Extra anpassningar och särskilt stöd vid distansundervisning

En del elever får fortfarande undervisning på distans och därför behöver skolor tänka på hur extra anpassningar och särskilt stöd kan ges bäst. Pandemin gör att stödet kan bli annorlunda än tidigare.

en elev arbetar vid datorn

Regler kring elever i behov av stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd har inte ändrats på grund av pandemin. Skolor ska, utöver distansundervisningen, ge elever det stöd som de behöver för att nå målen med utbildningen. Därför behöver skolor även i fortsättningen arbeta flexibelt och långsiktigt med elevhälsoarbetet.

Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Konkreta tips

Skolchefen kan utforma riktlinjer

Skolchefen kan underlätta personalens arbete genom att utforma gemensamma riktlinjer och stöd. Det kan omfatta rutiner för hur lärare, annan pedagogisk personal och elevhälsopersonal kan samarbeta med tydlig ansvarsfördelning. Som exempel kan riktlinjerna peka ut vem som ska ha daglig kontakt med elever.

 • Kartlägg tillsammans med rektorer behovet av extra anpassningar och särskilt stöd på skolenheter. Sammanställ och analysera behoven. Tänk på att elever som i vanliga fall klarar sig bra kan få det svårt i den nya situationen.
 • Vissa elever kan behöva få särskilt stöd på skolan. Planera tillsammans med rektorerna hur skolorna kan ge särskilt stöd enskilt eller i små grupper utifrån ett smittskyddsperspektiv och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Vidareutveckla hur samverkan kan ske i ett mer långsiktigt perspektiv med involvering av externa parter som socialtjänst, hälso- och sjukvård och habilitering.
 • Gör tydligt för vårdnadshavare och elever var de kan vända sig i olika typer av frågor.
Konkreta tips

Rektor kan prioritera och omfördela

 • Kartlägg och följ upp vad lärare och annan personal behöver i arbetet med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, som till exempel digitala hjälpmedel och anpassningar i digitala verktyg.
 • Gör observationer av digitala lektioner och ge exempelvis elevhälsan och förstelärare i uppdrag att stödja utveckling av undervisning och anpassning där behov finns.
 • Ta reda på om det finns resurser på skolan som kan omfördelas för att stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.
 • Upprätta rutiner för hur lärare och elevhälsopersonal ska samarbeta med en tydlig ansvarsfördelning.
 • Säkerställ täta kontakter med elever i riskzon.
 • Följ upp stödet regelbundet och anpassa stödet vid behov.
 • Ta tillvara på erfarenheter i det systematiska kvalitetsarbetet från omställningen till distansundervisning för elever i behov av stöd.
Konkreta tips

Elevhälsan kan samarbeta och ge stöd

Elevhälsan kan samarbeta genom att

 • samplanera med lärare och annan pedagogisk personal om undervisningens genomförande för att ge elever ökad struktur och tydlighet
 • tillsammans med lärare och annan pedagogisk personal se över hur den tidigare planeringen av extra anpassningar och särskilt stöd kan anpassas till distansundervisningen
 • stödja i hanteringen av anpassade material och verktyg
 • stödja lärarna i att anpassa bedömningsprocessen
 • ge digital undervisning i en mindre grupp, enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp vid vissa bestämda tider under skoldagen
 • tillsammans med läraren utvärdera distansundervisningen för att avgöra vad som behöver utvecklas
 • regelbundet samråda med lärare kring elever där det finns en oro sedan tidigare eller nyligen uppkommen oro utifrån den förändrade situationen.
Konkreta tips

Lärare kan underlätta för elever i behov av stöd

Lärare och annan pedagogisk personal kan på olika sätt underlätta för elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Lärare och annan pedagogisk personal kan

 • ge avgränsade arbetsuppgifter, tydliga tidsramar och struktur för uppgifterna, göra det möjligt att arbeta med och redovisa uppgifterna på olika sätt
 • ge distansundervisning i realtid och följa ordinarie schema
 • genomföra täta uppföljningar av elevernas lärande och återkoppla till eleven som stöd i det fortsatta lärandet
 • tillsammans med elevhälsan se över hur den tidigare planeringen av extra anpassningar och särskilt stöd kan anpassas till distansundervisningen
 • använda läromedel och uppgifter som är enkla att följa hemma och som fungerar bra för självstudier
 • tillsammans med elevhälsan utvärdera distansundervisningen för att avgöra vad som behöver utvecklas
 • ha täta avstämningar och se till att elever vet på vilka olika sätt (digitala eller fysiska) de kan de kan kommunicera med personalen.
Ansvar
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 27 november 2020