Digitala verktyg och lärande i fritidshemmet

Här hittar du som arbetar i fritidshemmet stöd och inspiration för arbete med digitala verktyg i fritidshemmet undervisning. Materialet består av poddar, bildreportage och film med tillhörande diskussionsfrågor och ett case.

Elev arbetar med musikkomposition
Konkreta tips

Skapa förutsättningar för ett lärande med hjälp av digitala verktyg i fritidshemmet

I podden och bildreportaget diskuteras rektors roll när det gäller att skapa förutsättningar för ett lärande i fritidshemmet där digitala verktyg ingår. Medverkar gör bland annat skolledare och forskaren Carolina Martinez.

Podd: Digitala verktyg i fritidshemmets undervisning (tid 25:38 minuter)

I den här podden hör ni Carolina Martinez och Magnus Söderman samtala om vikten av att rektor ser det pedagogiska värdet i fritidshemmets undervisning, där digitala verktyg är ett naturligt inslag. De lyfter fritidshemmets roll när det gäller alltifrån spontana samtal om sådant som eleverna möter på webben till kreativa digitala aktiviteter som utgår från elevernas intressen.


Bildreportage om rektors roll

Inspireras av hur skolledningen på Nya Elementar har skapat förutsättningar för digitala arbetssätt i fritidshemmet.

"Hela skolan arbetar tillsammans", bildreportage från nya Elementar i Bromma Pdf, 2 MB.

Diskussionsfrågor:

 • I vilka sammanhang har du som rektor en dialog med personalen i fritidshemmet om hur de digitala verktygen används för att bidra till elevernas lärande?
 • Hur tar du reda på vilka personella och materiella resurser som fritidshemmet behöver för att utveckla en undervisning där digitala verktyg används på ett medvetet sätt?
 • På vilket sätt ingår utvecklingen av undervisningen med hjälp av digitala verktyg i ert systematiska kvalitetsarbete?

Lärande med digitala verktyg

Ta del av inspirerande exempel från olika fritidshem på hur digitala verktyg kan användas i undervisningen.

Podd: Hur digitala verktyg kan användas i fritidshemmet? (tid 09:39 minuter)

I den här podden samtalar Viktor Karlsson, lärare i fritidshem, och Henrik Carlsson, undervisningsråd på Skolverket, om konkreta exempel på hur undervisningen kan utformas med hjälp av digitala verktyg. Vi får bland annat höra om hur eleverna gör egna poddar, bygger sina drömhus i lego och gör presentationer av olika spel.

Podd: Digitala verktyg som inspirerar elever att röra sig (tid 10:43 minuter)

Emma Hedström, förstelärare i fritidshem, och Svante Lindblom, lärare i fritidshem, berättar hur de arbetar för att skapa förutsättningar för lek och rörelse med stöd av digitala verktyg.

Bildreportage om digitala verktyg i undervisningen

På Lerbäcksskolans fritidshem i Lund får eleverna möjlighet att utveckla sin digitala kompetens, både här och nu och för framtiden. Personalen arbetar medvetet och aktivt med att utveckla digitala arbetssätt tillsammans med skolans IKT-pedagog.

"Vi och eleverna lär av varandra", bildreportage från Lerbäcksskolan i Lund Pdf, 3 MB.

Film: Fritidshem gör film med hjälp av stop motion (tid 5:19 minuter)

I den här filmen berättar Mie Menmark, lärare i fritidshem, om hur hon och hennes elever använder stop motion för att göra film på fritidshemmet.

Diskussionsfrågor:

 • Utgå från hur er verksamhet ser ut idag. När används digitala verktyg på ett genomtänkt sätt i syfte att bidra till ett utvecklat eller mer lustfyllt lärande hos eleverna?
 • Upplever ni att era elever får möjlighet att ta del av ett varierat utbud av aktiviteter och arbetssätt där digitala inslag varvas med mycket annat?
 • Vad i materialet ovan har gett er inspiration till aktiviteter att pröva i er verksamhet?
 • Vilka personella och materiella resurser finns hos er idag och vilka resurser saknar ni för att kunna pröva dessa aktiviteter i er verksamhet?
 • Hur kan digitala verktyg bidra till fysisk aktivitet inomhus och utomhus?
 • Vilka praktiska förutsättningar för att använda digitala verktyg utomhus och i fysiska aktiviteter finns hos er idag och vad behöver utvecklas?
 • Lärandet i fritidshemmet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Hur kan lärandesituationer utformas som är kopplade till dessa centrala begrepp och där digitala verktyg ingår?
 • Rekreation och vila kan ske på många olika sätt. Hur kan digitala verktyg bidra till situationer som erbjuder rekreation och vila?

Case: Digitala verktyg och likvärdighet

 • Ta del av texten nedan.
 • Diskutera och ta ställning till hur ni förhåller er till frågeställningarna.

Personalen på en av avdelningarna i fritidshemmet har lyckats driva igenom att få använda en klassuppsättning lärplattor, som annars bara använts under skoldagen. Eleverna i den aktuella gruppen uppskattar detta då de tidigare inte haft tillgång till digitala verktyg under fritidshemstiden. Övriga elever i fritidshemmet har inte tillgång till digitala verktyg, vilket väcker en del avundsjuka och missnöje hos eleverna. Personalen på dessa avdelningar känner att de inte har tillräckliga kunskaper om och intresse av digitala verktyg för att det ska vara värt att ta striden för att få lärplattor. De tycker också att deras verksamhet fungerar bra utan digitala verktyg och ser inte ett stort behov av att införa nya arbetssätt.

Frågeställningar:

 • Är det ok att jobba på olika sätt inom samma fritidshem?
 • Hur kan man hantera det faktum att eleverna är missnöjda med att man arbetar på olika sätt på de olika avdelningarna?
Senast uppdaterad 16 februari 2024