Apl under coronapandemin

I vissa branscher kan arbetsplatsförlagt lärande, apl, genomföras som vanligt trots coronapandemin. Men om arbetsplatsen är stängd krävs flexibilitet. Det går att skjuta fram apl i tiden eller genomföra det på annat sätt.

En handledare, en elev och en kund i en butik

Det kan vara svårt att planera inför höstens apl med den osäkerhet som råder just nu i den pågående coronapandemin. Många arbetsplatser kan ha tvingats stänga eller har svårt att ta emot elever av andra skäl. Det ställer krav på flexibilitet.

Konkreta tips

Så kan apl genomföras

Genomföra apl som vanligt

Det är möjligt för huvudmannen att låta elever genomföra apl på arbetsplatser om det fungerar utifrån lokala förutsättningar, även om skolan är helt eller delvis stängd. Det kan till exempel handla om att det behöver finnas

 • ansvarig skolpersonal tillgänglig för dessa elever
 • handledare på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer påverkar vilka apl-platser som finns att tillgå just nu. I många fall påverkas inte arbetsplatsen så mycket att apl inte går att genomföra. Om eleven inte kan göra sin apl på den anvisade arbetsplatsen på grund av rekommendationerna eller att arbetsplatsen tvingas stänga så behöver huvudmannen hitta andra alternativ för elevens lärande.

Svårigheter på arbetsmarknaden med arbetsplatser som tvingas stänga kan innebära att apl måste genomföras i skolan eller annan lämplig plats.

Undervisning i praktiska moment på skolan

Om huvudmannen beslutar att delvis stänga en skola finns det möjlighet att låta en mindre grupp elever få sin utbildning i skolans lokaler. Det kan till exempel handla om elever som är i slutet av sin utbildning där betygen har betydelse för deras fortsatta utbildning eller arbete.

Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan ta in mindre grupper av elever

 • för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
 • som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd.

Uppföljning av eleven på apl och slutavstämning

Om lärare inte kan följa upp elevens lärande genom besök på arbetsplatsen behöver skolan hitta alternativa sätt för uppföljningen.

Detta kan med fördel göras digitalt. Till exempel genom videomöten där läraren deltar ifrån skolan eller hemifrån och eleven deltar tillsammans med handledaren från arbetsplatsen.

Om ni inte redan bjudit in arbetsplatsen till skolans plattform eller digitala verktyg så gör det nu.

Film: Bedömning under arbetsplatsförlagt lärande, apl (tid: 2:45)länk till annan webbplats

Utmaningar för apl inom gymnasiesärskolan

Rektor och lärare behöver tillsammans skapa sig en bild av hur situationen ser ut för varje enskild elev. Om tillgången till apl-platser är begränsad kan skolan behöva:

 • prioritera att tillgodose behovet av apl för elever i årskurs 4,
 • senarelägga planerad apl till kommande läsår för elever i årskurs 1–3,
 • se över möjligheter att ge elever motsvarande utbildning skolförlagd.

För elever i årskurs 4 är det också viktigt att planera för vad som ska hända efter gymnasiesärskolan och hitta andra sätt att förbereda eleverna för arbetslivet. Det är nu ännu viktigare än vanligt att samverka med till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Elever i gymnasiesärskolan kan ha svårt att ta den typen av kontakter på egen hand.

Smittkänsliga elever som inte kan vistas på en arbetsplats eller med andra elever i skolan kan ha svårt att genomföra apl även om apl-platser finns att tillgå. Skolan kan då behöva utforma enskilda lösningar för att de eleverna ska kunna ta del av utbildningen. Det kan till exempel handla om:

 • enskild undervisning eller
 • särskilda åtgärder för att kunna utföra skolarbete hemifrån.

Utmaningar för kommunal vuxenutbildning där apl ingår

Samma krav på ökad flexibilitet från skolans sida gäller för sammanhållna yrkesutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen där apl ingår. Elevernas individuella studieplaner kan behöva ändras, kurser kan byta ordning eller eventuellt ersättas med andra kurser för att anpassa studierna efter yrkesområdets förutsättningar. Möjligheten att skjuta apl framåt i tid begränsas dock till omfattningen av utbildningens längd.

Konkreta tips

Planera och organisera apl inför hösten

Om skolan är öppen eller delvis stängd finns det en möjlighet att organisera om utbildningen i sin helhet. Huvudmannen kan också behöva överväga om det krävs ändringar i elevernas individuella studieplaner så att de läser ämnen och kurser i en annan ordning. Till exempel kan elever läsa de mer teoretiska yrkeskurserna eller kurser i gymnasiegemensamma ämnen först. Det innebär i så fall att man skjuter på apl-perioder till en senare del av utbildningen.

Kontakta en apl-utvecklare för stöd direkt

Behöver ni stöd för att planera apl för skolförlagd gymnasial yrkesutbildning, lärlingsutbildning, gymnasiesärskolan eller kommunal vuxenutbildning för kommande läsår? En apl-utvecklare kan bland annat stödja er med att:

 • hitta möjlighet till praktisk undervisning om det saknas på skolan,
 • omorganisera de individuella studieplanerna eller i planen för utbildningen,
 • hitta alternativa apl-platser inom liknande yrkesområden.

Kontakta våra apl-utvecklare som kan stödja dig i ditt arbete med att hitta lokala eller regionala lösningar. Ge en kortfattad beskrivning av problembilden och mejla till:

apl-utvecklare@skolverket.se

Konkreta tips
Senast uppdaterad 29 juni 2020