Involvera skolbiblioteket i värdegrundsarbetet

Skolbiblioteket är ofta skolans hjärta. Verksamheten förmedlar inte bara kunskap utan också värden. Här får du som är lärare eller rektor tips på hur du kan involvera skolbibliotekarien i arbetet med värdegrund och jämställdhet.

elever i ett skolbibliotek
Konkreta tips

Skolbiblioteket som resurs i arbetet med värdegrund och jämställdhet

Skolbiblioteket kan genom sin verksamhet och mediebestånd vara en betydelsefull resurs i skolans arbete med värdegrund och jämställdhet. Som exempel kan könsstereotypa och normativa läsmönster breddas med hjälp av ett medvetet läsfrämjande. Det förutsätter att lärare och skolbibliotekarien kan arbeta tillsammans.

Skolbibliotekarien kan bidra till arbetet till exempel genom att

  • samarbeta med elevhälsan, exempelvis i arbetet med säker användning av internet
  • samarbeta med elevhälsan i uppbyggnaden av ett bokbestånd på olika teman som exempelvis hbtq, rasism och sexism
  • ha diskussioner med elevgrupper och helklasser på teman som vänskap och mobbning eller ryktesspridning utifrån skönlitteratur, tidningsartiklar eller andra medier.
  • hålla i bokcirklar där böckernas handling diskuteras ur ett värdegrundsperspektiv.

Olika sätt att involvera skolbiblioteket

Skolbiblioteket är en trygg miljö och en plats för studiero. Det fungerar som en mötesplats där elever från olika årskurser och klasser träffas, oftast utanför lektioner. Det ger skolbibliotekarien en möjlighet att skapa förtroendefulla relationer med elever. Skolbibliotekarien kan därför vara en värdefull tillgång när man pratar om frågor som kan vara känsliga, besvärliga eller kontroversiella.

Exempel på hur skolan kan involvera skolbibliotekarien i arbetet:

  • Skolan inkluderar skolbibliotekets verksamhet i skolans plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.
  • Skolbibliotekarien, finns representerad i skolans grupp för likabehandling eller liknande grupp.

Ett exempel på hur skolbiblioteket bidrar

Film Klassrumssamtal om nätet ( tid 08:20 min.)

Se filmen ”Klassrumssamtal om nätet” från Ängdala skolor i Höllviken. Skolbibliotekarie och kurator samarbetar med lärare och för klassrumssamtal om vad eleverna i en klass 5 gör på nätet.

Senast uppdaterad 28 augusti 2023