Extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin

Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs.
Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd behöver särskilt uppmärksammas när undervisningen ställer om till fjärr- eller distansundervisning. Pandemin gör att stödet kan bli annorlunda än tidigare och skolor bör därför tänka på hur stödet bäst kan ges.

en elev arbetar vid datorn

Undervisning på plats i skolan i höst

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. Men det är fortsatt mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höstlänk till annan webbplats

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19länk till annan webbplats

Koll på pandemins påverkan, Skolverket

Regler kring elever i behov av stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd har inte ändrats på grund av pandemin. Skolor ska så långt som möjligt ge elever det stöd som de behöver för att nå målen med utbildningen. Vissa elever kan behöva få särskilt stöd på skolan. Därför behöver skolor arbeta flexibelt och systematiskt med stödinsatser till elever och elevhälsoarbetet på skolan.

Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Konkreta tips

Skolchefen kan utforma riktlinjer

Skolchefen kan vid behov samordna arbetet inom huvudmannens organisation, utforma riktlinjer och se om det behövs omprioriteringar av resurser. Det kan handla om att skolchefen underlättar personalens arbete på längre sikt genom att utveckla samverkan med till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård och habilitering.

Konkreta tips

Rektor kan prioritera och omfördela

Rektorn kan prioritera och omfördela genom att

 • kartlägga och följa upp vad lärare och annan personal behöver i arbetet med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, som till exempel vilken kunskap som behövs kring de digitala verktyg som finns tillgängliga och hur dessa kan användas för att anpassa och stödja elevernas lärande
 • säkerställa att alla elever i behov av stöd har tillgång till de verktyg de behöver i lärandet
 • se över och omfördela resurser på skolan för att stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd
 • i arbetslaget diskutera hur arbetet med att uppmärksamma och utreda elever i behov av stöd kan organiseras i rådande situation
 • upprätta rutiner för hur lärare och elevhälsopersonal ska samarbeta med en tydlig ansvarsfördelning
 • planera långsiktigt och systematiskt för elever i behov av stöd utifrån erfarenheter från omställningen till fjärr- och distansundervisning
 • informera vårdnadshavare och elever vilket stöd som elevhälsan och lärare kan ge och var de kan vända sig om de har frågor.
Konkreta tips

Elevhälsan kan samarbeta och ge stöd

Elevhälsan kan ge stöd genom att

 • samplanera med lärare och annan pedagogisk personal om undervisningens genomförande för att ge elever i behov av ökad struktur och tydlighet möjlighet till att delta i fjärr-och distansundervisning
 • planera för vem som kontaktar elever när det behövs, det finns exempel på skolor som följer upp vissa elever dagligen
 • tillsammans med lärare och annan pedagogisk personal arbeta systematiskt och flexibelt med att ge extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin
 • stödja och delta i genomförandet av beslutade stödåtgärder
 • stödja i hanteringen av anpassade material och verktyg för elever i behov av stöd
 • stödja lärarna i att anpassa bedömningsprocessen
 • tillsammans med lärarna utvärdera fjärr- och distansundervisningen för att avgöra vad som behöver utvecklas
 • regelbundet samråda med lärare kring elever där det finns en oro sedan tidigare eller nyligen uppkommen oro utifrån den förändrade situationen.
Konkreta tips

Lärare kan underlätta för elever i behov av stöd

När det gäller elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd kan lärare och annan pedagogisk personal på olika sätt underlätta för dem genom att

 • avgränsa arbetsuppgifter och ha tydliga tidsramar och strukturer för uppgifterna
 • göra det möjligt att arbeta och visa kunskaper på olika sätt
 • genomföra täta uppföljningar av elevernas lärande och kontinuerligt återkoppla till eleverna som stöd i det fortsatta lärandet
 • tillsammans med elevhälsan planera för att extra anpassningar och särskilt stöd anpassas till fjärr- och distansundervisning
 • använda läromedel och uppgifter som är tydliga och enkla att genomföra hemma och som fungerar bra för självstudier
 • ha täta avstämningar och exempelvis informera om olika sätt att kommunicera med lärare, digitala eller fysiska.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 22 juni 2021