
 8. Hur kan barn och unga begränsa sitt spelande och hur kan vuxna bidra till detta?
 9. Spelar vi själva?
 10. Vad är våra värderingar när det gäller spel?
 11. Hur ser samhällets normer och lagstiftning ut gällande spel och vilken betydelse har det för oss och våra elever?
 12. Finns det någon koppling mellan problematiskt spelande och kriminalitet och/eller missbruk av alkohol och droger?
 13. Vet vi om det finns elever på skolan med föräldrar som har ett spelmissbruk?
 14. Vilka konsekvenser kan det innebära för ett barn att växa upp med spelmissbruk i hemmiljön?
 15. Vilka är skyddsfaktorerna i ett tidigt skede för att förhindra utveckling av spelmissbruk?

Planera en eller flera aktiviteter utifrån den information och diskussion ni tagit del av.

Förslag på frågeställningar vid planering av aktivitet, faktablad, spel om pengar

Hur ser det ut hos er och vad behövs mer? Gör en kartläggning och diskutera utifrån den vad ni behöver utveckla och pröva vad gäller stödet till eleverna.

 • Har vår skola handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området tobak?
 • Vad finns det för tankar om svårigheter och möjligheter i arbetet?
 • Vilken förbättringspotential kan vi se?
 • Vilka kompetensutvecklingsbehov finns?
 • Finns det något att förbättra i arbetet med olika samverkansparter?
 • Vad säger eleverna själva, kommer de till tals om vilket stöd de önskar och på vilket sätt?
 • Hur skulle vi kunna involvera föräldrarna i arbetet?
 • Vilken eller vilka aktiviteter anser vi vara mest lämpliga att genomföra i ett första skede?
 • Vad vill vi uppnå med insatsen?
 • Hur går vi tillväga? Vem ansvarar för vad?
 • När och hur följer vi upp?

Hur ser det ut hos er och vad behövs mer? Gör en kartläggning och diskutera utifrån den vad ni behöver utveckla och pröva vad gäller stödet till eleverna.

 • Har vår skola handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området tobak?
 • Vad finns det för tankar om svårigheter och möjligheter i arbetet?
 • Vilken förbättringspotential kan vi se?
 • Vilka kompetensutvecklingsbehov finns?
 • Finns det något att förbättra i arbetet med olika samverkansparter?
 • Vad säger eleverna själva, kommer de till tals om vilket stöd de önskar och på vilket sätt?
 • Hur skulle vi kunna involvera föräldrarna i arbetet?
 • Vilken eller vilka aktiviteter anser vi vara mest lämpliga att genomföra i ett första skede?
 • Vad vill vi uppnå med insatsen?
 • Hur går vi tillväga? Vem ansvarar för vad?
 • När och hur följer vi upp?

Förslag på frågeställning vid uppföljning och utvärdering efter aktivitet, faktablad spel om pengar

I detta steg planerar ni för hur ni kan gå vidare i ert arbete för att uppmärksamma utvecklingsområden och vad ni behöver göra.

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Behöver vi omarbeta handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området spel?
 • Hur kan vi arbeta vidare med temat tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan utvecklingsarbetet integreras och involveras i övrigt utvecklingsarbete på skolan? Exempelvis inom det pedagogiska arbetet, värdegrundsarbetet och elevhälsoarbetet?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan vi sprida våra erfarenheter kring arbetet med detta till andra?

I detta steg planerar ni för hur ni kan gå vidare i ert arbete för att uppmärksamma utvecklingsområden och vad ni behöver göra.

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Behöver vi omarbeta handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området spel?
 • Hur kan vi arbeta vidare med temat tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan utvecklingsarbetet integreras och involveras i övrigt utvecklingsarbete på skolan? Exempelvis inom det pedagogiska arbetet, värdegrundsarbetet och elevhälsoarbetet?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan vi sprida våra erfarenheter kring arbetet med detta till andra?

Övning film, spel

 1. Titta på filmen.
 2. Reflektera, anteckna.
 3. Utse en samtalsledare för efterföljande diskussion med stöd av föreslagna uppföljningsfrågor.

Barn och unga och spelproblem, Vikten av en spelfri barndom (6:11 min.)länk till annan webbplats

Förslag på reflektionsfrågor film

 1. Vad är skolans, respektive den enskilde elevens och hemmets ansvar?
 2. Resonera om hur sociala hemförhållanden ur ett spelperspektiv kan påverka elever?
 3. Vad är ett acceptabelt spelande?
 4. Hur påverkas barn och unga av spelande och vad får det för konsekvenser i skolan?
 5. Hur kan skolan vara en aktör som gör skillnad?
 6. Vad kan spel leda till för konsekvenser på kort och lång sikt?
 7. Vad vet vi om barn och ungas spelande och behöver vi veta med?
 8. Hur ser spelandet ut för våra elever?
 9. Kan Barnkonventionen vara ett stöd i arbetet med barn och ungas rätt till utbildning om hälsosamma livsval och spelande?
 1. Vad är skolans, respektive den enskilde elevens och hemmets ansvar?
 2. Resonera om hur sociala hemförhållanden ur ett spelperspektiv kan påverka elever?
 3. Vad är ett acceptabelt spelande?
 4. Hur påverkas barn och unga av spelande och vad får det för konsekvenser i skolan?
 5. Hur kan skolan vara en aktör som gör skillnad?
 6. Vad kan spel leda till för konsekvenser på kort och lång sikt?
 7. Vad vet vi om barn och ungas spelande och behöver vi veta med?
 8. Hur ser spelandet ut för våra elever?
 9. Kan Barnkonventionen vara ett stöd i arbetet med barn och ungas rätt till utbildning om hälsosamma livsval och spelande?

