Betyg och bedömning på distans

Här får du vägledning om hur du kan tänka kring bedömning inför betygsättning när undervisningen sker på distans på grund av coronapandemin.

Två lärare sitter mittemot varandra och arbetar med var sin dator
Konkreta tips

Få in ett tillräckligt underlag för betygssättning på distans

Hitta nya bedömningssituationer

Hur du lägger upp din distansundervisning kommer också att påverka möjligheterna att samla in ett tillräckligt underlag för bedömning. Tät återkoppling kan bli viktig både för att motivera eleverna och för att du som lärare ska få syn på elevernas kunskaper och utveckling.

Du kan också behöva ha enskilda samtal med elever på distans eller på plats i skolans lokaler. Det kan vara särskilt viktigt för att följa upp kunskapsutvecklingen hos en elev där betygsunderlaget är tunt eller för att stötta och motivera en elev som har svårigheter att följa undervisningen och redovisa sina kunskaper på distans. Tänk här särskilt på elever med funktionsnedsättning, elever med begränsade kunskaper i svenska språket och elever som av andra skäl behöver särskild stöttning.

Nya bedömningssituationer kan till exempel vara:

 • Ha enskilda samtal med elever på distans eller på plats i skolans lokaler. Det kan vara särskilt viktigt för att följa upp kunskapsutvecklingen hos en elev där betygsunderlaget är tunt eller för att stötta och motivera en elev som har svårigheter att följa undervisningen och redovisa kunskaper på distans. Tänk här särskilt på elever med funktionsnedsättning, elever med begränsade kunskaper i svenska språket och elever som av andra skäl behöver särskild stöttning.
 • Läraren kan följa och ge återkoppling på elevernas arbete med skriftliga inlämningar genom att i videosamtal och via delad skärm gå igenom texten tillsammans med eleven.
 • Inspelade samtal kan vara ett alternativ för att ge eleverna möjlighet att visa på kommunikativa strategier. Bedömning av uppgifter med muntliga redovisningar i engelska eller moderna språk kan förenklas av filminspelningar då du som lärare i efterhand kan säkerställa elevens kunskapsnivå i språket avseende uttal, ordföljd och olika strategier. Muntlig framställning i till exempel svenska och svenska som andraspråk kan genomföras på distans genom att eleverna filmar sin presentation och skickar till läraren eller genom att eleven gör sin presentation i en videokonferens inför lärare och andra elever. Det senare alternativet ger också eleven möjlighet att via delad skärm visa till exempel en powerpointpresentation till stöd för redovisningen.
 • Skriftliga prov eller inlämningsuppgifter kan kompletteras med en muntlig uppgift. Du som lärare kan behöva planera för att du ska känna dig säker på att det är elevens verkliga kunskaper du bedömer. Uppgifter kan göras skriftligt av eleven men med muntlig uppföljning, till exempel med hjälp av ett video-konferensverktyg. Syftet med den muntliga uppföljningen är att eleven ska få ytterligare möjlighet att visa sina kunskaper utöver den skriftliga inlämningen samt att läraren ska kunna säkerställa att det är elevens verkliga kunskaper som bedöms. Läraren kan uppmana eleven att förbereda en kort presentation av det viktigaste innehållet och eventuellt redogöra för vägval som eleven gjort i sin arbetsprocess.
 • Praktiska moment, till exempel i yrkeskurser, kan eleverna redovisa genom att filma eller fotografera sin redovisning under förutsättning att det inte finns krav på särskild utrustning eller säkerhetsaspekter att ta hänsyn till.
 • Praktiska examinationer i estetiska ämnen kan genomföras på distans genom att eleven dokumenterar arbetsprocessen via film eller foto. Skolan kan då behöva förse eleven med material som krävs för redovisningen.
 • I ämnen som hem- och konsumentkunskap och matlagningskunskap kan eleven göra praktiska examinationer hemma i köket som dokumenteras via film eller foto. Även här kan skolan behöva förse eleven med de produkter som krävs för matlagningen.
 • Laborationer i naturorienterande ämnen kan genomföras på distans genom att läraren genomför laborationen på plats i skolans lokaler utifrån de instruktioner eleven ger. Laborationen kan sedan följas upp genom att eleven dokumenterar och utvärderar laborationen i en skriftlig laborationsrapport. Säkra laborationer kan genomföras i hemmet och dokumenteras via film eller foto. Laborationer kan också genomföras utomhus om det är laborationer som lämpar sig för det.
 • Inom idrott kan en utmaning vid distansutbildning vara att skapa möjlighet för eleverna i grundskolans årskurs 9 att visa kunskaper i simning. Vid bedömning av moment som simning kan man behöva utnyttja möjligheten till förlängning av termin om lokala simhallar är tillfälligt stängda eller helt enkelt invänta varmare väder för genomförande utomhus.

