Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolor har ersatts med en ny rekommendation som gäller till och med den 1 april 2021. Rekommendationen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Läs här om rekommendationen som gäller från den 25 januari 2021länk till annan webbplats

Arbeta förebyggande i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet under covid-19 pandemin

För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

Vi behöver se till att elever kan gå till skolan eftersom det är viktigt för deras hälsa, lärande och framtid. Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och de regionala smittskydden uppmanar därför alla att göra sitt yttersta för att förebygga smittspridningen.

Skolan är en arbetsplats för elever och lärare. Det är viktigt att anpassningar i undervisningen organiseras så att arbetsmiljön i skolan blir acceptabel både nu och på lång sikt. Skolor ska arbeta systematiskt med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

 • Kartlägg och bedöm riskerna för smittspridning.
 • Se till att ledning, personal och elever är delaktiga i kartläggningen.
 • Planera och genomför insatser för att minska smittspridningen.
 • Arbeta metodiskt för att skapa så mycket trygghet som det går samtidigt som ni gör ert bästa för att personal och elever har en rimlig arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetstid.
 • Följ upp, utvärdera och justera vid behov insatserna.

Centrum för arbets- och miljömedicin har tagit fram en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser, Region Stockholmlänk till annan webbplats

Råd för att förebygga smittspridning i skolan, på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Hittills visar erfarenheter att de skolor som lyckas hantera pandemins utmaningar på bästa sätt är de skolor som arbetar systematiskt, flexibelt och kontinuerligt med anpassningar och förbättringar. Det är viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna och om det finns lokala råd från smittskyddsläkare i den region du arbetar i.

Varje skola och organisation har olika förutsättningar vad gäller lokaler, antal elever, klass- och gruppstorlekar. Det innebär att varje skola behöver hitta lösningar som passar den egna situationen. Här hittar du som ansvarar för eller arbetar i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet vägledning och exempel på möjliga åtgärder.

Konkreta tips

Anpassa den fysiska miljön för att minska smittspridning

Många skolor har trånga lokaler. Det kan därför vara en utmaning att minska trängsel genom att glesa ut möbleringen i klassrum, matsalar eller andra utrymmen där elever och personal möts. Här finns några exempel på hur skolor kan agera för att anpassa den fysiska miljön.

Det är samtidigt viktigt att notera att den så kallade två metersregeln inte gäller i skolan. Inte heller regeln om antal personer som får delta i allmänna sammankomster gäller i skolan.

Läs vad som gäller för att undvika trängsel

Se över möjligheterna att nyttja andra lokaler

 • Använd om möjligt alternativa lokaler för att minska trängseln. En del skolor har till exempel valt att använda grupprum och delar av uppehållsrum för undervisning eller utnyttjat andra lokaler än matsalen när det är dags för måltider.
 • Använd om möjligt andra lokaler utanför skolan för att minska trängseln. Det finns exempel på huvudmän som har utnyttjat lokaler i närliggande byggnader som står tomma när många arbetar hemifrån. I det rådande läget kan det finnas skäl att se över om skolan kan få tillgång till andra lokaler än de som man normalt disponerar.

Anpassa lokaler för att kunna hålla distans

 • Möblera så luftigt som möjligt. Se till att det finns ordentligt med avstånd mellan varje bord när det är möjligt. Stolar kan till exempel tas bort vid varannan plats.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal, kafé, bibliotek, personalrum och andra liknande platser. Om möblemanget är fast, märk upp vilka platser som inte är tillgängliga att sitta på.
 • Öka möjligheten att hålla distans genom att skapa fasta grupper för eleverna så att de följs åt i undervisning, lunch, på raster och andra aktiviteter. På så sätt träffar eleverna inte lika många olika elever under skoldagen och i fritidshemmet.
 • Öppna fönster och vädra, helst mellan varje lektion.
 • Slå på ventilationen två timmar innan ni använder lokalen. Ha ventilationen på hög styrka under tiden barn och personal vistas i lokalerna så att luften växlas ur.
 • Minska trängseln i korridorer och matsalar genom att ni anpassar schemat så att elever börjar och slutar olika tider och att de har rast vid olika tidpunkter.
 • Minska trängseln genom att arbeta i halvklass eller i mindre grupper så ofta det går med hänsyn till lokaler och personal.

Organisera verksamheten för att minska trängsel

I en pågående kris kan det ibland vara nödvändigt att ställa in vissa möten eller aktiviteter för att personalen istället ska kunna prioritera undervisningen. Det kan förbättra möjligheterna för lärare och annan personal att planera sin tid och få en mer hanterbar arbetsmiljö under pandemin.

 • Organisera verksamheten så att inte många elever samtidigt samlas på samma plats i utrymmen som korridorer, matsal, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Schemalägg på ett sätt som gör att inte för många elever börjar eller slutar skoldagen, eller har rast, vid samma tidpunkt. Det minskar trängsel i gemensamma utrymmen samtidigt som belastningen på kollektivtrafiken minskar.
 • Schemalägg på ett sätt som gör att många elever inte äter lunch och mellanmål samtidigt i matsalen. Det finns exempel på skolor som låtit skolmatsalen vara öppen längre än vanligt för att minska trängsel. Det här har bidragit till att färre elever äter samtidigt. Det finns också exempel på skolor där elevlunchen helt eller delvis distribueras i matlådor som intages på annan plats än elevmatsalen.
 • Organisera aktiviteter utomhus på rasterna. Förlägg gärna delar av skolans och fritidshemmet undervisning utomhus.
 • Undvik att samla för många personer i samma lokal. Se till att vårdnadshavare så långt som möjligt inte vistas i skolans lokaler. Tänk särskilt på detta när du organiserar verksamheter som inkluderar vårdnadshavare. Om föräldramöten, öppna hus eller elevföreställningar måste genomföras bör de ske digitalt och på distans. Se över vilka möten som är absolut nödvändiga.

