Digital kompetens i fritidshemmet

Här hittar du stöd och inspiration när du vill arbeta med digital kompetens på fritidshemmet. Materialet innehåller exempel från olika verksamheter, korta utdrag ur läroplanen och diskussionsfrågor.

Tre barn utforskar naturen

Materialet kommer att uppdateras. Har du synpunkter och förslag på innehåll? Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst.

Läroplanen

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Där står bland annat att:

 • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.
 • Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
 • De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Enligt Skolinspektionens rapport "Undervisning i fritidshemmet" behöver fritidshemmets undervisning i större utsträckning ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande.

Skolinspektionens rapport "Undervisning i fritidshemmet"länk till annan webbplats

Fritidshemmet har också en egen del i läroplanen – del 4 – som innehåller syfte och centralt innehåll. I det här stödmaterialet har vi valt att fokusera på språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer samt livsstilens betydelse för hälsan.

Podcasts om digitala verktyg på fritidshemmet

I fyra podcasts diskuteras digital kompetens i fritidshemmet ur olika perspektiv. Medverkar gör bland annat lärare i fritidshem och undervisningsråd på Skolverket.

Organisation på ledningsnivå

Att ha en tydlig och genomtänkt organisation och en fungerande samverkan skola-fritidshem är en viktig del så att eleverna får en röd tråd genom hela dagen. I podden hör ni Cecilia Meijer och Piotr Koscielniak resonera kring fritidshemmens digitalisering.

I filmen Organisation, samarbete och kompetensutveckling får ni möta rektor Carina Olsson och biträdande rektorn Ulrika Reistad som arbetar på Eklandaskolan i Mölndal. Här får ni höra deras tankar kring digital kompetens på fritidshemmet.

Språk och kommunikation

Delar ur det centrala innehållet för fritidshemmet

Språk och kommunikation

 • Samtala om olika typer av texter.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Fråga att reflektera kring: Vad gör ni i er verksamhet som stämmer överens med ovanstående delar i det centrala innehållet?

I den här filmen får ni möta två fritidspedagoger som arbetar på Eklandaskolan. De berättar om sitt arbete med skapande av ljudböcker. Idén uppkom när personalen på fritidshemmet och skolan tillsammans gick läslyftet.

Fråga att reflektera kring: Lärarna i filmen arbetar på ett utefritids och har anpassat användandet av digitala verktyg och medier efter sin verksamhet. Hur kan ni använda digitala verktyg och medier utifrån era förutsättningar?

Läs artikeln om fritidspedagogen Åsa Aneviks arbete med Kul och strul.

 • Vad i artikeln känner ni igen från er verksamhet?
 • Vad i artikeln inspirerade er?
 • Utifrån det centrala innehållet ovan, vilka förändringar kan ni göra i er verksamhet för att uppnå ökad digital kompetens?

Om du vill läsa mer

Här finns det material om hur ni kan stärka elevernas säkerhet på nätet.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Delar ur det centrala innehållet för fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

I nästa film berättar Mie Menmark, lärare i fritidshem, om hur hon och hennes elever använde stop motion för att göra film på fritidshemmet.

Fråga att reflektera kring:

Hur arbetar ni med digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck?

I filmen nedan berättar fritidspedagogen Marie Husbom hur hon och hennes elever arbetar med programmering med hjälp av olika slags material. Filmen ingår i Skolverkets webbkurs Om programmering.

 • Vad i filmen känner ni igen från er verksamhet?
 • Vad i filmen inspirerade er?
 • Utifrån det centrala innehållet ovan, vilka förändringar kan ni göra i er verksamhet för att uppnå ökad digital kompetens?

Livsstilens betydelse för hälsan

Del ur det centrala innehållet för fritidshemmet

 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Det är många faktorer som påverkar hur vi mår. Undervisningen i fritidshemmet ska ta sin utgångspunkt i vardagen och erbjuda rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Nedan finns utdrag ur kommentarmaterialet för fritidshemmetlänk till annan webbplats. Läs och samtala utifrån frågorna.

Rekreation och vila

En dag i skolans och fritidshemmets verksamhet är full av aktiviteter och intryck och eleverna behöver kunna erbjudas en balans mellan aktivitet, rekreation och vila. Läro­planen anger att "undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande". I sam­band med rekreation och vila finns möjlighet att återhämta sig och smälta intryck.

