Stärk elevernas digitala kompetens genom ämnet samhällskunskap

Barn och elever behöver utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar både individen och samhället. Det kan ämnet samhällskunskap bidra till.

fyra lärare tittar på datorskärmen

Det här behöver eleverna stärkas i

 • använda och förstå digitala system och tjänster
 • förhålla sig kritiskt till medier och information
 • lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera samhällskunskapslärare i grundskolans årskurser 1-3 och motsvarande skolformer. Materialet kan användas kollegialt eller för självständiga reflektioner. Samarbeta gärna med och ta hjälp av skolans bibliotekarie om sådan finns eller med folkbiblioteket i kommunen.

Konkreta tips

Källors användbarhet och tillförlitlighet årskurs 1-3

Inledande reflektion – hur ser det ut på er skola?

 • Hur arbetar ni med informationssökning och källkritik med eleverna idag?
 • Kan ni se några specifika områden som känns utmanande?
 • Vilka källkritiska förmågor behöver era elever stärkas i för att vara rustade för framtiden?

Övning artikeln Sökkritik och algoritmers betydelse

1. Läs artikeln ”Sökkritik och algoritmers betydelse” som lyfter informationssökning och hur algoritmer påverkar digitala sökningar.

Sökkritik och algoritmers betydelse, artikel av Olof Sundin och Jutta Haider Pdf, 458 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 458 kB)

2. Diskutera artikeln ”Sökkritik och algoritmers betydelse”.

 • Källkritik diskuteras ofta i skolan, men brukar ni även lyfta sökkritik – det vill säga vilken information som är användbar och varför?
 • Finns det andra aspekter av informationssökning som ni skulle kunna använda er av i undervisningen?

Övning filmen ”Sökkritik med elever”

1. Se filmen ”Sökkritik med elever” som visar arbetet i en årskurs 4.

2. Diskutera filmen ”Sökkritik med elever”.
Vad och hur kan ni omsätta det ni sett i filmen i er undervisning av yngre elever?

Övning artikeln ”Källkritik i förskoleklass”

1. Läs texten ”Källkritik i förskoleklass” som handlar om hur man kan arbeta med källkritik med de yngsta eleverna i skolan.

Källkritik i förskoleklass, Skolverket

2. Diskutera texten ”Källkritik i förskoleklass”.
Hur kan ni på ett lekfullt sätt integrera arbetet med källkritik i olika ämnen, till exempel genom högläsning?

Övning filmen ”Att söka information och skriva text”

1. Se filmen ”Att söka information och skriva text” som visar elevers arbete med en faktatext och hur lärare och skolbibliotekarier tillsammans arbetar med informationssökning och källkritik i undervisningen.

2. Diskutera filmen ”Att söka information och skriva text”.

  • Hur kan ni integrera undervisning om sökord som en del av elevernas ordinarie arbete?
  • Om det finns en bibliotekarie på skolan – hur kan ni använda er av dennes kompetens?

  Inspiration till undervisning

  Internetstiftelsen har en lektionsserie för årskurs 1–3 på temat digital källkritik.
  Digitala lektioner, samhällskunskap, Internetstiftelsen Länk till annan webbplats.

  UR:s programserie ”Hur vet du det?” (F–3) om källkritik visar hur eleverna kan söka fakta och förhålla sig källkritiskt till information och reklam. De får också kunskap om risker och möjligheter vid egen publicering på internet.

  Vilka källor kan du lita på? serien Hur vet du det? UR Länk till annan webbplats.

  UR:s programserie ”Surfarna” (F–3) ger en grundläggande förståelse för begrepp och fenomen på internet och visar vilka mekanismer som styr urvalet i datorernas sökmotorer.

  Surfarna, UR Länk till annan webbplats.

  Inspiration till diskussionsfrågor och annat hittar ni i materialet ”Tips för källkritik med yngre elever” på Skolverkets Lärportal.
  Tips för källkritik med yngre elever, Lärportalen Länk till annan webbplats.

  Går bilden att lita på?

  Bilder används ofta som bevis på att något verkligen har hänt. Men bilder kan vara förfalskade, förvanskade och placerade i ett sammanhang där de inte hör hemma. Ställ frågor och undersök!