Prioritera att komplettera de tunnaste bedömningsunderlagen

Det är du som lärare som bedömer om det finns ett tillräckligt underlag för att sätta betyg och du kan prioritera att komplettera ditt underlag för elever där underlaget är tunt. Då undervisningen bedrivits på distans har du kanske ett mindre omfattande eller annorlunda underlag än du är van vid. I första hand bör du då utifrån det underlag du har sätta det betyg du bedömer är det mest rättvisande. För en del elever gör du kanske bedömningen att det underlag du har behöver kompletteras.

Nedan ges exempel på sådant du kan behöva tänka på vid betygssättningen just i år:

 • Tidigare underlag kan få väga tyngre än det senare. Det brukar vara tvärtom men i den här situationen kan det vara mer relevant att titta på underlag från när undervisningen var som vanligt då det kan ge en mer rättvisande bild av elevens kunskaper.
 • Fäst mindre vikt vid ett bedömningstillfälle om du kommer fram till att det inte gav eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på ett rättvisande sätt. Fråga dig hur elevens möjlighet att ge en rättvisande bild av sina kunskaper var vid ett visst bedömningstillfälle på distans jämfört med när undervisningen bedrivs i skolans lokaler.
 • I normala fall bör lärare utforma ändamålsenliga bedömningssituationer för att säkerställa ett brett och varierat underlag inför betygssättningen. Tänk på att det nu är en annorlunda tid med helt andra förutsättningar och att allt därmed inte går att göra som vanligt. Det kan innebära att underlaget i vissa fall inte blir lika brett och varierat som under normala omständigheter. Utifrån ditt underlag och kunskapskraven sätter du det betyg du bedömer är mest rättvisande i förhållande till elevens kunskaper. Tänk på att underlaget inför betygssättning inte enbart består av underlag från planerade bedömningssituationer. I bedömningsunderlaget ingår även den informella bedömningen som läraren kontinuerligt gör i undervisningen. Även gällande den informella bedömningen kan läraren låta tidigare underlag väga tyngre än det underlag som framkommit på distans. 
 • Tänk också på att ta hjälp av dina kollegor vid svåra bedömningar och avvägningar. Sambedömning kan vara särskilt viktigt vid bedömning på distans. Det kan till exempel ske genom att medbedömaren medverkar i en videokonferens där eleven redovisar muntligt, genomför en praktisk examination eller på andra sätt visar sina kunskaper.

Förlägga undervisningen till annan tid

Huvudmannen kan besluta om att förlägga undervisningen till andra tider, exempelvis helger eller genom att förlänga terminen. För elever i år 1 och 2 i gymnasieskolan och år 1–3 i gymnasiesärskolan kan en pågående kurs förlängas till nästa läsår. Den möjligheten kan behöva utnyttjas för att eleverna ska hinna få undervisning om hela det centrala innehållet samt för att ett tillräckligt betygsunderlag ska kunna samlas in inför betygssättning. Behovet av att förlägga undervisning till annan tid behöver avgöras utifrån en bedömning av hur mycket av det centrala innehållet som läraren redan har hunnit undervisa om, före stängningen och under perioden med distansundervisning, samt utifrån en bedömning av om det underlag läraren har kunnat skaffa sig är tillräckligt för att kunna sätta betyg. Elever i vuxenutbildningen kan vid behov förlänga sina kurser.

Läs mer om den garanterade undervisningstiden här:

Organisera distansundervisning för lärare och elever

Förodning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Hitta sätt att följa elevernas kunskapsutveckling

Det kan vara svårare att följa elevernas kunskapsutveckling vid distansundervisning. Hur du lägger upp lektionerna vid distansundervisning är viktigt för att du ska kunna se att eleverna följer undervisningen och för att du ska kunna se och bedöma deras kunskaper.

