Fokus på digital kompetens och slöjd

Att använda digitala verktyg och digital teknik i slöjdundervisningen ger nya möjligheter. Här ser du vilka förändringarna i kursplanen är, och hur du kan arbeta för att höja den digitala kompetensen hos eleverna i slöjden.

Målgruppen är slöjdlärare i grundskolans årskurser 4–9, sameskolans årskurser 4-9 samt specialskolans årskurser 5-10. Det är ett diskussionsmaterial som gärna kan användas kollegialt men går också bra att användas självständigt. Materialet tar ungefär fyra timmar att arbeta med i sin helhet, men ni kan även plocka delar av det.

Bild på en slöjdbänk och en elevs hand som filmar med en ipad

Läroplanen del 1 och 2

Digitalisering har en central betydelse för elevernas kunskapsutveckling och finns därför beskriven på flera ställen i läroplanerna. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Digital kompetens ska ingå i undervisningen och det gäller alla lärare, i alla ämnen.

Fyra aspekter av digital kompetens

Skrivningarna i läroplanerna och kursplanerna utgår från fyra aspekter av digital kompetens:

 • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.
 • Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
 • De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Vill ni läsa mer om de fyra aspekterna av digital kompetens finns kommentarmaterialet ”Få syn på digitalisering på grundskolenivå”. Läs sidan 10, 11 och 12.

Kommentarmaterialet "Få syn på digitalisering på grundskolenivå”

Rektorns ansvar

På sidan 18 i läroplanen för grundskolan står det så här om rektorns ansvar:

”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för attskolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg".

Frågor att fundera kring och diskutera

  • Vilka möjligheter, utmaningar och hinder ser ni i ert arbete med att jobba med digitala verktyg i slöjden? Hur kan ni arbeta för att tillsammans skapa förutsättningar på er skola?
  • Ge några konkreta exempel på hur man kan jobba med de fyra aspekterna av digital kompetens i slöjden.

  Digital kompetens i kursplanen

  Det är inga förändringar gjorda i syfte, långsiktiga mål eller i kunskapskraven i kursplanen. Däremot är det tre innehållspunkter i det centrala innehållet för årskurserna 4-6 och 7-9 som är förändrade. Läs den uppdaterade kursplanen med förändringarna markerade i rött.

  Kursplanen i slöjd (pdf)PDF (pdf, 68 kB)

  Lyssna på Skolverkets podd: Digital kompetens i ämnet slöjd med Lotta Ramqvist och Christian Magnusson.

  Utskrift av podden Digital kompetens i ämnet slöjdPDF (pdf, 79 kB)

  Digitala verktyg för att dokumentera arbetsprocessen

   I kursplanen under rubriken Slöjdens arbetsprocesser i texten om dokumentation, har skrivelsen ”såväl med som utan digitala verktyg” lagts till. Så här står det:

  Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

  Att använda digitala verktyg för dokumentation kan göras på många olika sätt. Till exempel genom att spela in filmer, ta kort, skapa bildspel, skriva texter i ordbehandlingsprogram, publicera inlägg i exempelvis en blogg eller att använda skolans plattform.

  Se filmen Verktyg för struktur, som finns i modulen ”Leda och Lära i tekniktäta klassrum”.

  Den är 7 minuter lång och visar hur en slöjdlärare på Skapaskolan arbetar med digitala verktyg. I slutet av filmen beskrivs hur eleverna arbetar med att dokumentera arbetsprocessen.

  Frågor att fundera kring och diskutera

  • På vilka sätt kan digitala verktyg användas för dokumentation av arbetsprocessen?
  • Hur kan dokumentation med digitala verktyg bidra till elevaktiva och tillgängliga arbetssätt?
  • Fundera kring hur ni arbetar med dokumentation idag och hur ni skulle vilja utveckla det arbetet.

  Digitala verktyg för arbete med två och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar

  I kursplanen under rubriken Slöjdens arbetsprocesser, tredje punkten har skrivelsen ”såväl med som utan digitala verktyg” lagts till. Så här står det:

  Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

  Skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar kan vara av olika slag. De kan utgöras av allt från enkla skriftliga eller illustrerade arbetsbeskrivningar och idéskisser till skalenliga ritningar och tredimensionella modeller. Progressionen ligger i att kunna göra enkla skisser och arbeta efter enkla instruktioner i de tidiga skolåren, till att eleverna i de senare skolåren i större utsträckning ska kunna använda skisser och modeller för idéutveckling och för att mer generellt tolka olika typer av beskrivningar. Exempel på digitala verktyg kan vara ritprogram, 3D-animering och modellering och verktyg för designskapande.