Vad som är rekreation och vila är olika för olika människor. För någon kan det till exempel innebära att dra sig undan en stund från gruppen för att göra ingenting eller för att ägna sig åt en koncentrerad ensamsyssla. För någon annan kan det till exempel handla om att sitta och småprata eller ägna sig åt en idrottsaktivitet. När det finns tillgång till olika miljöer och aktiviteter i fritidshemmets verksamhet blir det möjligt för alla elever att få rekreation och vila på sitt eget sätt.

Livsstilens betydelse för hälsan

Eleverna ska möta innehållet "livsstilens betydelse för hälsan", något som har nära beröringspunkt med skollagens skrivningar om att fritidshemmets syfte är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid samt vila och rekreation. Undervisningen kan ta sin utgångspunkt i vardagen och handla om olika mat-, sömn-och motionsvanor som kroppen mår bra alternativt tar skada av.

Det går också att närma sig innehållet genom ett utforskande arbetssätt med jämförelser av olika aktiviteter och företeelser. Vad är ett bra mellanmål och hur kan ett sådant tillredas? Hur mycket energi går det åt för att rita, städa eller cykla? Hur känns det i kroppen att göra någonting när man har sovit bra eller dåligt? Vad händer om man väntar med mellanmålet en dag och blir riktigt hungrig? När eleverna reflekterar över sina upplevelser kan de dra slutsatser av sina erfarenheter. På så sätt kan grunden för en medvetenhet om sitt eget beteende och sin livsstil läggas.

Frågor att reflektera kring

 • Hur gör ni i er verksamhet för att erbjuda en balans mellan aktivitet, rekreation och vila?
 • Enligt kommentarmaterialet kan rekreation och vila vara olika för olika människor. Gör en undersökning på fritidshemmet - vad anser eleverna vara rekreation och vila?
 • Vilka digitala möjligheter kan ni se för att uppnå aktivitet, rekreation och vila?
 • Hur kan ni arbeta för att elevernas användande av digitala enheter blir en av de saker eleverna reflekterar över när det gäller livsstilens betydelse för hälsan?

Om du vill läsa mer

I Skolverkets artikel Elever lär sig hantera sociala medier kan du läsa om en skolas arbete med att skapa nätsmarta elever. Längst ner i artikeln finns en guide som kan användas för att få elever att tänka till innan de publicerar något på nätet samt diskussionsfrågor som kan användas i samtal med eleverna.

Fler tips på material

Från Skolverket

Läroplan för fritidshemmet

Läroplan för förskoleklass

Läroplan för grundskolan

Kommentarmaterial för fritidshemmetlänk till annan webbplats. Syftet med texten är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens fjärde del.

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivålänk till annan webbplats. I den här texten ges en bakgrund till några begrepp inom digitalisering. Det berättas även om hur olika aspekter av digital kompetens kommer till uttryck i läroplaner och kursplanerna. 

Ta del av Skolverkets webbinarium om fritidshemmet från 2017:

Övrigt material

Publikation från Skolinspektionen: Undervisning i fritidshemmetlänk till annan webbplats Granskningen visar vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten. I rapporten beskrivs även väl fungerande inslag och framgångsfaktorer. 

Webbinarium från Skolinspektionen om undervisning i fritidshemlänk till annan webbplats

Regeringsuppdrag: Ökad kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorglänk till annan webbplats

Statens medieråd kommer var tredje år ut med rapporter som visar barns medievanor: Småungar & medierlänk till annan webbplats (0-8 år) och Ungar & medierlänk till annan webbplats (9-17 år). Här kan du till exempel få information om vad eleverna använder sina telefoner till och hur ofta föräldrarna pratar med barnen om datorspel/tv-spel/spel. 

Kontakta oss gärna

Det här materialet kommer att uppdateras. Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst med synpunkter och förslag: upplysningstjansten@skolverket.se

Senast uppdaterad 20 september 2019
 • Stöd i arbetet

  Digital kompetens i slöjd

  Här ser du vilka förändringarna i kursplanen är, och hur du kan arbeta för att höja den digitala kompetensen hos eleverna i slöjden.

 • Stöd i arbetet

  Digital kompetens i musikämnet

  Här finns stöd till musiklärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

 • Stöd i arbetet

  Digital kompetens i bildämnet

  Här finns stöd till bildlärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.