Digital kompetens i fritidshemmet

Här hittar du som arbetar i fritidshemmet stöd och inspiration för arbete med digital kompetens. Materialet innehåller exempel från olika verksamheter och tillhörande diskussionsfrågor.

Tre barn utforskar naturen
Konkreta tips

Läroplanen om digital kompetens

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Där står bland annat att:

 • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.
 • Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
 • De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Enligt Skolinspektionens rapport Undervisning i fritidshemmet behöver fritidshemmets undervisning i större utsträckning ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande.

Undervisning i fritidshemmet, Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Fritidshemmet har också en egen del i läroplanen – del 4 – som innehåller syfte och centralt innehåll. I det här stödmaterialet har vi valt att fokusera på språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer samt livsstilens betydelse för hälsan.

Poddar om digitala verktyg på fritidshemmet

I fyra podcasts diskuteras digital kompetens i fritidshemmet ur olika perspektiv. Medverkar gör bland annat lärare i fritidshem och undervisningsråd på Skolverket.

Organisation på ledningsnivå

Podd: Digital kompetens i fritids - vad kan ledningen göra?

Att ha en tydlig och genomtänkt organisation och en fungerande samverkan mellan skola och fritidshem är en viktig del för att eleverna ska få en röd tråd genom hela dagen. I den här podden hör ni Cecilia Meijer och Piotr Koscielniak resonera kring fritidshemmens digitalisering.

Film: Organisation, samarbete och kompetensutveckling (tid 3:38 min)

I filmen får ni möta rektorn Carina Olsson och biträdande rektor Ulrika Reistad som arbetar på Eklandaskolan i Mölndal. Lyssna på deras tankar kring digital kompetens på fritidshemmet.

Konkreta tips

Språk och kommunikation

Delar ur det centrala innehållet för fritidshemmet

Språk och kommunikation

 • Samtala om olika typer av texter.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Diskussionsfråga

 • Vad gör ni i er verksamhet som stämmer överens med ovanstående delar i det centrala innehållet?

Film: Elever skapar ljudböcker - en effekt av läslyftet (tid 5:58 min)

I den här filmen får ni möta två fritidspedagoger som arbetar på Eklandaskolan. De berättar om sitt arbete med skapande av ljudböcker. Idén uppkom när personalen på fritidshemmet och skolan tillsammans gick läslyftet.

 • Lärarna i filmen arbetar på ett utefritids och har anpassat användandet av digitala verktyg och medier efter sin verksamhet. Hur kan ni använda digitala verktyg och medier utifrån era förutsättningar?

Kul och strul med digitala verktyg

Hur kan digitala verktyg integreras i fritidshemmets verksamhet? På Sjölunda skola i Lidköping har fritidspedagogen och eldsjälen Åsa Anevik etablerat ”Kul och strul” som ett sätt att arbeta med digitala verktyg – både praktiskt och utifrån komplexa frågeställningar.

Läs artikeln om fritidspedagogen Åsa Aneviks arbete med Kul och strul

Diskussionsfrågor

 • Vad i artikeln känner ni igen från er verksamhet?
 • Vad i artikeln inspirerade er?
 • Utifrån det centrala innehållet, vilka förändringar kan ni göra i er verksamhet för att uppnå ökad digital kompetens?

Skapande och estetiska uttrycksformer

Delar ur det centrala innehållet för fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Film: Fritidshem gör film med hjälp av stop motion (tid 5:19 min)

I den här filmen berättar Mie Menmark, lärare i fritidshem, om hur hon och hennes elever använde stop motion för att göra film på fritidshemmet.

Diskussionsfrågor

 • Vad i filmen känner ni igen från er verksamhet?
 • Vad i filmen inspirerade er?
 • Utifrån det centrala innehållet ovan, vilka förändringar kan ni göra i er verksamhet för att uppnå ökad digital kompetens?

Film: Programmering i skolan - Fritidshemmet (tid 6:53 min)

Diskussionsfrågor

 • Hur arbetar ni med digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck?
 • I filmen berättar fritidspedagogen Marie Husbom hur hon och hennes elever arbetar med programmering med hjälp av olika slags material. Filmen ingår i vår webbkurs Om programmering.

Läs mer om webbkursen Om programmering

Livsstilens betydelse för hälsan

Del ur det centrala innehållet för fritidshemmet

 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Det är många faktorer som påverkar hur vi mår. Undervisningen i fritidshemmet ska ta sin utgångspunkt i vardagen och erbjuda rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Nedan finns utdrag ur kommentarmaterialet för fritidshemmet. Läs och samtala utifrån frågorna.