Läs mer här om hur du kan lägga upp undervisningen på distans:

Extra anpassningar och särskilt stöd vid distansundervisning

Organisera distansundervisning för lärare och elever

Dokumentera betygsunderlag inför betygssättning

En skola kan, men behöver inte, ha gemensamma former för att dokumentera bedömningsunderlag. Om det inte finns är det viktigt att rektorn, så långt det är möjligt, känner till var dokumentationen finns. Detta blir särskilt viktigt i en situation då många är frånvarande på grund av sjukdom. På så sätt kan det säkerställas att information om elevernas kunskapsutveckling och resultat inte går förlorad om läraren är sjuk eller av andra skäl inte kan sätta betyg. Det är den undervisande läraren som har bäst kännedom om elevernas kunskaper. Dokumentationen behöver dock så långt som möjligt utformas så att andra kan ta del av och förstå den, om en annan lärare i ett senare skede tar över undervisningen och sätter betyg eller om rektorn sätter betyg. Detta är en fråga om rättssäkerhet för eleverna.

Det finns särskilda regler för utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta där det framgår att rektorn får besluta om betyg även i andra fall än normalt, om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset.

Informera om betyg

Läraren ska på begäran upplysa eleven och, i förekommande fall, elevens vårdnadshavare om skälen för ett betyg. Läraren behöver inte i detalj redogöra för hur alla delar av lärarens underlag har värderats vid betygssättningen. Det viktiga är att läraren förklarar vilka underlag som vägt särskilt tungt och varför. Läraren kan också behöva förklara de överväganden som läraren har gjort med anledning av situationen med distansundervisning. Det kan till exempel handla om att större vikt har lagts vid underlag från när undervisningen skedde i skolan eller att läraren fäst mindre vikt vid ett bedömningstillfälle som läraren bedömde inte gav eleven möjlighet att visa sina kunskaper på ett rättvisande sätt. Betyget ska inte komma som en överraskning för eleven. Samtal med elever inför betygsättning kan vara ett sätt att förebygga detta. Läraren kan exempelvis låta eleverna göra en självskattning och sedan prioritera att ha betygssamtal med de elever som redovisat en uppfattning som inte stämmer överens med lärarens egen.

När ska betyg sättas?

I första hand är det viktigt att terminerna utnyttjas så gott det går så att eleverna får undervisning och läraren ett underlag att sätta betyg utifrån inom den ordinarie terminen, om det är möjligt. Betyg i grundskolan sätts i slutet av terminen och det är rimligt att förlägga betygssättningen så sent det går så att det finns så mycket tid som möjligt till undervisning och betygssättning. Betyg i gymnasieskolan sätts efter en kurs är avslutad. En kurs är avslutad efter att undervisningen upphört, vilket är när undervisningstiden är utlagd. Betyg i vuxenutbildningen sätts efter att en kurs är avslutad och genomförd.

Även i gymnasieskolan är det rimligt att betygssättningen sker så sent som möjligt. Det kan eventuellt innebära administrativa svårigheter, men det kan vara att föredra framför att eventuellt behöva förlänga terminerna eller att behöva skjuta upp undervisning och betygssättning till nästa termin. Det finns inga krav på att eleverna ska ges betygsdokumenten i handen vid skolavslutningen eller motsvarande, utan det är fullt möjligt att skicka betygen i efterhand till eleverna. Huvudsaken är att betygen för eleverna i årskurs 9, år 3 i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå hinner överlämnas till antagningen till gymnasieskolan respektive högre utbildning i tid.

Konkreta tips

Examinationer i skolans lokaler

Det är tillåtet att samla mindre elevgrupper i skolans lokaler, bland annat för att göra examinationer. Det är viktigt att utnyttja möjligheten till undantag från distansundervisning så att du som lärare kan skaffa dig ett så allsidigt betygsunderlag som möjligt. Det är också viktigt att verksamheten ser till och organiserar för varje individs behov. Det kan innebära att vissa elever behöver prioriteras, till exempel elever där betygsunderlaget är tunt eller elever som har svårt att på ett rättvisande sätt visa sina kunskaper på distans. Rektor och lärare behöver tillsammans skapa sig en gemensam bild av vilka elever som skulle behöva komma in till skolans lokaler.

