Bild- och filmstöd i idrott och hälsa

Här får du veta mer om hur bild- och filmstöd kan användas i ämnet idrott och hälsa. Vi tar även upp de juridiska och pedagogiska aspekter som finns vid användandet av film i undervisningen.

Lärare som visar elev övning på en läsplatta på en idrottslektion

Den här sidan är en del av vår utbildning ”Digitala verktyg och vad de tillför i idrott och hälsa”.

Konkreta tips

Introduktion bild och filmstöd

Över tid har det blivit lättare för lärare och elever att använda bild och film i undervisningen eftersom att fler har tillgång till digitala enheter.

Fokus på lärandeprocessen

Det finns flera möjligheter med film i undervisningen.

Reflektera och skriv

Utgå från en lektion du planerat och genomfört där eleverna fick arbeta varierat, självständigt, utmanande och anpassat till varje individ. Beskriv lektionens innehåll och genomförande. Du kommer att återkomma till denna uppgift i slutet av del 2.

Förutsättningar för alla elever att delta

Även kommentarmaterialet i idrott och hälsa lyfter att undervisningen behöver vara anpassad efter varje individ.

Reflektera och skriv

Hur arbetar du för att skapa fokus på utvecklingsprocessen och inte resultatet? Ge konkreta exempel.

Exempel på hur lärare använder bild och film

Film: Bild- och filmstöd i idrott och hälsa (tid: 07:33 min.)

I filmen visas två exempel på hur bild- och filmstöd kan användas i undervisningen.

I den första delen av filmen (fram till 4.57) berättar läraren att användandet av bild- och filmstöd har utvecklat undervisningen.

Detta eftersom

 • bild- och filmstödet gör att eleverna kan se rörelsen eller instruktionen flera gånger
 • läraren får mer tid att hjälpa eleverna på den nivå de befinner sig
 • bild- och filmstödet finns på en hemsida som eleverna har tillgång till. Detta innebär att eleverna kan få kunskap om lektionsinnehållet innan de kommer till lektionen vilket skapar förförståelse.

Enligt läraren har detta arbetssätt bland annat inneburit att elevernas närvaro har ökat.

Reflektera och skriv

 • Utifrån det du har sett i filmen, vad inspirerade dig som du vill praktisera i din undervisning?
 • Se över den lektion du planerade i 2.1. Vilka kompletteringar kan du göra för att ytterligare förstärka möjligheter till individanpassning?
 • Hur arbetar du för att öka elevernas närvaro?

I den andra delen av filmen (från 4.58) används film för att visa rörelser på olika kunskapsnivåer för att möjliggöra individanpassning.

Reflektera och skriv

 • Hur arbetar du för att eleverna ska få möjlighet att arbeta utifrån sin kunskapsnivå?
 • Efter att ha sett andra delen av filmen, vilka kompletteringar kan du göra för att ytterligare förstärka möjligheter till individanpassning?

Pedagogiska aspekter på att filma i undervisningen

Denna del har skrivits av Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning på Göteborgs universitet och lyfter pedagogiska aspekter angående att filma i undervisningen.

Att filma kan vara en fantastisk metod att få syn på något. Ett filmat material kan tittas på om och om igen för att noggrant syna detaljer som annars fladdrar förbi på några sekunder. Det går exempelvis att sakta ner tempot i de filmade bilderna och se exakt hur en rörelse går till. Men att filma kan också vara känsligt.

Det finns många frågor som läraren och skolan behöver tänka på vid filmning av elever. Frågorna är ett stöd för lärare eftersom filmandet behöver tänkas igenom för att skapa trygghet och förtroende i lärandemiljön.

