Arbeta förebyggande i förskoleklass, grundskola och fritidshem under covid-19-pandemin

Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel för alla barn och unga. Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

två elever tittar i en bok i ett bibliotek

Nu finns möjlighet till fjärr- eller distansundervisning

Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen kommer att fortsätta vara på en mycket hög nivå de närmaste veckorna. Frånvaron riskerar därför att vara fortsatt hög på många förskolor och skolor.

I det läget är det viktigt att fokusera på undervisningen och elevhälsouppdraget och säkerställa att omsorgen för barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet kan ges. Det finns också möjlighet att införa fjärr- och distansundervisning.

Nu finns möjlighet till fjärr- eller distansundervisning

Rekommendationer för att minska smittspridning

I december infördes nya rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

De nya rekommendationerna för att minska smittspridning innebär inte några förändringar när det gäller ordinarie verksamhet i förskoleklass, grundskola och fritidshem utan undervisningen kan och ska bedrivas som vanligt och i skolans lokaler.

Öppet hus eller andra planerade aktiviteter kan också genomföras men kan behöva anpassas utifrån verksamhetens förutsättningar med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån gäller inte vid undervisning, men huvudmän och rektorer ska ge förutsättningar för lärare och annan personal att arbeta hemifrån när det är möjligt, till exempel vid möten, planering av undervisning etc.

Det är också viktigt att medarbetare har möjlighet att hålla avstånd till varandra under möten och i gemensamma utrymmen. Större samlingar inomhus bör undvikas. Man bör också i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Förebyggande åtgärder för att motverka smittspridning

Skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte.

Exempel på förebyggande åtgärder är att påminna om att tvätta händer, fortsätta med inarbetade rutiner kring städning och vädring samt se över ventilation. Ett annat exempel är att bedriva viss verksamhet utomhus när det är möjligt, till exempel lektioner i idrott och undervisning i förskoleklass och fritidshem.

Det motverkar inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under vinterhalvåret.

Skolan behöver också ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolan. Vid en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Gör riskbedömningar om arbetsmiljön

Skolan är en arbetsplats för elever och lärare. Det är viktigt att anpassningar i undervisningen organiseras så att arbetsmiljön i skolan blir acceptabel både nu och på lång sikt. Skolor ska arbeta systematiskt med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

 • Kartlägg och bedöm riskerna för smittspridning.
 • Se till att ledning, personal och elever är delaktiga i kartläggningen.
 • Planera och genomför insatser för att minska smittspridningen.
 • Arbeta metodiskt för att skapa så mycket trygghet som det går samtidigt som ni gör ert bästa för att personal och elever har en rimlig arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetstid.
 • Följ upp, utvärdera och justera vid behov insatserna.

Hittills visar erfarenheter att de skolor som lyckas hantera pandemins utmaningar på bästa sätt är de skolor som arbetar systematiskt, flexibelt och kontinuerligt med anpassningar och förbättringar.

Konkreta tips

Prata med eleverna om pandemin

 • Prata med eleverna om de rådande omständigheterna så att de får möjlighet att ställa frågor och diskutera med varandra. Informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Skapa lugn och trygghet.
 • Påminn eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Instruera vid behov eleverna om hur de ska tvätta händerna.
 • Påminn eleverna dagligen om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd både i skolan och på fritiden. Det är särskilt viktigt att elever stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
 • Säkerställ att de elever som behöver, får stöd för att bearbeta och hantera situationen.

Möta barns och elevers oro Länk till annan webbplats.

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Följ upp det förebyggande arbetet

Situationen under pandemin kan förändras snabbt och därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp insatserna för att kunna justera dem. Uppföljningen kan också ge svar på om insatserna har gett önskad effekt eller inte.

Följ upp det förebyggande arbetet genom att

 • sammanställ vilka risker ni har haft och vad ni har gjort för att minska dem
 • se till att både ledning, personal och elever är delaktiga i en sådan sammanställning
 • utvärdera vad som har fungerat och vad som inter har gjort det
 • justera insatserna mot målen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Läs mer om smittspridning bland skolpersonal

Folkhälsomyndigheten har publicerat rapporter om smittspridningen bland barn och ungdomar samt bland personal i skolan. Där skriver de att det är viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 januari 2022