Extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin

Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Coronapandemin gör att stödet kan bli annorlunda än tidigare och skolor bör därför tänka på hur stödet bäst kan ges.

en elev arbetar vid datorn

Regler kring elever i behov av stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd har inte ändrats på grund av pandemin. Skolor ska så långt som möjligt ge elever det stöd som de behöver för att nå målen med utbildningen. Därför behöver skolor arbeta flexibelt och systematiskt med stödinsatser till elever och elevhälsoarbetet på skolan.

Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Konkreta tips

Skolchefen kan utforma riktlinjer

Skolchefen kan vid behov samordna arbetet inom huvudmannens organisation, utforma riktlinjer och se om det behövs omprioriteringar av resurser. Det kan handla om att underlätta personalens arbete på längre sikt genom att utveckla samverkan med till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård och habilitering.

Konkreta tips

Rektor kan prioritera och omfördela

Rektorn kan prioritera och omfördela genom att

 • kartlägga och följa upp vad lärare och annan personal behöver i arbetet med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd,
 • säkerställa att alla elever i behov av stöd har tillgång till de verktyg de behöver i lärandet
 • se över och omfördela resurser på skolan för att stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd
 • diskutera i arbetslaget hur arbetet med att uppmärksamma och utreda elever i behov av stöd kan organiseras
 • upprätta rutiner för hur lärare och elevhälsopersonal ska samarbeta med en tydlig ansvarsfördelning
 • planera långsiktigt och systematiskt för elever i behov av stöd utifrån erfarenheter från omställningen till undervisning i skolans lokaler och tidigare distansundervisning
 • informera vårdnadshavare och elever vilket stöd som elevhälsan och lärare kan ge och var de kan vända sig om de har frågor.
Konkreta tips

Elevhälsan kan samarbeta och ge stöd

Elevhälsan kan ge stöd genom att

 • samplanera med lärare och annan pedagogisk personal om undervisningens genomförande för elever i behov av stöd
 • tillsammans med lärare och annan pedagogisk personal arbeta systematiskt och flexibelt med att ge extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin
 • stödja och delta i genomförandet av beslutade stödåtgärder
 • stödja hanteringen av anpassade material och verktyg för elever i behov av stöd
 • stödja lärarna i att anpassa bedömningsprocessen
 • regelbundet samråda med lärare kring elever där det finns en oro sedan tidigare eller nyligen uppkommen oro.
Konkreta tips

Lärare kan underlätta för elever i behov av stöd

När det gäller elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd kan lärare och annan pedagogisk personal på olika sätt underlätta för dem genom att

 • avgränsa arbetsuppgifter och ha tydliga tidsramar och strukturer för uppgifterna
 • göra det möjligt att arbeta och visa kunskaper på olika sätt
 • genomföra täta uppföljningar av elevernas lärande och kontinuerligt återkoppla till eleverna som stöd i det fortsatta lärandet
 • tillsammans med elevhälsan planera för extra anpassningar och särskilt stöd
 • ha täta avstämningar och exempelvis informera om olika sätt att kommunicera med lärare.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 17 januari 2022