Bedömning när undervisningen sker på distans

Här hittar du stöd i bedömning när eleverna får undervisning på distans med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

digitala verktyg
Konkreta tips

Här kan du läsa om hur du kan tänka när du gör bedömningar som syftar till att samla in ett brett och varierat underlag inför betygssättningen.

Om bedömningars olika syften i Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning

Säkerställ ett brett och varierat underlag

I denna speciella situation kan det vara extra viktigt att få ett så brett och varierat bedömningsunderlag som möjligt, framför allt när underlaget av någon anledning är extra tunt – till exempel om en elev har blivit sjuk.
Inför att du ska sätta betyg behöver du utvärdera elevens kunskaper utifrån underlaget och i förhållande till kunskapskraven för att se i vilken utsträckning och med vilken kvalitet eleven har tillägnat sig kunskaper i ämnet.

Se till att bedömningarna är giltiga och tillförlitliga

Det viktigaste är att bedömningsformerna du använder ger den information om elevernas kunskaper som du behöver. Det är också viktigt att bedömningarna är giltiga och tillförlitliga till det de ska användas för.
Validitetsfrågor, det vill säga frågor om giltighet och tillförlitlighet, som kan uppstå när man distansundervisar kan handla om att bedömningssituationen inte visar det den är tänkt att visa, till exempel på grund av att eleven blir stressad av det digitala formatet.
Det kan också vara svårt att förhindra eller upptäcka fusk vid bedömningar i ett digitalt format. Här kan du behöva utforska nya möjligheter för att säkerställa reliabiliteten.

Tidigare underlag kan väga tyngre

Ofta kan senare underlag väga tyngre än tidigare, eftersom elevernas kunnande förväntas fördjupas och utvecklas genom undervisningen. I en situation där undervisning bedrivs på distans kan det dock vara så att tidigare underlag är de mer giltiga och tillförlitliga, eftersom uppgiftsformatet sätter begränsningar och distansarbete kan vara obekant för eleven.
Det kan innebära att tidigare underlag kan få större betydelse vid din allsidiga utvärdering än om undervisningen hade skett under normala omständigheter i skolans lokaler.

Bedömningar som gäller väsentliga eller mer omfattande delar kan bli viktigare

När du allsidigt utvärderar elevernas kunskaper inom en del av kunskapskraven kan det vara så att du fäster större vikt vid de bedömningar som omfattat mer väsentliga delar av ämnets syfte eller större delar av det centrala innehållet, och därmed är kopplade till flera eller större arbetsområden.
Du kan också fästa mindre vikt vid ett bedömningstillfälle om du kommer fram till att det inte gav eleverna en rättvis chans att visa kunskaper på exempelvis A-nivå i ett arbetsområde. Det kan bero på att eleverna inte hann fördjupa sig på det sätt som du hade tänkt i undervisningen på grund av att undervisningen inte kunnat bedrivas på skolan som i vanliga fall.

Hitta alternativa sätt att bedöma elevernas kunskaper

Det fungerar inte alltid så bra att genomföra samma typ av examination på distans som i klassrummet. I stället kan du behöva titta på alternativa sätt att bedöma elevernas kunskaper.
Du kan också behöva komplettera ett prov eller en inlämningsuppgift med en muntlig uppgift för att se om eleven har de kunskaper som skulle utvecklas genom undervisningen. Här kan det även finnas en skillnad mellan till exempel kortare, mer styrda frågeformat och längre uppsatser.
Vilket du väljer beror förstås på ämnet och vilka kunskaper provet ska pröva och kunna uttala sig om.

Hitta nya bedömningssituationer

Social interaktion kan ha en särskild betydelse när undervisningen eller bedömningen sker på distans. Det digitala formatet kan därför fungera bra för examinationer i form av muntliga redovisningar, observationer eller arbeten där eleverna arbetar tillsammans i mindre grupper och där du ser till att alla får komma till tals. Andra konkreta bedömningssituationer kan vara att observera och följa olika slags arbetsprocesser med tydliga slutmål.

Att bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift (bedömningsstöd i matematik i årskurs 9)

Använd lärresurser och verktyg som du och eleverna känner till

De lärresurser eller digitala verktyg som används vid distansundervisning har betydelse för elevernas möjligheter att prestera och visa sina kunskaper. Därför är det bra att använda och anpassa de lärresurser som du och eleverna redan känner till. Att introducera nya verktyg under omställningen till distansundervisning kan komplicera arbetet. Om det ändå är nödvändigt att lägga till eller köpa nytt kan du och eleverna behöva tid att utbildas eller instrueras i att använda verktygen innan nya bedömningssituationer arrangeras. På så vis kan du undvika problem med bedömningarnas giltighet och tillförlitlighet.

Att bedöma i praktisk-estetiska ämnen och i yrkeskurser

Det kan vara extra svårt att göra bedömningar av vissa delar, till exempel i de praktisk-estetiska ämnena och i yrkeskurser. En del moment kanske kräver att undervisningen förläggs till en fysisk plats. I så fall kan det innebära att undervisningen behöver flyttas fram till ett senare tillfälle och eventuellt förläggas utanför den ordinarie undervisningstiden. Andra moment kanske kan genomföras med lärresurser eller digitala verktyg där du som lärare kan observera elevens genomförande.

Senast uppdaterad 29 juni 2020