Fokus på digital kompetens och slöjd

Att använda digitala verktyg och digital teknik i slöjdundervisningen ger nya möjligheter. Här ser du vilka förändringarna i kursplanen är, och hur du kan arbeta för att höja den digitala kompetensen hos eleverna i slöjden.

Bild på en slöjdbänk och en elevs hand som filmar med en ipad

Målgruppen är slöjdlärare i grundskolans årskurser 4–9, sameskolans årskurser 4-9 samt specialskolans årskurser 5-10. Det är ett diskussionsmaterial som gärna kan användas kollegialt men går också bra att användas självständigt. Materialet tar ungefär fyra timmar att arbeta med i sin helhet, men ni kan även plocka delar av det.

Läroplanen del 1 och 2 om digital kompetens

Digitalisering har en central betydelse för elevernas kunskapsutveckling och finns därför beskriven på flera ställen i läroplanerna. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Digital kompetens ska ingå i undervisningen och det gäller alla lärare, i alla ämnen.

Fyra aspekter av digital kompetens

Skrivningarna i läroplanerna och kursplanerna utgår från fyra aspekter av digital kompetens:

 • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.
 • Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
 • De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Vill ni läsa mer om de fyra aspekterna av digital kompetens finns kommentarmaterialet ”Få syn på digitalisering på grundskolenivå”. Läs sidan 10, 11 och 12.

Kommentarmaterialet "Få syn på digitalisering på grundskolenivå”

Frågor att fundera kring och diskutera

 • Vilka möjligheter, utmaningar och hinder ser ni i ert arbete med att jobba med digitala verktyg i slöjden? Hur kan ni arbeta för att tillsammans skapa förutsättningar på er skola?
 • Ge några konkreta exempel på hur man kan jobba med de fyra aspekterna av digital kompetens i slöjden.
Konkreta tips

Film: Programmering i skolan - Fritidshemmet (tid 06:53 min.)

Ämnesövergripande arbete

Skolans ämnen kan förstärka och komplettera varandra. I läroplanen för grundskolan står det att eleverna ska få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Digital kompetens är något som hela skolan ska arbeta med, vilket öppnar upp för samarbeten över ämnesgränserna.

Hur Nordlyckeskolan arbetar ämnesövergripande, artikel Länk till annan webbplats.

Att fundera kring och diskutera

Hur ser förutsättningarna ut i er verksamhet för ett ämnesövergripande arbete?

Hur material kan kombineras med digital teknik

I kursplanen under rubriken "Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker "har ett nytt innehåll skrivits in. I punkten som handlar om material står det så här:

"Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik. "

Aspekter av slöjdundervisningen som tydligt skrivs fram i kursplanen är att slöjden ska väcka nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Material kan vara traditionella slöjdmaterial såsom metall, textil och trä men även nyproducerade och återanvända material. Materialen kan också kombineras med varandra och med digital teknik.

Slöjdlärare visar hur digital teknik kan kombineras med olika material, artikel

Frågor att fundera kring och diskutera:

 • Har era elever arbetat med traditionella material som kombinerats med digitala material?
 • Har ni några idéer på hur man skulle kunna använda digital teknik i något av de projekt som era elever arbetar med?
 • Vad tycker ni är syftet med att ta in digitala teknik och kombinera det med traditionella material?
  Vad vinner eleverna på det?
 • Finns det möjlighet för dig som lärare i ämnet slöjd att samarbeta med lärare i andra ämnen?
  I så fall hur skulle det samarbetet se ut hos er? Vad skulle fördelarna vara?
  Vilka svårigheter finns?
 • Kritik så som att digital teknik är dyrt att köpa in och mindre bra ur ett hållbarhetsperspektiv har lyfts upp. Hur tänker ni kring dessa frågor?
  Finns det andra nackdelar med att använda digitala material?
 • Vilken kompetens behöver lärare ha för att kunna utveckla elevernas digitala kompetens idag?
  Vad tror ni kommer att behövas i framtiden?

Titta gärna på filmen "Hur material kan kombineras med digital teknik i slöjdämnet." Den är tre minuter lång och ger några exempel kring digital teknik som material.

Film: Hur material kan kombineras med digital teknik i slöjdämnet (tid 03:10 min.)

Digitala verktyg för arbete med två och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar

I kursplanen under rubriken "Slöjdens arbetsprocesser," tredje punkten har skrivelsen ”såväl med som utan digitala verktyg” lagts till. Så här står det:

"Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar."

Skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar kan vara av olika slag. De kan utgöras av allt från enkla skriftliga eller illustrerade arbetsbeskrivningar och idéskisser till skalenliga ritningar och tredimensionella modeller. Progressionen ligger i att kunna göra enkla skisser och arbeta efter enkla instruktioner i de tidiga skolåren, till att eleverna i de senare skolåren i större utsträckning ska kunna använda skisser och modeller för idéutveckling och för att mer generellt tolka olika typer av beskrivningar. Exempel på digitala verktyg kan vara ritprogram, 3D-animering och modellering och verktyg för designskapande.

