Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolor har ersatts med en ny rekommendation som gäller till och med den 1 april 2021. Rekommendationen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Läs här om rekommendationen som gäller från den 25 januari 2021länk till annan webbplats

Apl under coronapandemin

I vissa branscher kan arbetsplatsförlagt lärande, apl, genomföras som vanligt trots coronapandemin. Men om arbetsplatsen är stängd krävs flexibilitet. Det kan gå att skjuta fram apl i tid eller genomföra utbildningen på annan plats.

En handledare, en elev och en kund i en butik

Det kan vara svårt att planera apl-perioder med den osäkerhet som råder i den pågående coronapandemin. Många arbetsplatser kan ha tvingats stänga eller har svårt att ta emot elever av andra skäl. Det ställer krav på flexibilitet och tätare kontakter med arbetsplatserna för att anpassa elevernas utbildning när förutsättningarna ändras.

Utbildningen kan organiseras om genom att ändra i elevernas individuella studieplaner så att de läser ämnen och kurser i en annan ordning. Till exempel kan elever läsa de mer teoretiska yrkeskurserna eller kurser i gymnasiegemensamma ämnen först. Det innebär i så fall att man skjuter på apl-perioder till en senare del av utbildningen.

Konkreta tips

Huvudmannens och skolans ansvar för apl

Genomföra apl med utgångspunkt i rådande rekommendationer

Det är möjligt för huvudmannen att låta elever genomföra apl på arbetsplatser om det fungerar utifrån lokala förutsättningar, även om undervisningen i skolan sker på distans. Det behöver finnas:

  • ansvarig skolpersonal tillgänglig för dessa elever
  • handledare på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer påverkar vilka apl-platser som finns att tillgå vid olika perioder. I många fall påverkas inte arbetsplatsen så mycket att apl inte går att genomföra.

När apl-platser inte kan tillhandahållas

Om eleven inte kan göra sin apl på den planerade arbetsplatsen på grund av rekommendationerna eller att arbetsplatsen tvingas stänga så behöver huvudmannen hitta andra alternativ för elevens lärande. Det finns till exempel möjlighet att flytta apl i tid och till andra arbetsplatser och andra arbetsområden utifrån vilka kurser eleven läser.

När apl ändå inte kan genomföras som planerat på grund av omständigheter som huvudmannen inte rår över kan motsvarande utbildning istället ges i skolan eller på en annan lämplig plats (se 4 kap 13 § i gymnasieförordningen (2010:2039) och 16a § i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning).

Flexibla lösningar för att genomföra apl under pandemin

Det är huvudmannens och skolans ansvar att säkerställa att eleven får sin utbildning enligt dennes individuella studieplan. Om praktiska moment inte går att genomföra i skolans, eller annans lokaler kan ett alternativ för vuxenutbildningen vara att, i samråd med eleven, pausa utbildningen. Då behöver skolan dokumentera hur långt eleven har kommit i den planerade kursen eller kurserna för att kunna komplettera med de kursmoment som saknas när apl går att genomföra igen.

Det kan även finnas behov av att förlänga kurser eller att eventuellt förlänga studietiden.

Det är huvudmannen som ansvarar för beslut om hur skolan ska hantera apl utifrån

  • förutsättningarna på arbetsplatsen
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Apl är en viktig del i en elevs utbildning och om apl inte kan erbjudas behöver huvudmannen samverka med arbetslivet om hur eleverna kan få de kunskaper som apl syftar till. Det handlar utöver yrkeskunskaper även om att få en yrkesidentitet, förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Uppföljning av elevens apl och slutavstämning

Om lärare inte kan följa upp elevens lärande genom besök på arbetsplatsen behöver skolan hitta alternativa sätt för uppföljningen.

Detta kan med fördel göras digitalt. Till exempel genom videomöten där läraren deltar ifrån skolan eller hemifrån och eleven deltar tillsammans med handledaren från arbetsplatsen.

Om ni inte redan bjudit in arbetsplatsen till skolans plattform eller digitala verktyg så gör det nu.

Film: Bedömning under arbetsplatsförlagt lärande, apl (tid: 2:45)länk till annan webbplats

Att särskilt tänka på för elever i gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning när det gäller apl

För elever som inte får apl i tillräcklig omfattning för att uppnå programmålen är det särskilt viktigt att planera för efter gymnasiesärskolan och hitta andra sätt att förbereda eleverna för arbetslivet. Det är nu ännu viktigare än vanligt att samverka med till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Elever i gymnasiesärskolan kan ha svårt att ta den typen av kontakter på egen hand. Motsvarande gäller även elever på komvux som särskild utbildning.

Konkreta tips

Kontakta en apl-utvecklare för stöd direkt

Behöver ni stöd för att planera apl för skolförlagd gymnasial yrkesutbildning, lärlingsutbildning, gymnasiesärskolan eller kommunal vuxenutbildning? En apl-utvecklare kan bland annat stödja er med att:

  • hitta möjlighet till praktisk undervisning om det saknas på skolan,
  • omorganisera de individuella studieplanerna eller i planen för utbildningen,
  • hitta alternativa apl-platser inom liknande yrkesområden.

Kontakta våra apl-utvecklare som kan stödja dig i ditt arbete med att hitta lokala eller regionala lösningar. Ge en kortfattad beskrivning av problembilden och mejla till:

apl-utvecklare@skolverket.se

Konkreta tips
Senast uppdaterad 14 december 2020