Att tänka på när distansundervisningen i gymnasieskolan upphör

Här har vi samlat råd och vägledningen i hur du och din verksamhet kan tänka i och med att gymnasieskolan går tillbaka till ordinarie undervisning från och med den 15 juni 2020.

en elev vid ett fönster och en elev vid ett bord tittar på sina datorskärmar

Undervisning i skolans lokaler

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska gymnasieskolor sedan 15 juni 2020 åter bedriva sin verksamhet i skolans lokaler. De förändrade rekommendationerna innebär att huvudmannen inte kan välja att bedriva undervisning på distans om inte särskilda förutsättningar är uppfyllda. Det finns dock tillfälliga bestämmelser som ger huvudmannen möjligheter att besluta om till exempel distansundervisning i någon omfattning eller på annat sätt disponera läsåret på ett friare sätt.

Mer om möjligheterna för skolor som är öppnalänk till annan webbplats

Konkreta tips

Den fysiska miljön - det behöver du tänka på:

 • Möblera klassrummen luftigt. Möblera inte bänkar parvis eller gruppvis utan se till att det finns avstånd mellan bänkarna.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal, kafé, bibliotek och andra liknande platser.
 • Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Det är viktigt att schemalägga så att inte för många elever börjar skolan, slutar eller har rast vid samma tidpunkt. Det här påverkar till exempel hur många människor som behöver vistas i kollektivtrafiken samtidigt.
 • Stimulera elever att vistas utomhus under raster.
 • Samla inte många personer i samma lokal. Tänk särskilt på det när du organiserar verksamheter som inkluderar föräldrar och vårdnadshavare, till exempel föräldramöten, informationskvällar inför valet till gymnasieskolan eller elevföreställningar. Ett bra alternativ är att genomföra till exempel föräldramöten i form av en videokonferens.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Varför införs inte krav på munskydd i skolor?

Undervisningen - det behöver du tänka på:

 • Överväg om viss undervisning kan förläggas utomhus.
 • Undvik inslag i undervisningen som inkluderar närkontakt, till exempel i ämnet idrott och hälsa.
 • Låt elever som på grund av smittspridning behöver följa undervisningen från hemmet ta del av undervisningen i realtid. På så sätt blir eleven delaktig i undervisningen och gemenskapen under lektionen samtidigt som lärares arbetsbelastning minskar.
Konkreta tips

Planera och organisera verksamheten inför hösten

Distansundervisningen under vårterminen 2020 kan påverka hur läsåret 2020/2021 behöver organiseras. Kanske har huvudmannen beslutat att förlänga vårens kurser så att de fortsätter även under hösten. Då behöver skolan organisera verksamheten så att de återstående kurserna i elevens studieplan hinns med och så att det blir en rimlig arbetsbelastning för elever och lärare.

Skolan behöver också följa upp de betyg som sattes vårterminen 2020. Elever som eventuellt inte fått godkänt betyg behöver erbjudas att gå om den kurs där eleven fått F alternativt göra en prövning i kursen. Huvudmannen behöver också inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet analysera vilka lärdomar som kan dras av distansundervisningen samt analysera om måluppfyllelsen påverkats av distansundervisningen under våren.

Regeringen har beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för gymnasieelever att pröva grundskoleämnen i gymnasieskolan. Det betyder att elever inom introduktionsprogrammen som läser grundskoleämnen kan göra prövning i dessa ämnen på sin skola. Prövningen ska vara avgiftsfri om eleven fått betyget F eller fått ”streck”. Ändringarna träder i kraft den 15 juli 2020.

Konkreta tips

Apl

Huvudman och rektor behöver följa upp i vilken omfattning apl har kunnat genomföras under föregående läsår. Om apl har skjutits upp behöver skolan planera och organisera för apl under elevens återstående studietid. Tänk på att de elever som inte fick möjlighet att fullfölja de kurser, eller delar av kurser, som var planerade för apl på en arbetsplats behöver få motsvarande utbildningsinnehåll på annat sätt. Huvudmannen behöver säkerställa att alla elever får det kursinnehåll som de har rätt till så att de kan nå målen för respektive kurs i utbildningen.

Pandemins påverkan på företag och arbetsmarknad kan innebära att det även under kommande läsår kan vara svårt att hitta apl-platser. Då kan motsvarande utbildning istället ges i skolan eller på en annan lämplig plats (se 4 kap 13 § i gymnasieförordningen (2010:2039) och 16a § i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning). För elever som är i inledningen av sin gymnasieutbildning kan en lösning också vara att skjuta fram apl till en senare del av utbildningen. Genom ändringar i elevernas studieplaner kan kurser läsas i en annan ordning än det ursprungligen var tänkt. Till exempel kan en större andel av kurser som ingår i gymnasiegemensamma eller särskolegemensamma ämnen läsas tidigare under utbildningen om det fungerar utifrån tillgången till lärare i dessa ämnen.

Senast uppdaterad 21 september 2020