Flerspråkighet som resurs i förskolan

Två filmer presenterar exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan med fokus på barn som nyligen kommit till Sverige och flerspråkiga barn. Dessutom kan du läsa fyra artiklar skrivna av forskaren Monica Axelsson, samt lyssna på två ljudreportage.

Färjestadens grundskola
Konkreta tips

Flerspråkighet i undervisningen

Att arbeta på en språkligt och kognitivt utmanande nivå i ett projekt innebär en stor utmaning för barn som ännu inte kan någon svenska eller som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling och särskilt för barn som är ensamma om att tala ett visst språk. En ytterligare utmanande omständighet är om flerspråkig personal som behärskar barnets språk inte finns till hands och kan stötta i stunden.

Projekt i förskolan

Projektet som förskolan har fokuserat under lång tid handlar om hus och huskonstruktion. Barnens intresse för hus väcktes under läsningen av och samtalen om boken ”Vita streck” Barnen har varit involverade i många olika kreativa processer kring området hus och i inledningen av filmerna visas situationer där barnen beskriver sina egna erfarenheter av ett hus som de har någon form av relation till.

Det barnen uttrycker om sitt hus sorteras sedan i olika ordgrupper på ett papper av flerspråkig personal som ett led i att barnen ska förstå att ord kan struktureras och klassificeras på olika sätt. Barnen får se vuxna uttrycka mening via skriftspråket på olika språk vilket också har ett identitetsstärkande värde. I detta exempel är bland annat det arabiska, polska, finska och svenska tal- och skriftspråket representerat.

Exempel på hur transspråkande kan realiseras i praktiken

Förskolepersonalen i filmerna har höga förväntningar på vad barnen klarar av med adekvat stöttning och ambitionen är att barnen som är nybörjare i svenska ska erbjudas undervisning på hög kognitiv nivå och både ett vardagligt, enkelt språkbruk samt ett mer kunskapsrelaterat språk.

Barnens litteraciteter utvecklas genom hög grad av meningsfull, språklig interaktion mellan barn – vuxna och barn – barn och med hjälp av både analoga och digitala redskap. Förskolepersonalen månar om att bygga respektfulla relationer till barnen och de integrerar barnens tidigare erfarenheter, språk och kulturella identiteter i utbildningen och undervisningen.

Filmerna visar på utmaningarna

Filmerna synliggör att det inte alltid är enkelt att skapa delaktighet och talutrymme för alla barn på exakt samma premisser.

Att arbeta på en språkligt och kognitivt utmanande nivå i ett projekt innebär en stor utmaning för barn som ännu inte kan någon svenska eller som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling och särskilt för barn som är ensamma om att tala ett visst språk. En ytterligare utmanande omständighet är om flerspråkig personal som behärskar barnets språk inte finns till hands och kan stötta i stunden. Förskolepersonalen i filmerna försöker dock möta upp de olika förutsättningarna genom en noggrann planering som bygger på barnens tidigare erfarenheter och kunskaper och medveten kommunikativ och multimodal stöttning.

Förutom lek och olika kreativa, estetiska och digitala upplevelser samlar också förskolepersonalen barnen kring ett bord för samtal om varje barns hus som barnen beskrivit och ritat. Här saktar personalen ner tempot i interaktionen så att barnen ges möjligheter att samla sina tankar och uttrycka dem språkligt.

De vuxna tar talutrymme och agerar språkmodeller för barnen genom sitt språkliga utflöde samtidigt som de ger varje barn chansen att i lugn och ro få producera eget språkligt utflöde, på det starkaste språket och på svenska. Barnen får möjlighet att föra både dialog och monolog och att lyssna aktivt på de vuxna och på kamraterna. Förskolepersonalen involverar också vårdnadshavare och andra närstående i projektet och ber dem översätta ord och fraser och att de talar med barnen om husprojektet hemma.

Avslutningsvis visar filmerna hur betydelsefullt det är att förskolepersonalen har kunskap om flerspråkiga barns socialisation, identitetsskapande och lärandevillkor och att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är särskilt stöttande för flerspråkiga barn som lär sig svenska som andraspråk.

Film: Att ta tillvara barns erfarenheter och kunskaper via olika språk (tid 04:35)

Film: Utmaningar och stöttning i ett flerspråkighetsperspektiv (tid 09:02)

Artiklar om andraspråksinlärning

Andraspråksinlärning

Barn är aktiva meningsskapare och förskolepersonalen har en central roll i att främja barnets språkutveckling, identitet och lärande genom att undervisa, stötta och uppmuntra (Lpfö18). I interaktion med förskolans personal och andra barn stimuleras barnet till att förstå sin omgivning och producera yttranden genom olika verbala och modala resurser som modersmål, svenska, handlingar, gester, illustrationer och föremål i kontexten.

Andraspråksinlärning, Monica Axelsson, artikelPDF (pdf, 661 kB)

Litteracitetsutveckling

Språkförmågan kan till stor del beskrivas som en förmåga att uttrycka olika funktioner i språket. En central funktion är att kunna beskriva individer, platser och saker. För att klara det behöver barnet ha tillgång till speciella verb, substantiv och adjektiv.

Litteracitetsutveckling, Monica Axelsson, artikelPDF (pdf, 706 kB)

Verktyg för planering

För att utveckla sin svenska behöver de nyanlända barnen ett inflöde av det nya språket i meningsfulla sammanhang. Och detta inflöde behöver planeras, dokumenteras och utvärderas. I artikel finns bland annat en modell för hur detta kan göras.

Verktyg för planering, Monica Axelsson, artikelPDF (pdf, 589 kB)

Checklista

I fokus i denna checklista är barn med ett annat modersmål än svenska och särskilt nyanlända. I grundskolan definieras nyanlända barn på ett tydligt sätt genom skollagen. Som nyanlända räknas de elever som påbörjar sin skolgång senare än skolstarten det året barnet skulle fylla sju år. För förskolebarn finns ingen sådan definition utan den korrekta benämningen är således barn med ett
annat modersmål än svenska som nyligen anlänt till Sverige.

Checklista, Monica AxelssonPDF (pdf, 577 kB)

Att realisera flerspråkighet i förskolan

Anniqa Sandell Ring och Mariam Potrus ger i dessa två poddavsnitt exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan. Personalens roll är att genom medveten stöttning få barnen att utvecklas, trots olikheter i förutsättningar. Språk och tänkande går inte att skilja åt. Om barnet har ett begränsat språk vad gäller språkförståelse och språkanvändning så innebär det också begräsningar i barnens kognitiva förmågor. Barnens vårdnadshavare ses också som en viktig resurs för barnens utveckling och lärande.

Podd del 1: Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan (tid 06:33)

I del ett av detta ljudreportage delar förskolläraren och läraren Anniqa Sandell Ring exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan. Anniqa Sandell Ring har en masterexamen i svenska som andraspråk och arbetar som utvecklingsledare i Södertälje och med kompetenshöjande insatser nationellt mot förskolan.

Podd del 2: Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan (tid 07:02)

I del två av detta ljudreportage delar förskolläraren Mariam Potrus exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan. Mariam Potrus är förskollärare med erfarenhet av att arbeta i flerspråkiga förskolor och har själv ett annat förstaspråk än svenska.


Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 02 januari 2020