  Eleverna ska också möta hur skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar kopplas till matematiska beräkningar. Det kan till exempel handla om beräkningar av materialåtgång, skala och geometriska figurer och kan ske såväl med som utan digitala verktyg.

  Läs artikeln om hur lärarna Erika och Elisabet arbetar med digitala verktyg i slöjden

  Frågor att fundera kring och diskutera

  • Vilka digitala verktyg har ni tillgång till och hur använder ni dem idag för att arbeta med skisser, modeller, mönster eller arbetsbeskrivningar?
  • Har ni hittat några bra program eller appar som ni tycker fungerar i er verksamhet?
  • Vilka förutsättningar har ni på er skola? Vilket är ert nästa steg för att arbeta med skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar digitalt?

  Hur material kan kombineras med digital teknik

  I kursplanen under rubriken Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker har ett nytt innehåll skrivits in. I punkten som handlar om material står det så här:

  Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

  Aspekter av slöjdundervisningen som tydligt skrivs fram i kursplanen är att slöjden ska väcka nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Material kan vara traditionella slöjdmaterial såsom metall, textil och trä men även nyproducerade och återanvända material. Materialen kan också kombineras med varandra och med digital teknik.

  Titta på filmen "Hur material kan kombineras med digital teknik i slöjdämnet." Den är tre minuter lång och ger några exempel kring digital teknik som material.


   Frågor att fundera kring och diskutera

   • Hur ser ni på digital teknik som ett material?
   • I filmen beskrivs att det är skillnad mellan teknik och digital teknik. Vad tänker ni kring det? Vilken är skillnaden?
   • Filmen består av några exempel på hur digital teknik kan kombineras med olika material. Kan ni ge fler exempel utifrån er verksamhet? Vilka möjligheter ser ni för er och era elever?
   • Ett centralt innehåll ska eleverna få möta minst en gång under tre år. Har ni några tankar om när era elever kan få möta innehållet ”Hur material kan kombineras med digital teknik”?
   • Vilken kompetens behöver lärare ha för att kunna utveckla elevernas digitala kompetens idag? Vad tror ni kommer att behövas i framtiden?

   Ämnesövergripande arbete

   Skolans ämnen kan förstärka och komplettera varandra. I läroplanen för grundskolan står det att eleverna ska få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Digital kompetens är något som hela skolan ska arbeta med, vilket öppnar upp för samarbeten över ämnesgränserna.

   Här kan ni läsa om hur ”Team Slöjd” på Nordlyckeskolan arbetar övergripande i ämnena slöjd och NO.

   Artikel om hur Nordlyckeskolan arbetar ämnesövergripandelänk till annan webbplats

   Att fundera kring och diskutera

   • Hur ser förutsättningarna ut i er verksamhet för ett ämnesövergripande arbete?

   Fler tips på material

   Från Skolverket

   Artikeln ”Digitala verktyg gör slöjdundervisningen lättare och roligare där slöjdläraren Elisabet Jagell berättar om verktygen blogg och film.

   Kommentarmaterial för ämnet slöjd

   Filmen ”Programmering i skolan - Fritidshemmet” är 7 minuter lång och finns i webbkursen Om programmering. I den får vi se hur elever på fritidshemmet syr spelkonsoller som programmeras i datorn.

   Moduler på lärportalen

   På Skolverkets lärportal finns flera moduler om digital kompetens.

   Material på lärportalenlänk till annan webbplats

   Övrigt material

   Artikel från Slöjdlärarportalen där Peter Hasselskog (lektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet) resonerar kring hur material kan kombineras med digital teknik.

   Artikel om digital teknik kombinerat med ett material på slöjdlärarportalenlänk till annan webbplats

   Artikel från Slöjdlärarportalen där Mikaela Assmundsson (universitetsadjunkt vid HDK, Göteborgs universitet) beskriver utmaningar och möjligheter med digitala verktyg i slöjdundervisningen.

   Artikel om digitala verktyg i slöjdundervisningen på slöjdlärarportalenlänk till annan webbplats

   Artikel i Ny teknik där en slöjdlärare får besök av Gustav Fridolinlänk till annan webbplats

   Kontakta oss gärna

   Det här materialet kommer att uppdateras. Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst med synpunkter och förslag: upplysningstjänsten@skolverket.se

    


   Senast uppdaterad 26 november 2018