Planera en eller flera aktiviteter utifrån den information och diskussion ni tagit del av.

Förslag på frågeställningar vid planering av aktivitet

Hur ser det ut hos er och vad behövs mer? Gör en kartläggning och diskutera utifrån den vad ni behöver utveckla och pröva vad gäller stödet till eleverna.

 • Har vår skola handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området tobak?
 • Vad finns det för tankar om svårigheter och möjligheter i arbetet?
 • Vilken förbättringspotential kan vi se?
 • Vilka kompetensutvecklingsbehov finns?
 • Finns det något att förbättra i arbetet med olika samverkansparter?
 • Vad säger eleverna själva, kommer de till tals om vilket stöd de önskar och på vilket sätt?
 • Hur skulle vi kunna involvera föräldrarna i arbetet?
 • Vilken eller vilka aktiviteter anser vi vara mest lämpliga att genomföra i ett första skede?
 • Vad vill vi uppnå med insatsen?
 • Hur går vi tillväga? Vem ansvarar för vad?
 • När och hur följer vi upp?

Hur ser det ut hos er och vad behövs mer? Gör en kartläggning och diskutera utifrån den vad ni behöver utveckla och pröva vad gäller stödet till eleverna.

 • Har vår skola handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området tobak?
 • Vad finns det för tankar om svårigheter och möjligheter i arbetet?
 • Vilken förbättringspotential kan vi se?
 • Vilka kompetensutvecklingsbehov finns?
 • Finns det något att förbättra i arbetet med olika samverkansparter?
 • Vad säger eleverna själva, kommer de till tals om vilket stöd de önskar och på vilket sätt?
 • Hur skulle vi kunna involvera föräldrarna i arbetet?
 • Vilken eller vilka aktiviteter anser vi vara mest lämpliga att genomföra i ett första skede?
 • Vad vill vi uppnå med insatsen?
 • Hur går vi tillväga? Vem ansvarar för vad?
 • När och hur följer vi upp?

Förslag på frågeställning vid uppföljning och utvärdering efter aktivitet

I detta steg planerar ni för hur ni kan gå vidare i ert arbete för att uppmärksamma utvecklingsområden och vad ni behöver göra.

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Behöver vi omarbeta handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området spel?
 • Hur kan vi arbeta vidare med temat tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan utvecklingsarbetet integreras och involveras i övrigt utvecklingsarbete på skolan? Exempelvis inom det pedagogiska arbetet, värdegrundsarbetet och elevhälsoarbetet?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan vi sprida våra erfarenheter kring arbetet med detta till andra?

I detta steg planerar ni för hur ni kan gå vidare i ert arbete för att uppmärksamma utvecklingsområden och vad ni behöver göra.

 • Vilka mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Behöver vi omarbeta handlingsplaner och andra dokument som är viktiga för hur vi arbetar med området spel?
 • Hur kan vi arbeta vidare med temat tillsammans med eleverna?
 • Vem ska delta i utvecklingsarbetet? Hur ska arbetet följas upp? Av vem? När? Vem ansvarar för vad?
 • Hur förankras arbetet på olika nivåer?
 • Hur kan utvecklingsarbetet integreras och involveras i övrigt utvecklingsarbete på skolan? Exempelvis inom det pedagogiska arbetet, värdegrundsarbetet och elevhälsoarbetet?
 • Vilka resurser finns?
 • Hur kan vi sprida våra erfarenheter kring arbetet med detta till andra?
Forskning och fördjupning

Undervisningsmaterial spel om pengar

Prata om spel, Kunskapskraft & Medialänk till annan webbplats

En webbplats som riktar sig till elever, lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet.

Ansvar

Ansvar

Kort om regelverket

Alla barn och elever har enligt Skollagen och läroplaner rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är tobaksfri och präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden. ANDT-undervisning kan kompletteras med ett S för spel om pengar.

Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Den samlade elevhälsan kan bidra med sin specialistkompetens. Samverkan med andra aktörer kan i vissa fall bli aktuellt.

Skollagen

Spellagenlänk till annan webbplats

Tillägg i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, spelmissbruklänk till annan webbplats

Läroplaner

Skolans ansvar för barn som far illa, stöd i arbetet

Skolan och hemmet, föräldrasamverkan, publikation

Forskning och fördjupning

Det här är ANDT(S)

ANDT är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det förekommer att ANDT kompletteras med ett S för spel om pengar. Den nationella ANDT-strategin innefattar ett folkhälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs av myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt den idéburna sektorn. En ny nationell strategi kommer under 2020.

Nationella ANDT-strateginlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 04 oktober 2021

Relaterat