Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid-19 pandemin

Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs.
För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

en elev vid ett fönster och en elev vid ett bord tittar på sina datorskärmar

Undervisning på plats i skolan i höst

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. Men det är fortsatt mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höstlänk till annan webbplats

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19länk till annan webbplats

Koll på pandemins påverkan, Skolverket

Skolan är en arbetsplats för elever och lärare. Det är viktigt att anpassningar i undervisningen organiseras så att arbetsmiljön i skolan blir acceptabel både nu och på lång sikt. Skolor ska arbeta systematiskt med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

 • Kartlägg och bedöm riskerna för smittspridning.
 • Se till att ledning, personal och elever är delaktiga i kartläggningen.
 • Planera och genomför insatser för att minska smittspridningen.
 • Arbeta metodiskt för att skapa så mycket trygghet som det går samtidigt som ni gör ert bästa för att personal och elever har en rimlig arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetstid.
 • Följ upp, utvärdera och justera vid behov insatserna.

Centrum för arbets- och miljömedicin har tagit fram en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser, Region Stockholmlänk till annan webbplats

Råd för att förebygga smittspridning i skolan, på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Hittills visar erfarenheter att de skolor som lyckas hantera pandemins utmaningar på bästa sätt är de skolor som arbetar systematiskt, flexibelt och kontinuerligt med anpassningar och förbättringar. Det är viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna och om det finns lokala råd från smittskyddsläkare i den region du arbetar i.

Varje skola och organisation har olika förutsättningar vad gäller lokaler, antal elever, klass- och gruppstorlekar. Det innebär att varje skola behöver hitta lösningar som passar den egna situationen. Här hittar du som ansvarar för eller arbetar i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet vägledning och exempel på möjliga åtgärder.

Konkreta tips

Anpassa den fysiska miljön för att minska smittspridning vid behov

Många skolor har trånga lokaler. Det kan därför vara en utmaning att minska trängsel genom att glesa ut möbleringen i klassrum, matsalar eller andra utrymmen där elever och personal möts. Här finns några exempel på hur skolor kan agera för att anpassa den fysiska miljön.

Det är samtidigt viktigt att notera att den så kallade två metersregeln inte gäller i skolan. Inte heller regeln om antal personer som får delta i allmänna sammankomster gäller i skolan.

Läs vad som gäller för att undvika trängsel

Se över möjligheterna att nyttja andra lokaler

 • Använd om möjligt alternativa lokaler för att minska trängseln. En del skolor har till exempel valt att använda grupprum och delar av uppehållsrum för undervisning eller utnyttjat andra lokaler än matsalen när det är dags för måltider.
 • Använd om möjligt andra lokaler utanför skolan för att minska trängseln. Det finns exempel på huvudmän som har utnyttjat lokaler i närliggande byggnader som står tomma när många arbetar hemifrån. I det rådande läget kan det finnas skäl att se över om skolan kan få tillgång till andra lokaler än de som man normalt disponerar.

Anpassa lokaler för att kunna hålla distans

 • Möblera så luftigt som möjligt. Se till att det finns ordentligt med avstånd mellan varje bord när det är möjligt. Stolar kan till exempel tas bort vid varannan plats.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal, kafé, bibliotek, personalrum och andra liknande platser. Om möblemanget är fast, märk upp vilka platser som inte är tillgängliga att sitta på.
 • Öka möjligheten att hålla distans genom att skapa fasta grupper för eleverna så att de följs åt i undervisning, lunch, på raster och andra aktiviteter. På så sätt träffar eleverna inte lika många olika elever under skoldagen och i fritidshemmet.
 • Öppna fönster och vädra, helst mellan varje lektion.
 • Slå på ventilationen två timmar innan ni använder lokalen. Ha ventilationen på hög styrka under tiden barn och personal vistas i lokalerna så att luften växlas ur.
 • Minska trängseln i korridorer och matsalar genom att ni anpassar schemat så att elever börjar och slutar olika tider och att de har rast vid olika tidpunkter.
 • Minska trängseln genom att arbeta i halvklass eller i mindre grupper så ofta det går med hänsyn till lokaler och personal.

Organisera verksamheten för att minska trängsel

I en pågående kris kan det ibland vara nödvändigt att ställa in vissa möten eller aktiviteter för att personalen istället ska kunna prioritera undervisningen. Det kan förbättra möjligheterna för lärare och annan personal att planera sin tid och få en mer hanterbar arbetsmiljö under pandemin.

