Stärk elevernas digitala kompetens genom ämnet samhällskunskap

Barn och elever behöver utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar både individen och samhället. Det kan ämnet samhällskunskap bidra till.

Det här behöver eleverna stärkas i

  • använda och förstå digitala system och tjänster
  • förhålla sig kritiskt till medier och information
  • lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera samhällskunskapslärare i grundskolans årskurser 4–9, sameskolans årskurser 4-6 samt specialskolans årskurser 5-10. Materialet kan användas kollegialt eller för självständiga reflektioner. Det tar cirka 8 timmar att arbeta med. Samarbeta gärna med och ta hjälp av skolans bibliotekarie om sådan finns eller med folkbiblioteket i kommunen.

Konkreta tips

Om bakomliggande programmering

Sökkritik och algoritmer

Artikeln Sökkritik och algoritmers synlighetlänk till annan webbplats handlar om söktjänster, algoritmer, bakomliggande programmering och filterbubblor. Den är del av modulen ”Kritisk användning av nätet”länk till annan webbplats som finns på Skolverkets lärportal.

Frågor att fundera kring och diskutera

1. På vilka sätt är sökkritik ett komplement till källkritik?

2. Hur kan sökmotorers och algoritmers funktioner synliggöras i undervisningen? Skapa en lista med konkreta förslag.

Om du vill öva mer

I artikeln Sökkritiska frågorlänk till annan webbplats finns det exempel på frågor att ställa för att synliggöra sökmotorers och algoritmers funktioner när en söktjänst har presenterat en träfflista. Testa gärna med olika sökmotorer.

Frågor att fundera kring och diskutera

1. Hur kan du eller ni utforma undervisningen för att lära eleverna att bli aktiva demokratiska medborgare som kan och vill vara med att påverka samhällsutvecklingen?

2. Hur kan läraren arbeta för att stärka språkets betydelse i den digitala kommunikationen?

Planera tillsammans eller på egen hand

Planera, på egen hand eller tillsammans, ett arbetsområde som utgår från kursplanen och de reflektioner som uppkommit under arbetet med det här materialet.

Samarbete, engagemang och praktiska tips

I filmen samtalar lärarna om fördelar med samarbete och ger praktiska tips på hur de arbetar med digital kompetens i ämnet samhällskunskap. Filmen är ca 10 min lång.

Frågor att fundera kring och diskutera, film samarbete, engaemang och praktiska tips

1. Hur kan du eller ni utforma undervisningen så att den blir verklighetsnära?

2. Hur kan elevernas erfarenheter av söktjänster och sociala medier tas tillvara i undervisningen?

Källkritik och bakomliggande programmering

I filmen pratar lärarna om hur de arbetar med källkritik och bakomliggande programmering samt vad eleverna behöver träna mer på. Filmen är ca 8 min.

Frågor att fundera kring och diskutera, film Källkritik och bakomliggande programmering

1. Vilka utmaningar kan du eller ni se med att möta det digitaliserade samhället i ämnet samhällskunskap?

2. Hur kan lärare arbeta för att elever ska använda internet och digital kommunikation på ett säkert och ansvarsfullt sätt? Ge konkreta exempel som kan användas i undervisningen.

Didaktiskt perspektiv

I filmerna möter ni SO-läraren Cristian Gräsberg och svensk- och engelskläraren Kajsa Hedlund som arbetar på Vallhamraskolan i Partille. De arbetar ämnesövergripande och med verklighetsnära projekt.

Digitaliseringens påverkan och utmaningar

I filmen pratar lärarna om digitaliseringens påverkan på undervisningen och några av de utmaningar som finns för samhällskunskapslärare. Filmen är cirka 4 min.

Frågor att fundera kring och diskutera

1. På vilka sätt har medielandskapet förändrats och vilken betydelse får det för undervisningen i ämnet samhällskunskap?

2. I slutet av filmen diskuteras utmaningar. Se över listan med konkreta förslag från föregående övning och komplettera med innehåll från forskarens föreläsning.

Forskning om medier och kommunikation

Filterbubblor och medievanor

I filmen föreläser medie- och kommunikationsforskaren Kajsa Falasca från Mittuniversitetet om filterbubblor och medievanor samt hur vi påverkas av ett nytt medielandskap. Filmen är cirka 19 min.

Kontakta oss gärna

Det här materialet kommer att uppdateras. Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst med synpunkter och förslag: upplysningstjänsten@skolverket.se

Forskning och fördjupning

Fler tips på material

Från Skolverket

Kommentarmaterial Samhällskunskap

Podd: Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssättlänk till annan webbplats

Webbkurs: Om programmeringlänk till annan webbplats

Webbsidor om skolbiblioteket som resurs i undervisningen

Moduler på lärportalen

Digital kompetens i samhällskunskaplänk till annan webbplats

Kritisk användning av nätetlänk till annan webbplats

Säker användning av nätetlänk till annan webbplats

Övrigt material

Information och kommunikation

Digitala lektionerlänk till annan webbplats (Internetstiftelsen i Sverige ) innehåller material för undervisning om digital kompetens i ämnet samhällskunskap.

Skolinspektionens rapport "Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap"länk till annan webbplats beskriver vad samhällskunskapslärare kan arbeta med när det gäller källkritik.

Statens medieråds webbplatslänk till annan webbplats finns material för undervisning om det nya medielandskapet och vinklade budskap.

Lilla viralgranskarenlänk till annan webbplats har undervisningsmaterial om källkritik av bilder, sajter och texter.

Rättigheter och rättsskipning

Barn- och elevombudets webbplatslänk till annan webbplats finns information om skolans ansvar vid nätkränkning, exempel på beslut om nätkränkningar och var stöd finns.

Sveriges Kommuner och Landstings webbplatslänk till annan webbplats finns svar på några vanliga frågor angående GDPR och skolan.

Beslutsfattande och politiska idéer

Blankspot.se är ett undervisningsmaterial om medievanor, källkritik, influensers och digital opinionsbildning. Här finns möjligheter för dig som arbetar i årkurs 9 att söka samarbete med journalister.

Statens medieråds webbplatslänk till annan webbplats finns materialet Propaganda och bilders makt.

Här kan du även lyssna på poddarna No Hate som handlar om konspirationsteorier. I del 1länk till annan webbplats ges exempel på konspirationsteorier som spänner över tid och nationsgränser. I del 2länk till annan webbplats fördjupas diskussionen om hur man kan avslöja konspirationsteorier.

I de tre programmen Propagandamaskinenlänk till annan webbplats från Sveriges Radio beskrivs propagandamaskinen på Facebook, skräddarsydda budskap och förslag på hur asociala medier kan bli sociala igen.

Forum för levande historia ger i materialet Propaganda - risk för påverkanlänk till annan webbplats ett historiskt perspektiv på vad som gör människor mottagliga för påverkan. Hur kan vi bli bättre på att behandla manipulerade budskap som vi möter i vår vardag?

Senast uppdaterad 02 april 2020