Apl under coronapandemin

Nu när smittspridningen tagit fart igen kan det återigen innebära svårigheter med att genomföra apl-perioder. Det ställer krav på flexibilitet och tätare kontakter med arbetsplatserna för att anpassa elevernas utbildning när förutsättningarna ändras.

Elev och lärare på apl i restaurangkök.

Huvudmannens och skolans ansvar för apl

Flexibla lösningar för att genomföra apl

Det är huvudmannens och skolans ansvar att säkerställa att eleven får sin utbildning enligt dennes individuella studieplan. Det finns till exempel möjlighet att flytta apl i tid och till andra arbetsplatser och andra arbetsområden utifrån vilka kurser eleven läser. Det kan även finnas behov av att förlänga kurser eller att eventuellt förlänga studietiden.

När apl ändå inte kan genomföras som planerat kan motsvarande utbildning istället ges i skolan eller på en annan lämplig plats.

Det är huvudmannen som ansvarar för beslut om hur skolan ska hantera apl utifrån

  • förutsättningarna på arbetsplatsen
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Apl är en viktig del i en elevs utbildning och om apl inte kan erbjudas behöver huvudmannen samverka med arbetslivet om hur eleverna kan få de kunskaper som apl syftar till. Det handlar utöver yrkeskunskaper även om att få en yrkesidentitet, reflektera över yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Om apl på yrkesvux inte går att genomföra på arbetsplats

Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att eleven får de kurser som eleven antagits till. Om kursen inte går att genomföra på en apl-plats ska eleven genomföra motsvarande utbildning i skolans lokaler eller på annan lämplig plats.

Konkreta tips

Utebliven apl – vad krävs för att få examen?

Krav för yrkesexamen i gymnasieskolan

Apl är obligatoriskt på yrkesprogrammen i gymnasieskolan men under rådande omständigheter så kan det vara svårt att genomföra apl inom vissa yrkesområden. Därför är det viktigt att poängtera att eleverna, även i de fall när apl inte kunnat genomföras till fullo, kan nå målen för en yrkesexamen. Det viktiga är att eleverna fått möjlighet att tillgodogöra sig kunskaperna i respektive kurs.

Yrkesexamen ska utfärdas om eleven har godkända betyg som omfattar 2250 av de 2500 gymnasiepoängen. Kraven omfattar då att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk (kurs 1), engelska (kurs 5) och matematik (kurs 1a) samt godkända betyg inom de programgemensamma kurserna på minst 400 gymnasiepoäng och gymnasiearbetet.

Hur kan utebliven apl kompenseras?

Det gäller att skapa så autentiska situationer som möjligt där de praktiska momenten kan genomföras på liknande sätt som under apl. Det kan till exempel vara att öva på kundkontakter, teknisk utrustning eller andra kunskapsområden som är specifika för ett visst yrkesområde. Samverkan och diskussion med det lokala arbetslivet genom programråd/yrkesråd kan vara ett stöd när det gäller att hitta och identifiera viktiga moment som i stället kan läras inne på skolan. Kanske kan vissa moment genomföras i samverkan med andra yrkesprogram på skolan eller hitta individuella lösningar som passar för yrkesområdet eller skolans förutsättningar.

Att särskilt tänka på för elever i gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning när det gäller apl

För elever som inte får apl i tillräcklig omfattning för att uppnå programmålen är det särskilt viktigt att planera för efter gymnasiesärskolan och hitta andra sätt att förbereda eleverna för arbetslivet. Det är nu ännu viktigare än vanligt att samverka med till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Elever i gymnasiesärskolan kan ha svårt att ta den typen av kontakter på egen hand. Motsvarande gäller även elever på komvux som särskild utbildning.

Konkreta tips

Kontakta en apl-utvecklare för stöd direkt

En apl-utvecklare kan bland annat stödja er med att:

  • hitta möjlighet till praktisk undervisning om det saknas på skolan,
  • omorganisera de individuella studieplanerna eller i planen för utbildningen,
  • hitta alternativa apl-platser inom liknande yrkesområden.

Kontakta våra apl-utvecklare som kan stödja dig i ditt arbete med att hitta lokala eller regionala lösningar. Ge en kortfattad beskrivning av problembilden och mejla till:

apl-utvecklare@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 december 2021

Relaterat