Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

Många upplever utmaningar i arbetet med att minimera smittspridningen och följa de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur utbildningsanordnare inom vuxenutbildning kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal.

""

Folkhälsomyndighetens bedömning är att vuxenutbildning kan betraktas mer som en arbetsplats, jämfört med andra skolformer där eleverna är barn eller ungdomar. Huvudregeln för att minska risken för smittspridning för arbetsplatser är att utbildningsanordnaren håller distansundervisning när det är möjligt.

Det är upp till huvudmannen att avgöra vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att följa de gällande allmänna råden för arbetsplatser. Skapa tydliga riktlinjer och rutiner för vad som gäller i er verksamhet.

Bromsa smittan – det här kan din verksamhet göra (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Råd för att förebygga smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Ge tydlig information till personal och elever

 • Informera både elever och personal om de rutiner och riktlinjer som gäller i era lokaler. Det här kan behöva göras både genom skriftlig information i lokalerna och information i de digitala kanaler som vänder sig till elever och personal.
 • Skapa trygghet och förståelse för situationen genom att kontinuerligt informera eleverna om eventuella förändringar i rutiner och riktlinjer som gäller och hur länge dessa förändrade rutiner kommer att gälla i den egna verksamheten. Det är bättre att ta beslut om en preliminär tidsperiod och vid behov förlänga den än att inte ange någon tidsperiod alls.
 • Förklara och förtydliga för elever och personal vad det praktiskt innebär att hålla avstånd till varandra, till exempel genom att undvika kramar, handskakningar, pussar och så vidare.
 • Informera alla elever om att det inte är lämpligt att ta med barn till skolan.
 • Påminn både elever och personal om att stanna hemma vid minsta symptom.
Konkreta tips

Anpassa den fysiska miljön för att minska smittspridning

Det är viktigt att anpassa lokaler och undvika att samla för många människor på samma plats. Här har vi samlat några exempel på hur utbildningsanordnare kan agera för att anpassa den fysiska miljön.

 • Begränsa antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Det finns exempel på anordnare som tar in halva undervisningsgrupper om det inte går att glesa ut möbleringen i lokalerna.
 • Se vid behov över möjligheten att använda andra lokaler som huvudmannen förfogar över som står tomma på grund av distansarbete i samband med pandemin.

 • Schemalägg på ett sätt som gör att så få elever som möjligt från olika undervisningsgrupper möter varandra i trånga utrymmen, till exempel i korridorer eller uppehållsrum. Det finns exempel på anordnare som låter olika elevgrupper börja dagen vid olika klockslag med 15 minuters mellanrum samt ha rast vid olika tidpunkter.
 • Se till att möbleringen är gles och att det är möjligt att hålla avstånd till varandra om det är nödvändigt att samla flera elever för exempelvis en examination. Reservera mer tid än vanligt för identitetskontroll och insläpp av elever i salen. Det kan bli aktuellt att dubbelbemanna examinationer för att kunna hålla tillräcklig social distans.

God handhygien och städning

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger råd och rekommendationer om vikten av att möjliggöra för god handhygien, ventilation och vädring samt att lokalerna städas regelbundet.

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket)länk till annan webbplats

Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Se även ytterligare information från Folkhälsomyndigheten

Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Ladda ner informationsmaterial riktat till ungdomar och unga vuxna (Allt är inte som vanligt – en kampanj från Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Skapa fungerande rutiner för personalmöten

 • Rektor och personal behöver tillsammans skapa fungerande rutiner för gemensamma möten som är i enlighet med de allmänna råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.
 • Anordna om möjligt möten digitalt. Se också över vilka möten som är absolut nödvändiga.
Forskning och fördjupning

Antagning, vägledning och kursstarter

Nedan följer några citat från företrädare inom komvux. Notera att intervjuerna genomfördes i juni 2020 när de hårda restriktionerna om distansundervisning var på väg att tas bort:

 • "Antagningen gör vi på plats, men vad som ska gälla vid handledning, annat stöd eller studie- och yrkesvägledning har vi inte beslutat än. Förmodligen kommer de olika behoven styra och det blir både fysiska möten och möten på distans eller fjärr."
 • "Vi har kontinuerlig antagning och vi har haft digitala inskrivningar under våren. Det kommer vi att fortsätta med för de grupper som inte är prioriterade som kommer starta i höst. Lärcentrum har varit mycket värdefullt i det arbetet."
 • "Inskrivning och studie- och yrkesvägledning finns tillgängligt för drop-in vissa tider. Det kommer att vara utomhus om vädret är bra eller finnas i närheten av entrén och anpassas efter elevbehov. Vi ger mycket information via våra digitala kanaler."
 • "Vi har spelat in filmer med all information som eleverna brukar få vid uppstart, till exempel om likabehandling, CSN, plagiat. Eleverna får, tillsammans med sitt antagningsbesked, tillgång till en länk där filmerna finns men även annan tillgänglig information. Nu kommer all information att finnas tillgänglig digitalt även i framtiden."
 • "Kartläggning har vi skött via telefon och digitala möten och det kommer vi att fortsätta med. Vi har tagit in högst åtta elever i taget då det har varit absolut nödvändigt och kartläggningen har inte kunnat göras digitalt. Det har fungerat bra, så det fortsätter vi med på samma sätt."
 • "Gällande studie- och yrkesvägledning har vi fått till en digital verksamhet som har fungerat väldigt bra under våren, så det fortsätter vi på. Det kommer vi nog ha kvar som alternativ även i framtiden. Omfattningen av vägledningssamtalen verkar inte heller ha minskat."
 • "Handledning till elever och uppföljning av elever som till exempel inkluderas av utbildningsplikt eller studiestartstöd har vi skött digitalt på distans och det har fungerat bra. Vi har även träffat elever utomhus vid behov för vi har bra förutsättningar för det. Vi har även haft examinationer utomhus."
Senast uppdaterad 23 november 2020