Arbeta förebyggande i förskoleklass, grundskola och fritidshem under covid-19-pandemin

Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

två elever tittar i en bok i ett bibliotek

Åtgärder för att undvika trängsel kan tas bort

Den 29 september upphörde Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd och undvika trängsel.

För skolan innebär detta att de förebyggande åtgärder som skolan har vidtagit för att undvika trängsel kan tas bort. För verksamheten, lärare och elever kan det vara bra med en gradvis återgång och åtgärderna kan avvecklas successivt, i den takt som passar verksamheten.

Åtgärder som inte har så stor påverkan på elevers välbefinnande eller på undervisningen kan dock, enligt Folkhälsomyndigheten, vara kvar en längre tid. Det är upp till huvudmän och rektorer att bedöma vilka åtgärder som kan vara kvar och vilka som bör fasas ut.

Skolan behöver också fortsatt ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolan. Vid pågående smittspridning på skolan kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Generellt ansvar för att motverka smittspridning

Skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte. I detta arbete är det viktigt att ta vara på erfarenheterna av det förebyggande arbetet från pandemin.

Det kan handla om att fortsätta påminna om att tvätta händer, fortsätta med inarbetade rutiner kring städning och vädring samt se över ventilation. Ett annat exempel är att fortsätta med viss verksamhet utomhus när det är möjligt, till exempel lektioner i idrott och undervisning i förskoleklass och fritidshem.

Detta motverkar inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under vinterhalvåret.

Om skolan har en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Vad gäller i skolan från 29 september (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Gör riskbedömningar om arbetsmiljön

Skolan är en arbetsplats för elever och lärare. Det är viktigt att anpassningar i undervisningen organiseras så att arbetsmiljön i skolan blir acceptabel både nu och på lång sikt. Skolor ska arbeta systematiskt med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

 • Kartlägg och bedöm riskerna för smittspridning.
 • Se till att ledning, personal och elever är delaktiga i kartläggningen.
 • Planera och genomför insatser för att minska smittspridningen.
 • Arbeta metodiskt för att skapa så mycket trygghet som det går samtidigt som ni gör ert bästa för att personal och elever har en rimlig arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetstid.
 • Följ upp, utvärdera och justera vid behov insatserna.

Hittills visar erfarenheter att de skolor som lyckas hantera pandemins utmaningar på bästa sätt är de skolor som arbetar systematiskt, flexibelt och kontinuerligt med anpassningar och förbättringar.

Konkreta tips

Prata med eleverna om pandemin

 • Prata med eleverna om de rådande omständigheterna så att de får möjlighet att ställa frågor och diskutera med varandra. Informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Skapa lugn och trygghet.
 • Påminn eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Instruera vid behov eleverna om hur de ska tvätta händerna.
 • Påminn eleverna dagligen om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd både i skolan och på fritiden. Det är särskilt viktigt att elever stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
 • Säkerställ att de elever som behöver, får stöd för att bearbeta och hantera situationen.

Möta barns och elevers orolänk till annan webbplats

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Följ upp det förebyggande arbetet

Situationen under pandemin kan förändras snabbt och därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp insatserna för att kunna justera dem. Uppföljningen kan också ge svar på om insatserna har gett önskad effekt eller inte.

Följ upp det förebyggande arbetet genom att

 • sammanställ vilka risker ni har haft och vad ni har gjort för att minska dem
 • se till att både ledning, personal och elever är delaktiga i en sådan sammanställning
 • utvärdera vad som har fungerat och vad som inter har gjort det
 • justera insatserna mot målen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Läs mer om smittspridning bland skolpersonal

Folkhälsomyndigheten har publicerat rapporter om smittspridningen bland barn och ungdomar samt bland personal i skolan. Där skriver de att det är viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 13 oktober 2021