Geografiska fältstudier och GIS i undervisningen

Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Det är ett roligt och kreativt arbetssätt som stimulerar elevernas upptäckarglädje.

två elever hoppar tillsammans på gräset

Fältstudier i undervisningen

Geografiska undersökningar, både i form av fältstudier och med hjälp av geografiska informationssystem, är en viktig del av geografiundervisningen i grundskolan samt i motsvarande skolformer. Geografiska informationssystem (GIS) öppnar för nya möjligheter att analysera omvärlden och presentera geografisk information. Idag finns det GIS-verktyg på internet som är gratis och enkla att använda.

I kursplanen i geografi finns det centralt innehåll som berör geografiska undersökningar i både låg-, mellan- och högstadiet och filmerna riktar sig därför till alla lärare som undervisar i geografi i grundskolan.

Film: Fältstudier i årskurs 4 (tid 11:06 min.)

Läraren planerar och genomför en fältstudie tillsammans med eleverna. De undersöker hur trafiken utanför skolan påverkas av en ny vägsträckning.

Film: Fältstudier och GIS i årskurs 9 (tid 11:55 min.)

Klassen lär sig om sårbara platser genom att arbeta med fältstudier och geografiska informationssystem (GIS).

Konkreta tips

Frågor som stöd till undervisningen

Kursplanen i geografi beskriver att eleverna ska få utveckla förmågan att ”göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker”. De här frågorna kan vara ett stöd för dig när du ska planera ett arbetsområde eller en lektion där geografiska undersökningar ingår.

Frågor för samtliga årskurser

  • Vilka geografiska begrepp och verktyg är relevanta för den fältstudie du planerar?
  • Hur kan du kombinera fältstudien med andra delar av det centrala innehållet i geografi, så att eleverna lär sig delar av ämnets innehåll genom geografiska undersökningar?
  • Hur ska du utforma den geografiska undersökningen så att du kan bedöma elevernas kunskaper utifrån betygskriterierna? Både när de planerar, genomför och presenterar resultaten av undersökningarna.

För årskurs 1-3

  • Hur kan du lägga upp undervisningen för att ge eleverna möjligheter att använda olika metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera information om närområdet?

För årskurserna 4-6

  • Hur kan du lägga upp undervisningen för att ge eleverna möjligheter att använda olika metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera information om natur- och kulturlandskap?

För årskurs 7-9

  • Hur kan du lägga upp undervisningen för att ge eleverna möjlighet att använda geografiska informationssystem (GIS) och andra geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data?

Efter genomfört arbetsområde

  • Hur fungerade det att genomföra fältstudien? Vad var lätt? Vad var svårt?
  • Lärde sig eleverna det du förväntade dig? Varför, varför inte?
  • Vad ska du tänka på nästa gång du planerar en geografisk undersökning?
Forskning och fördjupning

Inspiration och forskning

Geografididaktisk forskning från Norge visar att högstadieelever med rätt stöd kan hantera relativt avancerade kartanalysprogram. Ett projektorienterat arbetssätt fungerar också väl när man tillämpar geografiska informationssystem, GIS, i geografiundervisningen. Läs artikeln om forskningsstudien:

GIS en möjlighet och utmaning

Temat ”Barn och ungdomars geografier” är ett växande internationellt forskningsfält inom geografisk forskning. Det behandlar hur geografiska perspektiv på olika sätt är en del av barns vardagsliv, och att erfarenheter från barns egna geografier är en grundläggande dimension i hur de uppfattar platser och rumsliga sammanhang. Läs intervjun med professor Sirpa Tani:

För lite fokus på vardagen i geografiundervisningen

Senast uppdaterad 14 juni 2022