Hantera pandemins påverkan på praktisk-estetiska ämnen

Här finns exempel på hur skolan kan kompensera för uteblivna undervisningsmoment i de praktisk-estetiska ämnena. Materialet riktar sig till dig som är skolchef eller rektor.

Pandemins påverkan på praktiska moment

På grund av coronapandemin har viss planerad undervisning inte kunnat genomföras, för samtliga eller enskilda elever. Det handlar främst om praktiska moment i ämnena. Beroende på omfattningen av den uteblivna undervisningen kan det ha påverkat elevernas möjligheter att utveckla de kunskaper och förmågor som kursplanerna i respektive ämne anger. I förlängningen kan det också ha begränsat elevernas rätt till en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer och en undervisning som stimulerar kreativitet, skapande, utforskande och prövande.

Flera undersökningar visar att de praktisk-estetiska ämnena och ämnen med många praktiska undervisningsmoment är de undervisningsämnen som har påverkats allra mest under pandemin.

Även i grundsärskolan har viss planerad undervisning inte kunnat genomföras. Men när det gäller de praktisk-estetiska ämnena har undervisningen i vissa fall tvärtom gynnats under pandemin. Eftersom lektioner ställts in eller skett via distansundervisning för grundskoleeleverna har grundsärskolan i vissa fall haft större tillgång till specialsalar än de vanligtvis har i ämnena bild, slöjd, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap och musik.

Exempel på undervisningsmoment som påverkats

Exempel på undervisningsmoment som lärare uppger har påverkats är:

 • grupparbeten och olika typer av studiebesök
 • möjligheten att till exempel arbeta i lera och gips, konstprojekt som krävt resor eller inblandning av flera aktörer i ämnet bild
 • möjligheten att laga mat i ämnet hem- och konsumentkunskap
 • möjligheten att musicera med instrument och att utöva sång i ämnet musik
 • möjligheten att genomföra moment med handhavande av verktyg, redskap och maskiner samt olika material i ämnet slöjd
 • möjligheten till lagspel, dans, lekar, redskapsgymnastik och sådant som krävt resor till specifika lokaler som simhall och ishall i ämnet idrott.

Kartlägg och sätt in åtgärder

 • Inhämta kunskaper från undervisande lärare i berörda ämnen om vilka undervisningsmoment i ämnet som har påverkats negativt på grund av coronapandemin.
 • Inventera hur befintliga resurser kan användas och eventuellt omfördelas och hur nya resurser kan tillföras.
Konkreta tips

Kompensera för uteblivna undervisningsmoment

Här finns exempel från olika skolor i landet om hur man arbetar på huvudmanna- och skolenhetsnivå för att kompensera för pandemins påverkan på elevernas lärande. Det handlar bland annat om hur huvudmän har använt eller planerar att använda den så kallade Skolmiljarden.

Exempel på lösningar från olika huvudmän och skolor

 • Anpassa schemaläggningen för att möjliggöra undervisning i mindre grupper, även i ämnen där man tidigare inte haft halvklasser.
 • Sätt in lärarassistenter för att möjliggöra undervisning i mindre grupper i de praktisk-estetiska ämnena.
 • Sträva efter att schemalägga längre lektionspass för att stödja ett processorienterat och tematiskt lärande. Det bidrar bland annat till att man inte förlorar tid på att plocka fram och städa undan material.
 • Lägg in extra undervisningstimmar under läsåret för att ta igen praktiska moment, antingen med hela gruppen eller med specifika elever.
 • Inför matlagning i halvklass, med bara en elev i varje kök, för att kunna ge formativ återkoppling. Under tiden kan den andra halvan av klassen arbeta enskilt.
 • Prioritera undervisning där eleverna får använda redskap, material och tekniker som det har haft mindre tid att arbeta med under pandemin.
 • Väv in teorin i de praktiska momenten i större utsträckning.
 • Inför till exempel ”måluppfyllelsedagar” under läsåret då man kan samla ihop elever som behöver komplettera något moment.
Konkreta tips

Så kan ni göra på längre sikt

 • Använd eventuella lärdomar från åren med pandemin avseende exempelvis schemaläggning och planering av verksamheten. Kan det som skett även leda till positiva förändringar?
 • Skapa forum för att dela och sprida goda exempel på hur lektionsinnehåll kan tillgängliggöras vid elev- och lärarfrånvaro.
 • Skapa forum för sambedömning av elevers kunskapsutveckling i de praktisk-estetiska ämnena.
Senast uppdaterad 16 maj 2022