Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

För att bromsa smittspridningen är det viktigt att skolor följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

""

Folkhälsomyndighetens bedömning är att vuxenutbildning kan betraktas mer som en arbetsplats, jämfört med andra skolformer där eleverna är barn eller ungdomar. Huvudregeln för att minska risken för smittspridning på arbetsplatser är att arbeta hemifrån där så är möjligt. Därför bör utbildningsanordnare för utbildning för vuxna hålla distansundervisning i så stor utsträckning som möjligt.

Det är upp till huvudmannen att avgöra vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att följa de gällande allmänna råden för arbetsplatser. Skapa tydliga riktlinjer och rutiner för vad som gäller i er verksamhet.

Bromsa smittan – det här kan din verksamhet göra, på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Råd för att förebygga smittspridning i skolan, på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Centrum för arbets- och miljömedicin har tagit fram en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser, på Region Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Konkreta tips

Ge tydlig information till personal och elever

När undervisningen bedrivs på plats:

 • Informera både elever och personal om de rutiner och riktlinjer som gäller i era lokaler. Det här kan behöva göras både genom skriftlig information i lokalerna och information i de digitala kanaler som vänder sig till elever och personal.
 • Skapa trygghet och förståelse för situationen genom att kontinuerligt informera eleverna om eventuella förändringar i rutiner och riktlinjer som gäller och hur länge dessa förändrade rutiner kommer att gälla i den egna verksamheten. Det är bättre att ta beslut om en preliminär tidsperiod och vid behov förlänga den än att inte ange någon tidsperiod alls.
 • Förklara och förtydliga för elever och personal vad det praktiskt innebär att hålla avstånd till varandra, till exempel genom att undvika kramar, handskakningar, pussar och så vidare.
 • Informera alla elever om att det inte är lämpligt att ta med barn till skolan.
 • Påminn både elever och personal om att stanna hemma vid minsta symptom.
Konkreta tips

Anpassa den fysiska miljön för att minska smittspridning

Det är viktigt att anpassa lokaler och undvika att samla för många människor på samma plats. Här har vi samlat några exempel på hur utbildningsanordnare kan agera för att anpassa den fysiska miljön när utbildningen sker på plats.

 • Begränsa antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Det finns exempel på anordnare som tar in halva undervisningsgrupper om det inte går att glesa ut möbleringen i lokalerna.
 • Se vid behov över möjligheten att använda andra lokaler som huvudmannen förfogar över som står tomma på grund av distansarbete i samband med pandemin.
 • Schemalägg på ett sätt som gör att så få elever som möjligt från olika undervisningsgrupper möter varandra i trånga utrymmen, till exempel i korridorer eller uppehållsrum. Det finns exempel på anordnare som låter olika elevgrupper börja dagen vid olika klockslag med 15 minuters mellanrum samt ha rast vid olika tidpunkter.
 • Öka möjligheten till att hålla distans genom att skapa fasta grupper för eleverna så att de följs åt i undervisning, lunch, på raster och andra aktiviteter. På så sätt träffar eleverna inte lika många personer vid undervisningstillfällena.
 • Öppna fönster och vädra, helst mellan varje lektion.
 • Slå på ventilationen två timmar innan ni använder lokalen. Ha ventilationen på hög styrka under lektioner och ha den på även efter lektionstid så att luften växlas ur i klassrum och arbetsrum.
 • Se till att möbleringen är gles och att det är möjligt att hålla avstånd till varandra om det är nödvändigt att samla flera elever för exempelvis en examination. Reservera mer tid än vanligt för identitetskontroll och insläpp av elever i salen. Det kan bli aktuellt att dubbelbemanna examinationer för att kunna hålla tillräcklig social distans.
 • Använd och anpassa vid behov Folkhälsomyndighetens informationsmaterial, både på svenska och på andra språk.
  Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk länk till annan webbplats.
 • Använd och anpassa vid behov Folkhälsomyndighetens informationsmaterial på lättläst svenska, uppläst eller på teckenspråk.
  Lättläst, uppläst och teckenspråk länk till annan webbplats.

God handhygien och städning

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger råd och rekommendationer om vikten av att möjliggöra för god handhygien, ventilation och vädring samt att lokalerna städas regelbundet.

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket)länk till annan webbplats

Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Se även ytterligare information från Folkhälsomyndigheten

Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Ladda ner informationsmaterial riktat till ungdomar och unga vuxna (Allt är inte som vanligt – en kampanj från Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Skapa fungerande rutiner för personalmöten

  • Rektor och personal behöver tillsammans skapa fungerande rutiner för gemensamma möten som är i enlighet med de allmänna råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.
  • Anordna om möjligt möten digitalt. Se också över vilka möten som är absolut nödvändiga.
  Konkreta tips

  Följ upp det förebyggande arbetet


  Situationen under pandemin kan förändras snabbt och därför ar det viktigt att kontinuerligt följa upp insatserna för att kunna justera dem. Uppföljningen kan också ge svar på om insatserna har gett önskad effekt eller inte.

  Följ upp det förebyggande arbetet genom att

  • sammanställ vilka risker ni har haft och vad ni har gjort för att minska dem
  • se till att både ledning, personal och elever är delaktiga i en sådan sammanställning
  • utvärdera vad som har fungerat och vad som inter har gjort det
  • justera insatserna mot målen.

  Systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

  Forskning och fördjupning

  Antagning, vägledning och kursstarter

  Nedan följer några citat från företrädare inom komvux om hur man hanterat pandemins utmaningar. Notera att intervjuerna genomfördes i juni 2020 när de hårda restriktionerna om distansundervisning var på väg att tas bort:

  • "Antagningen gör vi på plats, men vad som ska gälla vid handledning, annat stöd eller studie- och yrkesvägledning har vi inte beslutat än. Förmodligen kommer de olika behoven styra och det blir både fysiska möten och möten på distans eller fjärr."
  • "Vi har kontinuerlig antagning och vi har haft digitala inskrivningar under våren. Det kommer vi att fortsätta med för de grupper som inte är prioriterade som kommer starta i höst. Lärcentrum har varit mycket värdefullt i det arbetet."
  • "Inskrivning och studie- och yrkesvägledning finns tillgängligt för drop-in vissa tider. Det kommer att vara utomhus om vädret är bra eller finnas i närheten av entrén och anpassas efter elevbehov. Vi ger mycket information via våra digitala kanaler."
  • "Vi har spelat in filmer med all information som eleverna brukar få vid uppstart, till exempel om likabehandling, CSN, plagiat. Eleverna får, tillsammans med sitt antagningsbesked, tillgång till en länk där filmerna finns men även annan tillgänglig information. Nu kommer all information att finnas tillgänglig digitalt även i framtiden."
  • "Kartläggning har vi skött via telefon och digitala möten och det kommer vi att fortsätta med. Vi har tagit in högst åtta elever i taget då det har varit absolut nödvändigt och kartläggningen har inte kunnat göras digitalt. Det har fungerat bra, så det fortsätter vi med på samma sätt."
  • "Gällande studie- och yrkesvägledning har vi fått till en digital verksamhet som har fungerat väldigt bra under våren, så det fortsätter vi på. Det kommer vi nog ha kvar som alternativ även i framtiden. Omfattningen av vägledningssamtalen verkar inte heller ha minskat."
  • "Handledning till elever och uppföljning av elever som till exempel inkluderas av utbildningsplikt eller studiestartstöd har vi skött digitalt på distans och det har fungerat bra. Vi har även träffat elever utomhus vid behov för vi har bra förutsättningar för det. Vi har även haft examinationer utomhus."
  Senast uppdaterad 04 januari 2021