Dela information mellan skola, socialtjänst och polis

Skola, socialtjänst, polis och andra verksamheter behöver samverka i tidigt skede för att förebygga att barn och unga far illa, dras in i kriminalitet eller begår brott. Här finns inspiration och stöd för att utveckla lokal samverkan i det brottsförebyggande arbetet med barn och unga.

Elever går i en korridor, sedda bakifrån.
Konkreta tips

Samverkan i det brottsförebyggande arbetet med barn och unga

När verksamheter som möter barn och unga arbetar tillsammans, delar information med varandra och involverar vårdnadshavare kan de snabbare få en helhetsbild av situationen och föreslå rätt insatser. I det praktiska arbetet behövs arbetssätt som underlättar en effektiv och snabbfotad samverkan och det är då viktigt att underlätta det gemensamma arbetet med barn och deras vårdnadshavare. En framgångsfaktor är bland annat att det finns tillit och vilja hos de som behöver samverka.

Den information som verksamheter delar om barn och unga i brottsförebyggande syfte kan vara av mer allmän karaktär, och då inte omfattas av sekretess, som till exempel lägesbilder. Det kan också handla om uppgifter om enskilda barn och unga som omfattas av sekretess.

En fungerande skolgång där barn och elever får möjlighet att lyckas är en skyddsfaktor. Med en fullständig grundskoleutbildning ökar chanserna till vidare studier, deltagande i yrkes- och samhällsliv, god hälsa och välbefinnande genom livet.

Personal från skolan, polisen och socialtjänsten sitter tillsammans i ett mötesrum och delar information om ett barn som det finns oro för.
Konkreta tips

Material för att underlätta och stärka samarbete mellan skola, socialtjänst och polis

Skolverket, Socialstyrelsen och Polisen har tagit fram ett gemensamt material för att bidra till att underlätta, utveckla och stärka kommunikation och samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och andra verksamheter, och med elev och vårdnadshavare.

Materialet består av

 • tre filmer som utifrån olika scenarier ger inspiration och konkreta tips om hur skola, socialtjänst, polis och andra verksamheter kan bygga samarbeten och genom tidiga insatser förebygga kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland barn och unga
 • reflektionsfrågor till filmerna
 • frågor och svar utifrån gällande lagar och regler om att dela information.

Materialet vänder sig till all personal i skolan. Det vänder sig även till personal inom socialtjänsten och polisen.

Så här kan materialet användas

Använd materialet i till exempel en samverkansgrupp med representanter från skola, socialtjänst och polis, eller i en arbetsgrupp i den egna verksamheten. Varje film är fristående och ni kan välja om ni ser en i taget eller flera innan ni samtalar om innehållet. Reflektionsfrågorna är tänkta som ett underlag för samtalen. Ta gärna stöd av "Frågor och svar om att dela information".

Filmer med tre scenarion

Hur kan samverkan mellan skola, socialtjänst och polis se ut? Följande tre filmer kan inspirera till att utveckla arbetssätt kring samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. De utgår ifrån tre olika scenarion där professionella i tre kommuner delar sina erfarenheter och tankar kring hur verksamheterna kan bidra med sin kompetens och sin bild av barnets situation.

Scenario 1. Ett barn visar förändrat beteende i skolan (tid: 03:55 min)

För att kunna prata om ett barn eller ungdom är det viktigt att få ett samtycke. Det bryter sekretessen och våra gemensamma möjligheter att agera för ett barns bästa ökar avsevärt om vi tillsammans i ett tidigt skede samverkar med vårdnadshavarna.

Malin Ellström, enhetschef socialtjänsten Karlstad

Scenario 2. Några ungdomar har varit inblandade i slagsmål på fritiden (tid: 04:04 min)

Förtroendet mellan skola och hem har byggts upp från elevens första skoldag. För oss är det jätteviktigt att vi arbetar tillsammans. Som skola är vårt fokus alltid utbildning, men vi vet att goda relationer är ett verktyg för att alla elever ska lyckas.

Anja Axemo, biträdande rektor Malmö

Scenario 3. Ett barn har börjat röra sig i kriminella kretsar (tid: 05:34 min)

I en sådan här situation är det viktigt att skola och polis kan utbyta information mellan varandra. Samverkan oss emellan underlättar väldigt mycket och vi kan kontakta varandra om vi ser eller märker något oroväckande kring en ungdom

Jonas Lindholm, områdespolis, lokalpolisområde Järva

Reflektionsfrågor till filmerna

Se filmerna och samtala utifrån frågorna i en arbetsgrupp i den egna verksamheten eller i samverkansgrupper där flera verksamheter ingår.

Fundera på hur skolan, socialtjänsten och polisen i filmerna agerar i den egna verksamheten och tillsammans. Sätt det gärna i relation till era erfarenheter och arbetssätt, med utgångspunkt i lokala förutsättningar.

Om att dela information

 • Varför är det viktigt att dela information om barnets situation?
 • Vilka olika kontaktvägar har ni till varandra?
 • Hur kan kontaktvägarna behöva utvecklas eller stärkas?
 • Vilken betydelse kan det ha för barn och vårdnadshavare om de samtycker till att dela information?

Om att involvera barn och vårdnadshavare

 • Vad tror ni har betydelse för att barn och vårdnadshavare ska känna förtroende för er verksamhet, och för samarbetet mellan verksamheterna?
 • Hur gör ni barn och vårdnadshavare delaktiga i ett tidigt skede?

Om samtycke för att dela information

 • Vilka faktorer kan bidra till att barn/vårdnadshavare ger samtycke till att dela information?
 • Vilka utmaningar kan ni se kring detta?
 • Hur kan man arbeta vidare om barn/vårdnadshavare säger nej eller är tveksamma?
 • I en av filmerna (Scenario 3. Ett barn har börjat röra sig i kriminella kretsar) pratar man om att bygga in samtycke successivt. Vad får ni för tankar kring det och hur skulle det kunna gå till?
 • Hur bibehåller och utvecklar ni er kompetens kring samtycke och informationsdelning?

Här finns alla frågor samlade i en presentation:

Reflektionsfrågor om hur man i samverkan kan dela information (pdf) Pdf, 194 kB.

Frågor och svar om att dela information

Här finns svar på frågor om vilken information skola, socialtjänst och polis kan dela med varandra utifrån gällande regler om offentlighet och sekretess.

Frågor och svar kopplat till bestämmelser om att dela information Pdf, 117 kB.

Senast uppdaterad 03 april 2024

Relaterade sidor