 • Varför filma? Vad är syftet med att filma och vad finns det för pedagogisk vinst med att filma? Vad är det du behöver eller vill få syn på i det filmade materialet? Försök vara så exakt som möjligt så att eleverna förstår vad du är ute efter.
 • Hur du filmar? Det syfte som anges kommer att avgöra hur du filmar. Behöver du till exempel se ansikten i bild, eller räcker det att se fötter, ben eller armar i just det moment du vill filma? Den som filmar behöver tänka på till exempel vad som finns i bakgrunden, vilket ljud som tas upp och att personen är förberedd när filmning sker.
 • Vem filmar? Är det lärare eller elever som filmar? Vad behöver du som lärare tänka på om elever filmar elever?
 • När filmar du? Var tydlig i kommunikationen så att den som filmas vet när filmning sker. Detta kan till exempel ske genom kommandon som till exempel “varsågod” - så att de filmade vet när de ska börja. Avsluta gärna med “tack”, för att markera att filmningen avslutas. Denna typ av rutin skapar ett allvar och en respekt kring rutinen att filma och det blir tydligt när filmning sker.
 • Var filmar du? I vilka undervisningsmiljöer- och situationer är det inte lämpligt att filma? Tänk på elevernas integritet.
 • Vem blir filmad? Det är viktigt att iaktta hur de som blir filmade reagerar. Vissa presterar bättre framför en kamera och vissa sämre. Hur bemöter du som lärare de som uttrycker eller på annat sätt visar att de inte vill bli filmade? Vilka alternativ finns?
 • Vilka digitala enheter används? Det är lärarens ansvar att följa de rutiner som finns från huvudmannen angående vilka digitala enheter som får användas för filmning under lektionen. För att elevernas egna digitala enheter ska få användas ska detta framgå av rutinerna.
 • Vem tittar? Klargör för alla inblandade vem som kommer att titta på det inspelade materialet. Ju tydligare detta är från början, desto mer trygghet skapar det för eleverna. En bra tumregel är att låta den eller dem som är med i filmen avgöra om den får visas för andra klasskamrater eller lärare.
 • När ska filmen användas? Ska det filmade materialet användas under lektionen i reflektionssyfte? Ska materialet sparas för att möjliggöra att elev och lärare kan se en progression?
 • Hur sker utvärdering? Det är viktigt att det finns rutiner för utvärdering och reflektion angående filmandet. Uppfylldes syftet eller behöver instruktionerna justeras till nästa filmtillfälle? Vilka synpunkter och erfarenheter har eleverna?

Reflektera och skriv

 • Vad anser du är viktigt att beakta angående att använda film i undervisningen?
 • Vilka utmaningar finns för lärare som vill använda film i undervisningen?
Ansvar

Stöd av huvudman innan filmning av elever

Om du vill använda dig av filmning som ett verktyg i undervisningen finns det flera juridiska aspekter att beakta. Filmning innebär till exempel en behandling av personuppgifter som innebär att dataskyddsreglerna i framförallt Dataskyddsförordningen (GDPR) blir tillämpliga.

En annan aspekt är att skolan kan ha skyldighet att behålla det filmade materialet under en viss tid för att upprätthålla offentlighetsprincipen och sina arkivskyldigheter.

I vissa fall måste även hänsyn tas till att det kan finnas upphovsrätt kopplat till material som produceras i undervisningen. Även regler om sekretess och tystnadsplikt kan påverka möjligheterna att filma i undervisningen.

Det är huvudmannen som driver din skola som i första hand är ansvariga för att dessa juridiska aspekter beaktas.

Det innebär att du som lärare inte själv kan bestämma dig för att filma i undervisningen utan att få stöd och vägledning från huvudmannen. De ansvariga måste ge stöd genom att instruera om, hur och i så fall i vilka situationer filmning får användas.

Det är därför viktigt att du kontaktar din arbetsgivare för att undersöka möjligheterna att filma innan något sådant arbete påbörjas. Som ansvariga ska de se till att hanteringen sker enligt gällande lagstiftning och kan också hållas ansvariga, bland annat med risk för sanktioner från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), om hanteringen inte sker enligt bestämmelserna.

Här kan du fördjupa dig inom upphovsrätt, dataskydd och om allmänna handlingar

Reflektera och skriv

Finns det framtagna rutiner för när, hur och vad som får filmas i er verksamhet?

Eftersom det är huvudmannen som i första hand är ansvarig för att de juridiska aspekterna beaktas behöver ni säkerställa att rutinerna är framtagna av huvudmannen innan filmning sker.

Om du vill filma dina elever och inte hittar några rutiner eller direktiv att gå efter, kontakta din rektor.

Forskning och fördjupning

För dig som vill läsa mer

Läs om olika sätt att använda film i undervisningen såsom till exempel flippat klassrum, animerad film eller att filma för dokumentation.

Att använda film i lärandesyfte Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 februari 2024