Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid-19- pandemin

Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Det är fortsatt mycket viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

Tre gymnaiseelever sitter vid sina bänkar i ett klassrum.

Undervisning på plats i skolan i höst

Det är undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021 enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Det är fortsatt mycket viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Koll på pandemins påverkan

Konkreta tips

Gör riskbedömningar om arbetsmiljön

Skolan är en arbetsplats för elever och lärare. Det är viktigt att anpassningar i undervisningen organiseras så att arbetsmiljön i skolan blir acceptabel både nu och på lång sikt. Skolor ska arbeta systematiskt med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

 • Kartlägg och bedöm riskerna för smittspridning.
 • Se till att ledning, personal och elever är delaktiga i kartläggningen.
 • Planera och genomför insatser för att minska smittspridningen.
 • Arbeta metodiskt för att skapa så mycket trygghet som det går samtidigt som ni gör ert bästa för att personal och elever har en rimlig arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetstid.
 • Följ upp, utvärdera och justera vid behov insatserna.

Centrum för arbets- och miljömedicin har tagit fram en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser (Region Stockholms webbplats)länk till annan webbplats

Råd för att förebygga smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Hittills visar erfarenheter att de skolor som lyckas hantera pandemins utmaningar på bästa sätt är de skolor som arbetar systematiskt, flexibelt och kontinuerligt med anpassningar och förbättringar. Det är viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna och om det finns lokala råd från smittskyddsläkare i den region du arbetar i.

Varje skola och organisation har olika förutsättningar vad gäller lokaler, antal elever, klass- och gruppstorlekar. Det innebär att varje skola behöver hitta lösningar som passar den egna situationen.

Det är samtidigt viktigt att notera att någon regel om ett specifikt avstånd mellan individer inte gäller i skolan. Inte heller regeln om antal personer som får delta i allmänna sammankomster gäller i skolan.

Konkreta tips

Anpassa den fysiska miljön för att minska risken för smittspridning

Många skolor har trånga lokaler. Det kan därför vara en utmaning att minska trängsel genom att glesa ut möbleringen i klassrum, matsalar eller andra utrymmen där elever och personal möts. Här finns några exempel på hur skolor kan agera för att anpassa den fysiska miljön.

Läs vad som gäller för att undvika trängsel

Se över möjligheterna att nyttja andra lokaler

 • Använd om möjligt alternativa lokaler för att minska trängseln. En del skolor har till exempel valt att använda grupprum och delar av uppehållsrum för undervisning eller utnyttjat andra lokaler än matsalen när det är dags för måltider.
 • Använd om möjligt andra lokaler utanför skolan för att minska trängseln. Det finns exempel på huvudmän som har utnyttjat lokaler i närliggande byggnader som står tomma när många arbetar hemifrån. I det rådande läget kan det finnas skäl att se över om skolan kan få tillgång till andra lokaler än de som man normalt disponerar.

Anpassa lokaler för att kunna hålla distans

 • Möblera så luftigt som möjligt. Se till att det finns ordentligt med avstånd mellan varje bord när det är möjligt. Stolar kan till exempel tas bort vid varannan plats.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal, kafé, bibliotek, personalrum och andra liknande platser. Om möblemanget är fast, märk upp vilka platser som inte är tillgängliga att sitta på.
 • Öppna fönster och vädra, helst mellan varje lektion.
 • Slå på ventilationen två timmar innan ni använder lokalen. Ha ventilationen på hög styrka under tiden barn och personal vistas i lokalerna så att luften växlas ur.
 • Minska trängseln i korridorer och matsalar genom att ni anpassar schemat så att elever börjar och slutar olika tider och att de har rast vid olika tidpunkter.
 • Minska trängseln genom att arbeta i halvklass eller i mindre grupper så ofta det går med hänsyn till lokaler och personal.