  • Är bilden äkta?
  • Var publicerades bilden första gången?
  • Är den grovt retuscherad eller förvanskad?
  • Är bilden beskuren på ett sätt så att viktiga delar saknas?
  • Vilken kameravinkel används och hur kan det påverka tolkningen av bilden?
  • Stämmer bildtexten med bilden?
  • Hur förstärker bildvalet texten?

  Tänk efter innan du använder en bild som källa och innan du delar bilden i sociala medier. Du kan ladda upp bilden i en söktjänst för att få reda på var bilden varit publicerad förut och om det finns olika versioner av bilden.

  Lektionen ”Var inte en bildtjuv” handlar om att öka förståelsen för hur man får använda andras bilder.
  Var inte en biltjuv, Internetstiftelsen Länk till annan webbplats.

  Lektionen ”Bilder som berör” handlar om att utveckla förståelse för bildens roll och dess påverkan på läsaren, i tidningar och på internet.
  Bilder som berör, Mediekompass. Länk till annan webbplats.

  Normer och regler i digitala miljöer årskurs 1-3

  Inledande reflektion – hur ser det ut på er skola?

  • Hur samtalar ni med eleverna om relationer på nätet och nätmobbning i relation till spel och sociala medier? Upplever ni några specifika utmaningar i relation till detta?
  • Vilket stöd och vilka verktyg behöver eleverna för att kunna lyfta svåra frågor kopplade till utsatthet på nätet? Vad behöver ni tänka på?

  Övning artikeln kränkningar och mobbning i sociala medier

  1. Läs artikeln om kränkningar och mobbning i sociala medier.

  Kränkningar och mobbning på internet och sociala medier, Skolverket

  2. Diskutera Skolverkets artikel om kränkningar och mobbning.
  I slutet av texten lyfter forskaren Elza Dunkels fram tre principer; skydda dig själv, stötta andra och bli inte hataren. Hur skulle ni kunna planera er undervisning utifrån dessa principer?

  Övning filmen Klassrumssamtal om nätet

  1. Se filmen ”Klassrumssamtal om nätet”. Den utspelar sig på en skola som arbetar systematiskt med säker internetanvändning.

  2. Diskutera filmen ”Klassrumssamtal om nätet”.
  Filmen skildrar samtal med en klass på mellanstadiet. Hur kan ni utforma liknande samtal med yngre elever?

  Övning artikeln Ungas samspel online

  1. Läs artikeln ”Ungas samspel online” som lyfter olika aspekter av barn och ungas samspel i sociala forum.

  Ungas samspel online, Lärportalen Länk till annan webbplats.

  2. Diskutera artikeln ”Ungas samspel online”.
  Texten resonerar inledningsvis kring olika gemenskaper i de digitala arenorna och att samspelet ofta är villkorat. Vilka tankar väcker detta och hur skulle en klassrumsdiskussion om detta kunna se ut?

  Övning artikeln Att främja ett tryggt klimat på nätet

  1. Läs artikeln ”Att främja ett tryggt klimat på nätet” som handlar om hur skolan kan arbeta främjande med elevernas nätanvändning.

  Att främja ett tryggt klimat på nätet, Lärportalen Länk till annan webbplats.

  2. Diskutera artikeln ”Att främja ett tryggt klimat på nätet”.

  • Diskriminering och kränkande behandling kan kopplas till normer om vad som är normalt, skriver artikelförfattaren. Diskutera om ni har begränsande normer på er egen skola och hur dessa kan motverkas.
  • Hur kan ni använda er av elevernas erfarenheter och göra dem delaktiga i främjande arbete kring nätanvändning?

  Mer material om normer och regler

  Integritet – en introduktion, lektion, internetstiftelsen Länk till annan webbplats.
  Om vilka rättigheter och skyldigheter som finns på internet samt till begreppet integritet.

  Vänner på nätet, lektion, Internetstiftelsen Länk till annan webbplats.
  Om social interaktion på internet. Syftet är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring beteenden som främjar social interaktion, samhörighet och vänskap i digital kommunikation.

  Vilka regler finns på internet? lektion, Internetstiftelsen Länk till annan webbplats.

  Checklista för sociala medier, Skolverket
  Innehåller att antal kritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder sociala medier. Beställ eller ladda ner checklistan.

  Lajka, ungas hälsa på nätet, prinsparetsstiftelse.se Länk till annan webbplats.

