Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid-19- pandemin

Undervisning på plats i skolans lokaler är nu huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Här ger vi exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

Tre gymnaiseelever sitter vid sina bänkar i ett klassrum.

Generellt ansvar för att motverka smittspridning

Skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte.

Exempel på förebyggande åtgärder är att påminna om att tvätta händer, fortsätta med inarbetade rutiner kring städning och vädring samt se över ventilation. Ett annat exempel är att bedriva viss verksamhet utomhus när det är möjligt, till exempel lektioner i idrott.

Det motverkar inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under vinterhalvåret.

Skolan behöver också ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolan. Vid en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Gör riskbedömningar om arbetsmiljön

Skolan är en arbetsplats för elever och lärare. Det är viktigt att anpassningar i undervisningen organiseras så att arbetsmiljön i skolan blir acceptabel både nu och på lång sikt. Skolor ska arbeta systematiskt med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

 • Kartlägg och bedöm riskerna för smittspridning.
 • Se till att ledning, personal och elever är delaktiga i kartläggningen.
 • Planera och genomför insatser för att minska smittspridningen.
 • Arbeta metodiskt för att skapa så mycket trygghet som det går samtidigt som ni gör ert bästa för att personal och elever har en rimlig arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetstid.
 • Följ upp, utvärdera och justera vid behov insatserna.

Hittills visar erfarenheter att de skolor som lyckas hantera pandemins utmaningar på bästa sätt är de skolor som arbetar systematiskt, flexibelt och kontinuerligt med anpassningar och förbättringar.

Konkreta tips

Prata med eleverna om pandemin

 • Påminn eleverna om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd både i skolan och på fritiden. Det är särskilt viktigt att elever stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
 • Påminn eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
Konkreta tips

Planera och organisera verksamheten

 • Om huvudmannen beslutat att förlänga vårens kurser så att de fortsätter även under hösten behöver skolan organisera verksamheten så att de återstående kurserna i elevens studieplan hinns med och på ett sätt som skapar en rimlig arbetsbelastning för elever och lärare.
 • Skolan behöver också följa upp de betyg som sattes vårterminen 2021. En elev som inte fått godkänt betyg på en kurs har alltid rätt att gå om kursen en gång. Om eleven vill kan den välja att göra en prövning i kursen som det underkända betyget gäller för. Regeringen har med anledning av pågående pandemi beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för gymnasieelever att pröva grundskoleämnen i gymnasieskolan.
 • Huvudman och rektor behöver följa upp i vilken omfattning arbetsförlagt lärande, apl, har kunnat genomföras under läsåret 2020/2021. Om apl har skjutits upp behöver skolan planera och organisera så att det kan slutföras under elevens återstående studietid. Tänk på att de elever som inte fick möjlighet att fullfölja de kurser, eller delar av kurser, som var planerade för apl på en arbetsplats behöver få motsvarande utbildningsinnehåll på annat sätt.

Prövning för betyg Länk till annan webbplats.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Följ upp det förebyggande arbetet

Situationen under pandemin kan förändras snabbt och därför ar det viktigt att kontinuerligt följa upp insatserna för att kunna justera dem. Uppföljningen kan också ge svar på om insatserna har gett önskad effekt eller inte.

Följ upp det förebyggande arbetet genom att

 • sammanställ vilka risker ni har haft och vad ni har gjort för att minska dem
 • se till att både ledning, personal och elever är delaktiga i en sådan sammanställning
 • utvärdera vad som har fungerat och vad som inter har gjort det
 • justera insatserna mot målen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 november 2021