Bedömning och betygssättning – podcast och diskussionsfrågor

Att samarbeta kring frågor om bedömning och betygssättning har visat sig vara ett betydelsefullt redskap för ökad likvärdighet. Lyssna på ett eller flera avsnitt i vår podcastserie om bedömning och betyg och diskutera med dina kollegor.

en lärare hjälper elever som arbetar vid datorer
Konkreta tips

Här hittar du tre podcastavsnitt på temat bedömning och betygssättning. Vi har bjudit in några intressanta gäster som diskuterar bedömningars olika syften, likvärdiga betyg och matrisernas funktion i lärarens arbete med planering och genomförande av undervisning och med betygssättning.

Christian Lundahl och Sara Bruun på plats i studion när podcastavsnittet spelades in.

Del 1: Vad bedöms och varför?

I det första avsnittet träffar vi Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Stockholms universitet och Sara Bruun, lärare i engelska som bloggar på skolvarlden.se. De diskuterar de olika syften som finns med bedömningar av elevers kunskaper.

I vårt allmänna råd om betyg och betygssättning kan du läsa att lärare behöver utforma bedömningssituationer för att få information om elevernas styrkor och utvecklingsbehov. Den här informationen kan sedan användas i formativt syfte för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Lärare behöver också utforma bedömningssituationer som kan användas i summativt syfte vid betygssättningen.

Podcast: Vad bedöms och varför? (tid 24 :00 min.)

Diskussionsfrågor till avsnittet

 • Hur går det till praktiskt när du använder information från bedömningssituationer i ett formativt syfte?
 • Hur kan du och dina kollegor hjälpa varandra med att variera bedömningsformer?
 • Vilka metoder och förhållningssätt kan användas för att avdramatisera bedömningstillfällen?

Del 2: Kan vi uppnå likvärdiga betyg?

I det andra avsnittet träffar vi Jonas Vlachos & Anders Jönsson som diskuterar likvärdiga betyg eller närmare bestämt: kan vi uppnå likvärdiga betyg? Jonas är debattör och professor i nationalekonomi. Anders är professor i didaktik.

Podcast: Kan vi uppnå likvärdiga betyg? (tid 23:00 min.)

Diskussionsfrågor till avsnittet

 • Vilka rutiner har ni på skolan för att följa upp avvikelser mellan resultat på nationella prov och betyg?
 • Hur ser ni på skolan eller i arbetslaget på när avvikelser är motiverade respektive inte motiverade?
 • Vilka fördelar och nackdelar skulle det finnas med nationella riktlinjer för vilka underlag som ska samlas in och hur de ska vägas samman för de olika betygen?  
 • Vilka fördelar och nackdelar skulle det finnas med att knyta betygen till proven på skolnivå?

Del 3: Är matriser förbjudna nu?

I det tredje och sista avsnittet pratar Nicklas Mörk & Anna Karlefjärd om matrisernas funktion i lärarens arbete med undervisning och betygssättning.

Våra allmänna råd om betyg och betygssättning pekar på några risker med matrisanvändning. Men betyder det att matriser är förbjudna att använda, eller kan vi hitta sätt att faktiskt göra dem till matnyttiga verktyg för lärare? 

Podcast: Är matriser förbjudna nu? (tid 23:00 min.)

Diskussionsfrågor till avsnittet

 • Hur brukar du förhålla dig till kunskapskraven när du planerar din undervisning?
 • Vad skiljer ett läroplansspråk från ett ämnesdidaktiskt språk? Vilket språk använder du i klassrummet med dina elever och vilket språk använder du i diskussioner med dina kollegor?
 • Hur tänker du kring kunskapskravsmatriser och bedömningsmatriser i din egen praktik?
 • Använder du främst matriser i syfte att synliggöra kunnande för elever eller för att dokumentera underlag inför betygssättningen? Vad får det i så fall för konsekvenser för vilken typ av matris som är bäst lämpad?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 14 juni 2022