Apl under coronapandemin

I vissa branscher kan arbetsplatsförlagt lärande, apl, genomföras som vanligt trots coronapandemin. Men om arbetsplatsen är stängd krävs flexibilitet. Det kan gå att skjuta fram apl i tid eller genomföra utbildningen i skolan eller på annan plats.

Elev och lärare på apl i restaurangkök.

Det kan vara svårt att genomföra apl-perioder med den osäkerhet som råder i den pågående coronapandemin. Många arbetsplatser kan ha tvingats stänga eller har svårt att ta emot elever av andra skäl. Det ställer krav på flexibilitet och tätare kontakter med arbetsplatserna för att anpassa elevernas utbildning när förutsättningarna ändras.

Konkreta tips

Huvudmannens och skolans ansvar för apl

Genomföra apl med utgångspunkt i rådande rekommendationer

Det är möjligt för huvudmannen att låta elever genomföra apl på arbetsplatser om det fungerar utifrån lokala förutsättningar, även om undervisningen i skolan sker på distans. Det behöver finnas:

  • ansvarig skolpersonal tillgänglig för dessa elever
  • handledare på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer påverkar vilka apl-platser som finns att tillgå vid olika perioder. I många fall påverkas inte arbetsplatsen så mycket att apl inte går att genomföra.

Flexibla lösningar för att genomföra apl

Det är huvudmannens och skolans ansvar att säkerställa att eleven får sin utbildning enligt dennes individuella studieplan. Det finns till exempel möjlighet att flytta apl i tid och till andra arbetsplatser och andra arbetsområden utifrån vilka kurser eleven läser. Det kan även finnas behov av att förlänga kurser eller att eventuellt förlänga studietiden.

När apl ändå inte kan genomföras som planerat kan motsvarande utbildning istället ges i skolan eller på en annan lämplig plats.

Det är huvudmannen som ansvarar för beslut om hur skolan ska hantera apl utifrån

  • förutsättningarna på arbetsplatsen
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Apl är en viktig del i en elevs utbildning och om apl inte kan erbjudas behöver huvudmannen samverka med arbetslivet om hur eleverna kan få de kunskaper som apl syftar till. Det handlar utöver yrkeskunskaper även om att få en yrkesidentitet, förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Om apl på yrkesvux inte går att genomföra på arbetsplats

Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att eleven får de kurser som eleven antagits till. Om kursen inte går att genomföra på en apl-plats ska eleven genomföra motsvarande utbildning i skolans lokaler eller på annan lämplig plats.

Mer om ifall statsbidraget påverkas

Utebliven apl – vad krävs för att få examen?

Krav för yrkesexamen i gymnasieskolan

Apl är obligatoriskt på yrkesprogrammen i gymnasieskolan men under rådande omständigheter så kan det vara svårt att genomföra apl inom vissa yrkesområden. Därför är det viktigt att poängtera att eleverna, även i de fall när apl inte kunnat genomföras till fullo, kan nå målen för en yrkesexamen. Det viktiga är att eleverna fått möjlighet att tillgodogöra sig kunskaperna i respektive kurs.

Yrkesexamen ska utfärdas om eleven har godkända betyg som omfattar 2250 av de 2500 gymnasiepoängen. Kraven omfattar då att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk (kurs 1), engelska (kurs 5) och matematik (kurs 1a) samt godkända betyg inom de programgemensamma kurserna på minst 400 gymnasiepoäng och gymnasiearbetet.

Hur kan utebliven apl kompenseras?

Det gäller att skapa så autentiska situationer som möjligt där de praktiska momenten kan genomföras på liknande sätt som under apl. Det kan till exempel vara att öva på kundkontakter, teknisk utrustning eller andra kunskapsområden som är specifika för ett visst yrkesområde. Samverkan och diskussion med det lokala arbetslivet genom programråd/yrkesråd kan vara ett stöd när det gäller att hitta och identifiera viktiga moment som i stället kan läras inne på skolan. Kanske kan vissa moment genomföras i samverkan med andra yrkesprogram på skolan eller hitta individuella lösningar som passar för yrkesområdet eller skolans förutsättningar.

Uppföljning av elevens apl och slutavstämning

Om lärare inte kan följa upp elevens lärande genom besök på arbetsplatsen behöver skolan hitta alternativa sätt för uppföljningen.

Detta kan med fördel göras digitalt. Till exempel genom videomöten där läraren deltar ifrån skolan eller hemifrån och eleven deltar tillsammans med handledaren från arbetsplatsen.

Om ni inte redan bjudit in arbetsplatsen till skolans plattform eller digitala verktyg så gör det nu.

Film: Bedömning under arbetsplatsförlagt lärande, apl (tid: 2:45)länk till annan webbplats

Att särskilt tänka på för elever i gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning när det gäller apl

För elever som inte får apl i tillräcklig omfattning för att uppnå programmålen är det särskilt viktigt att planera för efter gymnasiesärskolan och hitta andra sätt att förbereda eleverna för arbetslivet. Det är nu ännu viktigare än vanligt att samverka med till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Elever i gymnasiesärskolan kan ha svårt att ta den typen av kontakter på egen hand. Motsvarande gäller även elever på komvux som särskild utbildning.

Konkreta tips

Statsbidrag och särskilda skäl

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning och särskilda skäl

Apl är obligatoriskt i den statsbidragsfinansierade regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen. Men under rådande omständigheter kan det vara svårt att genomföra apl inom vissa yrkesområden.

2020 infördes nya regler som säger att statsbidrag får ges också om apl inte kan tillhandahållas ifall det är på grund av omständigheter som de samverkande kommunerna inte kunnat råda över, eller om utbildningen av säkerhets- eller hälsoskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan. Då ska Skolverket också avstå från återkrav.

Mer om statsbidraget för regional yrkesvux

Gymnasial lärlingsutbildning 2021 och särskilda skäl

Många av er undrar hur coronapandemin påverkar statsbidraget och om ni kommer att bli återbetalningsskyldiga om apl inte kan genomföras under denna period.

Skolverket följer i efterhand upp om villkoren för statsbidraget har följts. Om ett villkor, så som kravet på en viss procent apl, inte har följts har Skolverket möjlighet att besluta om att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns särskilda skäl för det, enligt 8 § sista stycket förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

Vid en redovisning och kontroll är det viktigt att ni kan redovisa hur ni använt statsbidraget men också att ni är noggranna med att motivera varför eleverna inte har genomfört apl samt under vilken period denna skulle genomförts. Om apl inte har kunnat genomföras under perioden 1 mars 2020–1 juni 2021 på grund av coronapandemin kommer Skolverket vid en kontroll att särskilt beakta detta. Perioden 1 mars 2020–1 juni 2021 kan komma att förlängas beroende på hur läget utvecklas.

Konkreta tips

Kontakta en apl-utvecklare för stöd direkt

Behöver ni stöd för att planera apl för skolförlagd gymnasial yrkesutbildning, lärlingsutbildning, gymnasiesärskolan eller kommunal vuxenutbildning? En apl-utvecklare kan bland annat stödja er med att:

  • hitta möjlighet till praktisk undervisning om det saknas på skolan,
  • omorganisera de individuella studieplanerna eller i planen för utbildningen,
  • hitta alternativa apl-platser inom liknande yrkesområden.

Kontakta våra apl-utvecklare som kan stödja dig i ditt arbete med att hitta lokala eller regionala lösningar. Ge en kortfattad beskrivning av problembilden och mejla till:

apl-utvecklare@skolverket.se

Konkreta tips
Senast uppdaterad 12 april 2021