Rekreation och vila

En dag i skolans och fritidshemmets verksamhet är full av aktiviteter och intryck och eleverna behöver kunna erbjudas en balans mellan aktivitet, rekreation och vila. Läro­planen anger att "undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande". I sam­band med rekreation och vila finns möjlighet att återhämta sig och smälta intryck.

Vad som är rekreation och vila är olika för olika människor. För någon kan det till exempel innebära att dra sig undan en stund från gruppen för att göra ingenting eller för att ägna sig åt en koncentrerad ensamsyssla. För någon annan kan det till exempel handla om att sitta och småprata eller ägna sig åt en idrottsaktivitet. När det finns tillgång till olika miljöer och aktiviteter i fritidshemmets verksamhet blir det möjligt för alla elever att få rekreation och vila på sitt eget sätt.

Film: Aktivitet, rekreation och vila på grundsärskolans fritids (tid 4:46 min)

Livsstilens betydelse för hälsan

Eleverna ska möta innehållet "livsstilens betydelse för hälsan", något som har nära beröringspunkt med skollagens skrivningar om att fritidshemmets syfte är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid samt vila och rekreation. Undervisningen kan ta sin utgångspunkt i vardagen och handla om olika mat-, sömn-och motionsvanor som kroppen mår bra alternativt tar skada av.

Det går också att närma sig innehållet genom ett utforskande arbetssätt med jämförelser av olika aktiviteter och företeelser. Vad är ett bra mellanmål och hur kan ett sådant tillredas? Hur mycket energi går det åt för att rita, städa eller cykla? Hur känns det i kroppen att göra någonting när man har sovit bra eller dåligt? Vad händer om man väntar med mellanmålet en dag och blir riktigt hungrig? När eleverna reflekterar över sina upplevelser kan de dra slutsatser av sina erfarenheter. På så sätt kan grunden för en medvetenhet om sitt eget beteende och sin livsstil läggas.

Diskussionsfrågor

 • Hur gör ni i er verksamhet för att erbjuda en balans mellan aktivitet, rekreation och vila?
 • Enligt kommentarmaterialet kan rekreation och vila vara olika för olika människor. Gör en undersökning på fritidshemmet - vad anser eleverna vara rekreation och vila?
 • Vilka digitala möjligheter kan ni se för att uppnå aktivitet, rekreation och vila?
 • Hur kan ni arbeta för att elevernas användande av digitala enheter blir en av de saker eleverna reflekterar över när det gäller livsstilens betydelse för hälsan?
Forskning och fördjupning

Hitta mer stöd

Kommentarmaterial för fritidshemmet

Syftet med texten är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens fjärde del.

Kommentarmaterial för fritidshemmetlänk till annan webbplats

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

I den här texten ges en bakgrund till några begrepp inom digitalisering. Det berättas även om hur olika aspekter av digital kompetens kommer till uttryck i läroplaner och kursplanerna. 

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivålänk till annan webbplats

Elever lär sig hantera sociala medier

I Skolverkets artikel kan du läsa om en skolas arbete med att skapa nätsmarta elever. Längst ner i artikeln finns en guide som kan användas för att få elever att tänka till innan de publicerar något på nätet samt diskussionsfrågor som kan användas i samtal med eleverna.

Elever lär sig hantera sociala medier

Mer stöd för hur ni kan stärka elevernas säkerhet på nätet

Stöd från andra myndigheter

Rapport: Undervisning i fritidshemmet

Granskningen visar vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten. I rapporten beskrivs även väl fungerande inslag och framgångsfaktorer. 

Undervisning i fritidshemmet, Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Webbinarium om undervisning i fritidshem, Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Regeringsuppdrag: Ökad kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorglänk till annan webbplats

Småungar, ungar och medier

Statens medieråd kommer var tredje år ut med rapporter som visar barns medievanor. Här kan du till exempel få information om vad eleverna använder sina telefoner till och hur ofta föräldrarna pratar med barnen om datorspel/tv-spel/spel. 

Småungar & medier (0-8 år), Statens medierådlänk till annan webbplats

Ungar & medier (9-17 år), Statens medierådlänk till annan webbplats

Forskning och fördjupning

Kontakta oss gärna

Det här materialet kommer att uppdateras. Hör gärna av dig till Skolverkets med synpunkter och förslag: Kontakta upplysningstjänsten

Senast uppdaterad 09 december 2020
 • Stöd i arbetet

  Digital kompetens i slöjd

  Här ser du vilka förändringarna i kursplanen är, och hur du kan arbeta för att höja den digitala kompetensen hos eleverna i slöjden.

 • Stöd i arbetet

  Digital kompetens i musikämnet

  Här finns stöd till musiklärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

 • Stöd i arbetet

  Digital kompetens i bildämnet

  Här finns stöd till bildlärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.