  Lajka är en digital plattform om ungas hälsa på nätet med lektionsförslag för grundskolan. Materialet ska ge verktyg för hur man samtalar med eleverna om livet på nätet och ger dem ökad förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt.

  Digitala kartor – rumsuppfattning med stöd av digitala verktyg årskurs 1-3

  Digital kompetens inkluderar att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. I undervisningen kan det handla att ge eleverna möjlighet att prova olika metoder i olika sammanhang. Ett exempel är hur GPS och digitala kartor används för att undersöka och ta sig fram i ett område.

  Inledande reflektion – hur ser det ut på er skola?

  • Vilka möjligheter har era elever i nuläget att undersöka verkligheten med hjälp av digitala verktyg?
  • Vilka möjligheter har ni att integrera användningen av digitala kartor i undervisningen i olika ämnen?
  • Behöver ni själva lära er mer om användningen av digitala verktyg? Finns det kompetens inom skolan som ni kan använda er av?

  Inspiration till undervisning

  I uppgiften ”Hitta kartsymbolerna” får eleverna lära sig att känna igen några av de vanligaste kartsymbolerna i våra kartor. Övningen kan göras med hjälp av en kartapp som finns länkad på sidan.
  Hitta kartsymbolerna, Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

  Genom ”Bygg Sverige i Minecraft” kan du hämta Minecraft-kartor för alla kommuner. Kartorna ger tillgång till en virtuell version av Sverige där man kan spela och de innehåller detaljer om vattendrag, vägar, järnvägar, mark och skog.
  Bygg ditt Sverige i Minecraft, Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

  Prova att markera ut olika platser med hjälp av Google Earth. "Res runt” samtidigt som du eller eleverna berättar. Ni kan med verktygen göra en skärminspelning av er egen reseberättelse.
  Google Earth Länk till annan webbplats.

  Öva väderstrecken och att orientera er i närområdet genom GPS-appen på smarta telefoner med hjälp av Google Maps. Länk till annan webbplats.

  Kontakta oss gärna

  Det här materialet kommer att uppdateras. Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst med synpunkter och förslag.

  Forskning och fördjupning

  Fler tips på material

  Från Skolverket

  Kommentarmaterial Samhällskunskap

  Podd: Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt Länk till annan webbplats.

  Webbkurs: Om programmering Länk till annan webbplats.

  Webbsidor om skolbiblioteket som resurs i undervisningen

  Moduler på lärportalen

  Digital kompetens i samhällskunskap Länk till annan webbplats.

  Kritisk användning av nätet Länk till annan webbplats.

  Säker användning av nätet Länk till annan webbplats.

  Övrigt material

  Information och kommunikation

  Digitala lektioner, Internetstiftelsen Länk till annan webbplats.
  Material för undervisning i samhällskunskap om digital kompetens.

  Skolinspektionens rapport "Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap" Länk till annan webbplats.beskriver vad samhällskunskapslärare kan arbeta med när det gäller källkritik.

  Det nya medielandskapet och vinklade budskap, Statens medieråd Länk till annan webbplats.

  Rättigheter och rättsskipning

  Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan, SKR, Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats.

  Beslutsfattande och politiska idéer

  Blankspot.se Länk till annan webbplats.
  Ett undervisningsmaterial om medievanor, källkritik, influensers och digital opinionsbildning. Ger möjligheter för dig som arbetar i årskurs 9 att söka samarbete med journalister.

  Propaganda och bilders makt, Statens medieråd Länk till annan webbplats.

  Lär dig känna igen en konspirationsteori, podd, Statens medieråd Länk till annan webbplats.
  Ger exempel på konspirationsteorier som spänner över tid och nationsgränser.

  Hur kan vi bemöta konspirationsteorier, podd, Statens medieråd Länk till annan webbplats.
  Ger en fördjupad diskussionen om hur man kan avslöja konspirationsteorier.

  Så fungerar propagandamaskinen Facebook, Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

  Propaganda - risk för påverkan, Forum för levande historia Länk till annan webbplats.
  Ett historiskt perspektiv på vad som gör människor mottagliga för påverkan. Hur kan vi bli bättre på att behandla manipulerade budskap som vi möter i vår vardag?

  Senast uppdaterad 16 juni 2022