 • Organisera verksamheten så att inte många elever samtidigt samlas på samma plats i utrymmen som korridorer, matsal, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Schemalägg på ett sätt som gör att inte för många elever börjar eller slutar skoldagen, eller har rast, vid samma tidpunkt. Det minskar trängsel i gemensamma utrymmen samtidigt som belastningen på kollektivtrafiken minskar.
 • Schemalägg på ett sätt som gör att många elever inte äter lunch och mellanmål samtidigt i matsalen. Det finns exempel på skolor som låtit skolmatsalen vara öppen längre än vanligt för att minska trängsel. Det här har bidragit till att färre elever äter samtidigt. Det finns också exempel på skolor där elevlunchen helt eller delvis distribueras i matlådor som intages på annan plats än elevmatsalen.
 • Organisera aktiviteter utomhus på rasterna. Förlägg gärna delar av skolans och fritidshemmet undervisning utomhus.
 • Undvik att samla för många personer i samma lokal. Se till att vårdnadshavare så långt som möjligt inte vistas i skolans lokaler. Tänk särskilt på detta när du organiserar verksamheter som inkluderar vårdnadshavare. Om föräldramöten, öppna hus eller elevföreställningar måste genomföras bör de ske digitalt och på distans. Se över vilka möten som är absolut nödvändiga.

God handhygien och städning

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger råd och rekommendationer om vikten av att möjliggöra för god handhygien, ventilation och vädring samt att lokalerna städas regelbundet.

Förebygg smittspridning i skolan, på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Konkreta tips

Anpassa undervisningen för att minska smittspridning vid behov

I en pandemi som denna kan det ibland vara nödvändigt för skolan att prioritera undervisning framför annan verksamhet. Vissa möten och sammankomster som i vanliga fall arrangeras av skolan kan behöva utgå.

 • Det finns möjlighet för skolan att erbjuda elever undervisning på distans om de är hemma på grund av att de följer råd från Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att komma ihåg att skolan inte har någon skyldighet att erbjuda elever både undervisning i skolans lokaler och undervisning på distans samtidigt. Om skolan väljer att erbjuda undervisning på distans för elever som är hemma kan det vara en fördel att låta elever delta i undervisningen i realtid, så kallad fjärrundervisning, för att minska lärares arbetsbelastning.
 • Elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar behöver särskild uppmärksamhet om undervisningen organiseras delvis på distans. Dessa elever kan till exempel behöva vara närvarande i skolans lokaler för att få det stöd de har rätt till.
 • Förlägg om möjligt delar av undervisningen utomhus för att minska smittspridning.
 • Undvik inslag i undervisningen som inkluderar närkontakt, till exempel i ämnet idrott och hälsa.
 • Skolan bör prata med eleverna om att även under raster avstå från närkontakt såsom handslag och kramar.

Extra anpassningar och särskilt stöd vid distansundervisninglänk till annan webbplats

Diskussionsfrågor om pandemin för elever på gymnasietlänk till annan webbplats

Hitta informationsmaterial riktat till elever i gymnasieskolan: Allt är inte som vanligt – en kampanj från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Konkreta tips

Planera och organisera verksamheten på ett sätt som minskar risken för smittspridning vid behov

Att de flesta elever i gymnasieskolan fick undervisning på distans under våren 2020 kan påverka hur läsåret 2020/2021 behöver organiseras.

 • Om huvudmannen beslutat att förlänga vårens kurser så att de fortsätter även under hösten behöver skolan organisera verksamheten så att de återstående kurserna i elevens studieplan hinns med och på ett sätt som skapar en rimlig arbetsbelastning för elever och lärare.
 • Skolan behöver också följa upp de betyg som sattes vårterminen 2020. En elev som inte fått godkänt betyg på en kurs har alltid rätt att gå om kursen en gång. Om eleven vill kan den välja att göra en prövning i kursen som det underkända betyget gäller för. Regeringen har med anledning av pågående pandemi beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för gymnasieelever att pröva grundskoleämnen i gymnasieskolan.
 • Huvudman och rektor behöver följa upp i vilken omfattning arbetsförlagt lärande, apl, har kunnat genomföras under läsåret 2019/2020. Om apl har skjutits upp behöver skolan planera och organisera så att det kan slutföras under elevens återstående studietid. Tänk på att de elever som inte fick möjlighet att fullfölja de kurser, eller delar av kurser, som var planerade för apl på en arbetsplats behöver få motsvarande utbildningsinnehåll på annat sätt.

Läs mer om prövning för betyglänk till annan webbplats

Läs mer om apl under coronapandeminlänk till annan webbplats

Läs mer om tillfälliga bestämmelser för skolor under coronapandeminlänk till annan webbplats

Konkreta tips

Följ upp det förebyggande arbetet

Situationen under pandemin kan förändras snabbt och därför ar det viktigt att kontinuerligt följa upp insatserna för att kunna justera dem. Uppföljningen kan också ge svar på om insatserna har gett önskad effekt eller inte.

Följ upp det förebyggande arbetet genom att

 • sammanställ vilka risker ni har haft och vad ni har gjort för att minska dem
 • se till att både ledning, personal och elever är delaktiga i en sådan sammanställning
 • utvärdera vad som har fungerat och vad som inter har gjort det
 • justera insatserna mot målen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 22 juni 2021