Betyg och bedömning under coronapandemin

Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs.
Här får du vägledning om bedömning inför betygssättning när förutsättningarna har varit annorlunda under coronapandemin, till exempel när eleverna fått undervisning på distans.

Två lärare sitter mittemot varandra och arbetar med var sin dator

Undervisning på plats i skolan i höst

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. Men det är fortsatt mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höstlänk till annan webbplats

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19länk till annan webbplats

Koll på pandemins påverkan, Skolverket

När betyg sätts under coronapandemin görs det utifrån samma regler som vanligt. Eleverna behöver därmed ha de kunskaper som beskrivs i kunskapskravet för ett visst betyg.

Sätta betyg i grundskolan

Sätta betyg i gymnasieskolan

Konkreta tips

Prioritera att komplettera de tunnaste bedömningsunderlagen

Eftersom omständigheterna under coronapandemin är annorlunda kan det innebära att lärarens underlag inför betygssättningen är mindre brett och varierat än vanligt. Det är du som lärare som bedömer om det finns ett tillräckligt underlag för att sätta betyg och du kan prioritera att komplettera ditt underlag för elever där underlaget är tunt. I första hand bör du då, utifrån det underlag du har, sätta det betyg du bedömer är det mest rättvisande. För en del elever gör du kanske bedömningen att det underlag du har behöver kompletteras.

Här är några exempel på sådant du kan behöva tänka på vid betygssättningen under coronapandemin:

 • Fäst mindre vikt vid ett bedömningstillfälle om du kommer fram till att det inte gav eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på ett rättvisande sätt. Fråga dig hur elevens möjlighet att ge en rättvisande bild av sina kunskaper var vid ett visst bedömningstillfälle på distans jämfört med när undervisningen bedrivs i skolans lokaler.
 • Lärare bör utforma ändamålsenliga bedömningssituationer för att säkerställa ett brett och varierat underlag inför betygssättningen. Utifrån ditt underlag och kunskapskraven sätter du det betyg du bedömer är mest rättvisande i förhållande till elevens kunskaper. Tänk på att underlaget inför betygssättning inte enbart består av underlag från planerade bedömningssituationer. I bedömningsunderlaget ingår även den informella bedömningen som läraren kontinuerligt gör i undervisningen.
 • Tänk också på att ta hjälp av dina kollegor vid svåra bedömningar och avvägningar för att sätta det betyg som bäst motsvara elevens kunskaper i relation till kunskapskraven vid betygstillfället.
 • Som ytterligare stöd för betygssättningen erbjuder Skolverket i vissa ämnen betygsstödjande bedömningsstöd i stället för vårens nationella prov. Läs mer om betygsstödjande bedömningsstöd.

Hitta sätt att följa elevernas kunskapsutveckling

Det kan vara svårare att följa elevernas kunskapsutveckling vid till exempel distansundervisning eller hög frånvaro. Hur du lägger upp lektionerna vid distansundervisning är viktigt för att du ska kunna se att eleverna följer undervisningen och för att du ska kunna se och bedöma deras kunskaper.

Läs mer här om hur du kan lägga upp undervisningen på distans:

Extra anpassningar och särskilt stöd vid distansundervisning

Organisera distansundervisning för lärare och elever

Dokumentera betygsunderlag inför betygssättning

En skola kan, men behöver inte, ha gemensamma former för att dokumentera bedömningsunderlag. Om det inte finns är det viktigt att rektorn, så långt det är möjligt, känner till var dokumentationen finns. Detta blir särskilt viktigt i en situation då många är frånvarande på grund av sjukdom. På så sätt kan det säkerställas att information om elevernas kunskapsutveckling och resultat inte går förlorad om läraren är sjuk eller av andra skäl inte kan sätta betyg. Det är den undervisande läraren som har bäst kännedom om elevernas kunskaper. Dokumentationen behöver dock så långt som möjligt utformas så att andra kan ta del av och förstå den, om en annan lärare i ett senare skede tar över undervisningen och sätter betyg eller om rektorn sätter betyg. Detta är en fråga om rättssäkerhet för eleverna.

Det finns särskilda regler för utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta där det framgår att rektorn får besluta om betyg även i andra fall än normalt, om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset.

Informera om betyg

Läraren ska på begäran upplysa eleven och, i förekommande fall, elevens vårdnadshavare om skälen för ett betyg. Läraren behöver inte i detalj redogöra för hur alla delar av lärarens underlag har värderats vid betygssättningen. Det viktiga är att läraren förklarar vilka underlag som vägt särskilt tungt och varför. Läraren kan också behöva förklara de överväganden som läraren har gjort med anledning av situationen med till exempel distansundervisning. Det kan till exempel handla om att större vikt har lagts vid underlag från när undervisningen skedde i skolan eller att läraren fäst mindre vikt vid ett bedömningstillfälle som läraren bedömde inte gav eleven möjlighet att visa sina kunskaper på ett rättvisande sätt. Betyget ska inte komma som en överraskning för eleven. Samtal med elever inför betygsättning kan vara ett sätt att förebygga detta. Läraren kan exempelvis låta eleverna göra en självskattning och sedan prioritera att ha betygssamtal med de elever som redovisat en uppfattning som inte stämmer överens med lärarens egen.

Få in ett tillräckligt underlag för betygssättning på distans

Hitta nya bedömningssituationer

Hur du lägger upp din distansundervisning kommer också att påverka möjligheterna att samla in ett tillräckligt underlag för bedömning. Tät återkoppling kan bli viktig både för att motivera eleverna och för att du som lärare ska få syn på elevernas kunskaper och utveckling.