Organisera verksamheten för att minska trängsel

Under pandemin kan det vara nödvändigt att ställa in vissa möten eller aktiviteter för att personalen istället ska kunna prioritera undervisningen. Det kan förbättra möjligheterna för lärare och annan personal att planera sin tid och få en mer hanterbar arbetsmiljö under pandemin.

 • Organisera verksamheten så att inte många elever samtidigt samlas på samma plats i utrymmen som korridorer, matsal, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Schemalägg på ett sätt som gör att inte för många elever börjar eller slutar skoldagen, eller har rast, vid samma tidpunkt. Det minskar trängsel i gemensamma utrymmen samtidigt som belastningen på kollektivtrafiken minskar.
 • Schemalägg på ett sätt som gör att många elever inte äter lunch och mellanmål samtidigt i matsalen. Det finns exempel på skolor som låtit skolmatsalen vara öppen längre än vanligt för att minska trängsel. Det här har bidragit till att färre elever äter samtidigt. Det finns också exempel på skolor där elevlunchen helt eller delvis distribueras i matlådor som intages på annan plats än elevmatsalen.
 • Förlägg delar av undervisningen utomhus om det är möjligt för att minska smittspridning.
 • Undvik att samla för många personer i samma lokal. Se till att vårdnadshavare så långt som möjligt inte vistas i skolans lokaler. Tänk särskilt på detta när du organiserar verksamheter som inkluderar vårdnadshavare. Om föräldramöten, öppna hus eller elevföreställningar måste genomföras bör de ske digitalt och på distans. Se över vilka möten som är absolut nödvändiga.
 • Möjliggör för skolans personal att fortsatt utföra de arbetsuppgifter som går hemifrån.

God handhygien och städning

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger råd och rekommendationer om vikten av att möjliggöra för god handhygien, ventilation och vädring samt att lokalerna städas regelbundet.

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Prata med eleverna om pandemin

 • Påminn eleverna om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd både i skolan och på fritiden. Det är särskilt viktigt att elever stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
 • Påminn eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Informationsinsats: Allt är inte som vanligt (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Planera och organisera verksamheten

 • Om huvudmannen beslutat att förlänga vårens kurser så att de fortsätter även under hösten behöver skolan organisera verksamheten så att de återstående kurserna i elevens studieplan hinns med och på ett sätt som skapar en rimlig arbetsbelastning för elever och lärare.
 • Skolan behöver också följa upp de betyg som sattes vårterminen 2021. En elev som inte fått godkänt betyg på en kurs har alltid rätt att gå om kursen en gång. Om eleven vill kan den välja att göra en prövning i kursen som det underkända betyget gäller för. Regeringen har med anledning av pågående pandemi beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för gymnasieelever att pröva grundskoleämnen i gymnasieskolan.
 • Huvudman och rektor behöver följa upp i vilken omfattning arbetsförlagt lärande, apl, har kunnat genomföras under läsåret 2020/2021. Om apl har skjutits upp behöver skolan planera och organisera så att det kan slutföras under elevens återstående studietid. Tänk på att de elever som inte fick möjlighet att fullfölja de kurser, eller delar av kurser, som var planerade för apl på en arbetsplats behöver få motsvarande utbildningsinnehåll på annat sätt.

Prövning för betyglänk till annan webbplats

Apl under coronapandeminlänk till annan webbplats

Regler för förskolor och skolor under coronapandeminlänk till annan webbplats

Konkreta tips

Följ upp det förebyggande arbetet

Situationen under pandemin kan förändras snabbt och därför ar det viktigt att kontinuerligt följa upp insatserna för att kunna justera dem. Uppföljningen kan också ge svar på om insatserna har gett önskad effekt eller inte.

Följ upp det förebyggande arbetet genom att

 • sammanställ vilka risker ni har haft och vad ni har gjort för att minska dem
 • se till att både ledning, personal och elever är delaktiga i en sådan sammanställning
 • utvärdera vad som har fungerat och vad som inter har gjort det
 • justera insatserna mot målen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 09 september 2021