Hantera pandemins påverkan på simundervisningen

Här finns exempel på hur skolan kan kompensera för utebliven simundervisning. Materialet riktar sig främst till dig som är skolchef eller rektor.

En flicka med simglasögon simmar i en inomhuspool.

På många håll uteblev simundervisningen helt eller delvis under pandemin. Det berodde dels på svårigheten att ta sig till och från simhallen när kollektivtrafiken inte var ett alternativ, dels på hög sjukfrånvaro och svårigheten att bedriva simundervisning utan fysisk kontakt.

För en del skolor har simundervisningen däremot påverkats i mindre utsträckning. I de fallen handlar det om skolor som kunnat ta sig till simhallen till fots, där sjukfrånvaron varit begränsad och där man organiserat för simning i mindre grupper. Även dessa skolor har dock påverkats av rekommendationerna om fysisk distans, som har ställt krav på nya undervisningsmetoder. För de elever i grundsärskolan som brukar åka taxi till simhallen har simningen inte påverkats i lika stor omfattning i de fall simhallen har varit öppen.

Konkreta tips

Kompensera för utebliven simundervisning

Här finns exempel från olika skolor i landet på hur man kan kompensera för utebliven simundervisning på huvudmannanivå och skolenhetsnivå. Exemplen har framkommit i samtal med lärare och skolhuvudmän.

Exempel på lösningar från olika huvudmän och skolor

  • Anordna intensiv-simskola för elever i åk 6 och 9.
  • Låt en person, till exempel en förstelärare, få ett särskilt ansvar för att samordna simundervisningen.
  • Anordna en simbuss för att köra elever till simundervisningen. Den kommun som har gjort detta beskriver att det är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen, och att i och med att bussen hämtar upp vid skolan och kör direkt till simhallen innebär det ett minskat vikariebehov eftersom det räcker med en medföljande vuxen.
  • Erbjud kommunal simskola för mellan- och högstadiet en gång i veckan och erbjud extra simskola för elever i områden där simkunnigheten är lägre.
  • Erbjud kommunal simskola under skolloven för icke simkunniga. Låt idrottslärarna göra prioriteringslistor där äldre icke simkunniga elever får företräde.

Exempel på mer omfattande lösningar från huvudmän och skolor

  • Skapa en gemensam webbtjänst för alla grundskolor i kommunen, där all information om skolsim och simskola samlas. Det kan skapa förståelse och samsyn mellan personal i simhallen och idrottslärare, och möjliggöra bokning av simtider och utbyte av erfarenheter.
  • Upprätta en gemensam simplan för hela kommunen. Det kan bidra till likvärdig och hög kvalitet på simundervisningen och synliggöra hur resurser kan fördelas till de områden där de behövs bäst.
Konkreta tips

Så kan ni göra på längre sikt

  • Säkerställ att simundervisning och bedömning går i linje med styrdokumentens intentioner genom att låta idrottslärarna ansvara för simundervisningen och inte lämna över helt till personalen i simhallen.
  • Erbjud kontinuerlig kompetensutveckling i simundervisning för lärare i idrott och hälsa.
  • Använd tiden i simhallen så effektivt som möjligt genom att se till att eleverna är i bassängen hundra procent av lektionstiden. Alla teoretiska genomgångar hålls på skolan.
Senast uppdaterad 17 maj 2022