Du kan också behöva ha enskilda samtal med elever på distans eller på plats i skolans lokaler. Det kan vara särskilt viktigt för att följa upp kunskapsutvecklingen hos en elev där betygsunderlaget är tunt eller för att stötta och motivera en elev som har svårigheter att följa undervisningen och redovisa sina kunskaper på distans. Tänk här särskilt på elever med funktionsnedsättning, elever med begränsade kunskaper i svenska språket och elever som av andra skäl behöver särskild stöttning.

Nya bedömningssituationer kan till exempel vara:

 • Ha enskilda samtal med elever på distans eller på plats i skolans lokaler. Det kan vara särskilt viktigt för att följa upp kunskapsutvecklingen hos en elev där betygsunderlaget är tunt eller för att stötta och motivera en elev som har svårigheter att följa undervisningen och redovisa kunskaper på distans. Tänk här särskilt på elever med funktionsnedsättning, elever med begränsade kunskaper i svenska språket och elever som av andra skäl behöver särskild stöttning.
 • Läraren kan följa och ge återkoppling på elevernas arbete med skriftliga inlämningar genom att i videosamtal och via delad skärm gå igenom texten tillsammans med eleven.
 • Inspelade samtal kan vara ett alternativ för att ge eleverna möjlighet att visa på kommunikativa strategier. Bedömning av uppgifter med muntliga redovisningar i engelska eller moderna språk kan förenklas av filminspelningar då du som lärare i efterhand kan säkerställa elevens kunskapsnivå i språket avseende uttal, ordföljd och olika strategier. Muntlig framställning i till exempel svenska och svenska som andraspråk kan genomföras på distans genom att eleverna filmar sin presentation och skickar till läraren eller genom att eleven gör sin presentation i en videokonferens inför lärare och andra elever. Det senare alternativet ger också eleven möjlighet att via delad skärm visa till exempel en powerpointpresentation till stöd för redovisningen.
 • Skriftliga prov eller inlämningsuppgifter kan kompletteras med en muntlig uppgift. Du som lärare kan behöva planera för att du ska känna dig säker på att det är elevens verkliga kunskaper du bedömer.
 • Uppgifter kan göras skriftligt av eleven och sedan följas upp med en muntlig redovisning, till exempel med hjälp av ett video-konferensverktyg. Syftet med den muntliga uppföljningen är att eleven ska få ytterligare möjlighet att visa sina kunskaper utöver den skriftliga inlämningen samt att läraren ska kunna säkerställa att det är elevens verkliga kunskaper som bedöms. Läraren kan uppmana eleven att förbereda en kort presentation av det viktigaste innehållet och eventuellt redogöra för vägval som eleven gjort i sin arbetsprocess.
 • Praktiska moment, till exempel i yrkeskurser, kan eleverna redovisa genom att filma eller fotografera sin redovisning under förutsättning att det inte finns krav på särskild utrustning eller säkerhetsaspekter att ta hänsyn till.
 • Praktiska examinationer i estetiska ämnen kan genomföras på distans genom att eleven dokumenterar arbetsprocessen via film eller foto. Skolan kan då behöva förse eleven med material som krävs för redovisningen.
 • I ämnen som hem- och konsumentkunskap och matlagningskunskap kan eleven göra praktiska examinationer hemma i köket som dokumenteras via film eller foto. Även här kan skolan behöva förse eleven med de produkter som krävs för matlagningen.
 • Laborationer i naturorienterande ämnen kan genomföras på distans genom att läraren genomför laborationen på plats i skolans lokaler utifrån de instruktioner eleven ger. Laborationen kan sedan följas upp genom att eleven dokumenterar och utvärderar laborationen i en skriftlig laborationsrapport. Säkra laborationer kan genomföras i hemmet och dokumenteras via film eller foto. Laborationer kan också genomföras utomhus om det är laborationer som lämpar sig för det.
 • Inom idrott kan en utmaning vid distansutbildning vara att skapa möjlighet för eleverna i grundskolans årskurs 9 att visa kunskaper i simning. Vid bedömning av moment som simning kan man behöva utnyttja möjligheten till förlängning av termin om lokala simhallar är tillfälligt stängda.

När ska betyg sättas?

I första hand är det viktigt att terminerna utnyttjas så gott det går så att eleverna får undervisning och läraren ett underlag att sätta betyg utifrån inom den ordinarie terminen, om det är möjligt. Betyg i grundskolan sätts i slutet av terminen och det är rimligt att förlägga betygssättningen så sent det går så att det finns så mycket tid som möjligt till undervisning och betygssättning. Betyg i gymnasieskolan sätts efter en kurs är avslutad. En kurs är avslutad efter att undervisningen upphört, vilket är när undervisningstiden är utlagd. Betyg i vuxenutbildningen sätts efter att en kurs är avslutad och genomförd.

Även i gymnasieskolan är det rimligt att betygssättningen sker så sent som möjligt. Det kan eventuellt innebära administrativa svårigheter, men det kan vara att föredra framför att eventuellt behöva förlänga terminerna eller att behöva skjuta upp undervisning och betygssättning till nästa termin.

Ansvar

Hela verksamhetens ansvar

Även om det är lärarna som sätter betyg så är det viktigt att rektorer och skolchefer skapar goda förutsättningar för det arbetet under rådande omständigheter.

Det kan till exempel handla om att:

 • ta reda på hur lärarnas behov av stöd i sitt arbete med bedömning och betygsättning ser ut
 • se till att det finns tid för samtal och utbyte mellan kollegor.
Senast uppdaterad 21 juni 2021