Eleverna ska också möta hur skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar kopplas till matematiska beräkningar. Det kan till exempel handla om beräkningar av materialåtgång, skala och geometriska figurer och kan ske såväl med som utan digitala verktyg.

Hur lärarna Erika och Elisabet arbetar med digitala verktyg i slöjden, artikel

Frågor att fundera kring och diskutera

 • Vilka digitala verktyg har ni tillgång till och hur använder ni dem idag för att arbeta med skisser, modeller, mönster eller arbetsbeskrivningar?
 • Har ni hittat några bra program eller appar som ni tycker fungerar i er verksamhet?
 • Vilka förutsättningar har ni på er skola?
  Vilket är ert nästa steg för att arbeta med skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar digitalt?

Frågor att fundera kring och diskutera

 • På vilka sätt kan digitala verktyg användas för dokumentation av arbetsprocessen?
 • Hur kan dokumentation med digitala verktyg bidra till elevaktiva och tillgängliga arbetssätt?
 • Fundera kring hur ni arbetar med dokumentation idag och hur ni skulle vilja utveckla det arbetet.

Digitala verktyg för att dokumentera arbetsprocessen

 I kursplanen under rubriken "Slöjdens arbetsprocesser" i texten om dokumentation, har skrivelsen ”såväl med som utan digitala verktyg” lagts till. Så här står det:

"Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg."

Att använda digitala verktyg för dokumentation kan göras på många olika sätt. Till exempel genom att spela in filmer, ta kort, skapa bildspel, skriva texter i ordbehandlingsprogram, publicera inlägg i exempelvis en blogg eller att använda skolans plattform.

Se filmen Verktyg för struktur, som finns i modulen ”Leda och Lära i tekniktäta klassrum”.

Den är 7 minuter lång och visar hur en slöjdlärare på Skapaskolan arbetar med digitala verktyg. I slutet av filmen beskrivs hur eleverna arbetar med att dokumentera arbetsprocessen.

Film: Verktyg för struktur (tid 06:24 min.)

Digital kompetens i kursplanen

Det är inga förändringar gjorda i syfte, långsiktiga mål eller i kunskapskraven i kursplanen. Däremot är det tre innehållspunkter i det centrala innehållet för årskurserna 4-6 och 7-9 som är förändrade. Läs den uppdaterade kursplanen med förändringarna markerade i rött.

Kursplanen i slöjd (pdf) Pdf, 68 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 68 kB)

Lyssna på Skolverkets podd: Digital kompetens i ämnet slöjd med Lotta Ramqvist och Christian Magnusson.

Podd: Digital kompetens i ämnet slöjd (tid 06:28 min.)

Utskrift av podden Digital kompetens i ämnet slöjd Pdf, 77 kB. (Pdf, 77 kB)

Ansvar

Rektorns ansvar

På sidan 18 i läroplanen för grundskolan står det så här om rektorns ansvar:

”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg".

Forskning och fördjupning

Fler tips på material

Från Skolverket

Artikeln ”Digitala verktyg gör slöjdundervisningen lättare och roligare där slöjdläraren Elisabet Jagell berättar om verktygen blogg och film.

Kommentarmaterial för ämnet slöjd

Filmen ”Programmering i skolan - Fritidshemmet” är 7 minuter lång och finns i webbkursen Om programmering. I den får vi se hur elever på fritidshemmet syr spelkonsoller som programmeras i datorn.

Moduler på lärportalen

På Skolverkets lärportal finns flera moduler om digital kompetens.

Material på lärportalen Länk till annan webbplats.

Övrigt material

Artikel från Slöjdlärarportalen där Peter Hasselskog (lektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet) resonerar kring hur material kan kombineras med digital teknik.

Artikel om digital teknik kombinerat med ett material på slöjdlärarportalen Länk till annan webbplats.

Artikel från Slöjdlärarportalen där Mikaela Assmundsson (universitetsadjunkt vid HDK, Göteborgs universitet) beskriver utmaningar och möjligheter med digitala verktyg i slöjdundervisningen.

Artikel om digitala verktyg i slöjdundervisningen på slöjdlärarportalen Länk till annan webbplats.

Artikel i Ny teknik där en slöjdlärare får besök av Gustav Fridolin Länk till annan webbplats.

Kontakta oss gärna

Det här materialet kommer att uppdateras. Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst med synpunkter och förslag.

Senast uppdaterad 01 september 2021

Frågor och svar

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg.

Hur ofta eleverna ska möta en punkt i det centrala innehållet är upp till läraren att avgöra tillsammans med sina elever och kollegor.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de långsiktiga målen i mötet med punkterna i det centrala innehållet. Ett av målen är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material. Att enbart i teorin kombinera material med digital teknik ger inte eleverna tillräckliga förutsättningar att utvecklas mot målet.