Tänk på att varje undantag från distansundervisningen ska göras först efter en riskbedömning av smittspridning. Tänk också på att mindre elevgrupper mångdubblar insatsen för lärarna.

När kan verksamheten behöva samla mindre elevgrupper i skolans lokaler och hur kan man göra?

 • Gymnasiearbetet på yrkesprogram eller inom komvux där eleven ska planera, genomföra och utvärdera vanligt förekommande arbetsuppgifter för att få sin examen. Det här gäller även praktiska moment i avslutande kurser som är nödvändiga för att eleven ska få sin examen. Om det är möjligt kan det vara en bra idé att genomföra examinationer på annan plats, exempelvis på en elevs apl-plats.
 • Ett annat skäl till att samla en mindre grupp elever kan vara att bedömningssituationen kräver visst material såsom laborationsutrustning eller att bedömningssituationen på annat sätt innehåller praktiska moment, till exempel i yrkesämnen.
 • Andra exempel på praktiska moment som kan behöva genomföras i skolans lokaler är sådana som kräver viss utrustning eller moment som innebär en säkerhetsrisk för eleven. Då kan läraren behöva ha uppsyn över eleverna. Om ni är flera lärare som kan närvara samtidigt kan klassen delas upp i mindre grupper som träffas samtidigt men åtskilda i olika delar av skolans lokaler.
 • Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd kan behöva genomföra delar av undervisningen och examinationer i skolans lokaler. Det kan också gälla elever som av andra skäl bedöms ha svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans. Om läraren befarar att en elev har särskilt svårt att visa sina kunskaper på ett rättvisande sätt på distans kan dessa elever behöva komma till skolan och träffa sina lärare.
 •  
Konkreta tips

Inställda nationella prov

Att vårens nationella prov ställdes in innebär att du som lärare står utan ett viktigt underlag som du är van att ha. Provresultaten ska dock aldrig ensamt kunna avgöra ett visst betyg. Under rådande förutsättningar kommer andra underlag att få större betydelse.

Tänk på att lärarens bedömningsunderlag består både av resultat från formella bedömningssituationer som prov och inlämningsuppgifter och av den informella bedömningen som sker inom ramen för undervisningen. På en del skolor har lärarna tillsammans skapat gemensamma prov för att underlätta sambedömning i slutet av kursen och därigenom skapa förutsättningar för likvärdig bedömning.

Vi erbjuder flera olika bedömningsstöd och tillgång till gamla frisläppta nationella prov. De frisläppta proven kan fungera som utgångspunkt och inspiration till att sätta ihop egna prov eller uppgifter. Notera att samtliga bedömningsstöd och prov är konstruerade för klassrumssituation och därför endast bör användas i de undantagsfall då man väljer att ta in mindre elevgrupper i skolans lokaler.

Material för bedömning

Ansvar

Hela verksamhetens ansvar

Även om det är lärarna som sätter betyg så är det viktigt att rektorer och skolchefer skapar goda förutsättningar för det arbetet under rådande omständigheter.

Det kan till exempel handla om att:

 • ta reda på hur lärarnas behov av stöd i sitt arbete med bedömning och betygsättning ser ut
 • se till att det finns tid för samtal och utbyte mellan kollegor.

Prioritera som verksamhet

Prioritera elever i årskurs 9 i grundskolan och år 3 på gymnasiet eftersom deras undervisning inte går att skjuta på till nästa läsår. Det gäller även elever i introduktionsprogrammen som behöver bli behöriga till gymnasieskolan och elever i vuxenutbildningen som behöver få betyg för att kunna söka till högre utbildning.

När detta är säkerställt blir det viktigt att kartlägga situationen för övriga elever, exempelvis de som läser år 1 och 2 i gymnasieskolan eller elever som läser ett yrkespaket inom komvux. Om man skjuter på mycket av undervisningen riskerar kommande läsår att bli alltför tungt. Det är därför bra att slutföra så många kurser som möjligt med hänsyn till lärarnas och elevernas arbetsbelastning.

Senast uppdaterad 08 juni 2020