God handhygien och städning

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger råd och rekommendationer om vikten av att möjliggöra för god handhygien, ventilation och vädring samt att lokalerna städas regelbundet.

Förebygg smittspridning i skolan, på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Konkreta tips

Anpassa undervisningen för att minska smittspridning

I en pandemi som denna kan det ibland vara nödvändigt för skolan att prioritera undervisning framför annan verksamhet. Vissa möten och sammankomster som i vanliga fall arrangeras av skolan kan behöva utgå.

Diskutera skolans möjligheter att erbjuda elever distansundervisning vid längre frånvaro

Under pandemin har många elever varit hemma och kanske är en del elever det fortfarande. Skolplikten gäller och skolan har rutiner för arbete med elever som är frånvarande under en längre tid. Den bör skolor följa även nu.

Grundskolor som har öppet har en möjlighet – men inte skyldighet – att ge frånvarande elever undervisning på distans. Alla skolor har inte heller förutsättningar för undervisning på distans. En kartläggning kan visa om skolan kan erbjuda distansundervisning till elever som är frånvarande under en längre tid.

Rektor, lärare och annan pedagogisk personal behöver diskutera:

 • Hur ska distansundervisningen ske?
 • I vilken utsträckning ska den ske?
 • Behöver skolan prioritera: vilka elever skulle ha mest nytta av ytterligare stöd som en distansundervisning kan ge?
 • Har skolan tillgång till digitala hjälpmedel?
 • Kan eleverna hantera distansundervisning?
 • Har skolan lärare eller annan personal som kan ge elever distansundervisning? Har skolan till exempel lärare som är hemma, kanske för att de tillhör en riskgrupp, som skulle kunna planera och genomföra distansundervisning?

Om både många lärare och elever är frånvarande och rektor beslutar om distansundervisning behöver man sannolikt omfördela resurser.

Rektor behöver:

 • omorganisera elever, till exempel slå ihop klasser med få elever
 • undersöka om någon lärare eller annan pedagogisk personal kan ansvara för distansundervisning medan andra ansvarar för undervisningen i skolan.

Läs mer om skolplikt och rätten till utbildninglänk till annan webbplats

Öka delaktighet och gemenskap om det finns elever som deltar i undervisningen hemifrån

 • Det finns möjlighet för skolan att erbjuda elever undervisning på distans om de är hemma på grund av att de följer råd från Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att komma ihåg att skolan inte har någon skyldighet att erbjuda elever både undervisning i skolans lokaler och undervisning på distans samtidigt.
 • Om skolan låter elever delta i undervisning hemifrån så finns det risk för att elever känner ett socialt utanförskap. Det finns exempel på skolor som har bjudit in alla elever till gemensamma grupper digitalt för att de ska kunna kommunicera med varandra.

Minska risken för smittspridning för de elever som är på plats

 • Förlägg om möjligt delar av undervisningen utomhus för att minska smittspridning.
 • Undvik inslag i undervisningen som inkluderar närkontakt, till exempel i ämnet idrott och hälsa och i fritidshemmets aktiviteter. Elever i behov av särskilt stöd kan behöva särskild uppmärksamhet. Se länk nedan för råd och exempel för hur skolor kan arbeta med detta.

Se även stöd för extra anpassningar och särskilt stöd vid distansundervisninglänk till annan webbplats

Prata med eleverna om pandemin

 • Prata med eleverna om de rådande omständigheterna så att de får möjlighet att ställa frågor och diskutera med varandra. Informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Skapa lugn och trygghet.
 • Påminn eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Instruera vid behov barn och elever om hur de ska tvätta händerna.
 • Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.
 • Säkerställ att de elever som behöver, får stöd för att bearbeta och hantera situationen.

Möta barns och elevers orolänk till annan webbplats

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom, på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Hitta informationsmaterial riktat till elever i högstadiet: Allt är inte som vanligt – en kampanj från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Konkreta tips

Följ upp det förebyggande arbetet

Situationen under pandemin kan förändras snabbt och därför ar det viktigt att kontinuerligt följa upp insatserna för att kunna justera dem. Uppföljningen kan också ge svar på om insatserna har gett önskad effekt eller inte.

Följ upp det förebyggande arbetet genom att

 • sammanställ vilka risker ni har haft och vad ni har gjort för att minska dem
 • se till att både ledning, personal och elever är delaktiga i en sådan sammanställning
 • utvärdera vad som har fungerat och vad som inter har gjort det
 • justera insatserna mot målen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om smittspridning bland skolpersonal

Folkhälsomyndigheten har publicerat rapporter om smittspridningen bland barn och ungdomar samt bland personal i skolan. Där skriver de att det är viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

Arbetsmiljöverket lyfter vikten av att regelbundet och systematiskt arbeta med arbetsmiljön. Det här blir extra viktigt under coronapandemin.

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan, på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Råd för att förebygga smittspridning i skolan, på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 07 januari 2021