Källkritik för elever i årskurs 7–9

När digitala medier blir allt vanligare både i undervisningen och under elevernas fritid är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Materialet ger inspiration till lärare och skolbibliotekarier i arbetet med källkritik i årskurs 7–9.

två elever tittar i en bok i ett bibliotek

Syftet är att ge stöd till arbetet med källkritik i klassrum och skolbibliotek. Vi rekommenderar att du tar dig an materialet tillsammans med dina kollegor. Det tar max 7 timmar att arbeta igenom materialet. Titta på filmen och läs texterna. Samtala och agera sedan med utgångspunkt från frågorna under respektive rubrik.

Om du arbetar med elever i andra åldrar finns det följande material:

Om källkritik för yngre elever

Om källkritik för elever i gymnasieskolan

Konkreta tips

Ta del av material om källkritik

Inled arbetet med att individuellt eller i grupp ta del av nedanstående material.

Film: Källkritik för årskurs 7-9 (tid 09:18 min.)

Filmen tar oss med till Gunnesboskolan i Lund där lärarna och skolbibliotekarien samarbetar över ämnesgränser för att ge alla elever källkritisk kompetens.

Webbinarium: källkritiskt förhållningssätt (tid 1:00:47 min.)

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt på 30 skolor i årskurs 7–9. Under webbinariet berättade granskningsansvarige Roger Thuring från Skolinspektionen om resultaten från granskningen. Tittarna fick också möjlighet att ställa frågor till honom, Anette Holmqvist från Skolverket, Thomas Nygren, forskare vid Uppsala universitet och Maria Jersby, lärare på Karlbergsskolan i Köping.

Diskutera hur ni arbetar med källkritik

Utgå från webbinariet om källkritiskt förhållningssätt:

 • Webbinariet tar upp att skolor inte arbetar så mycket med digital källkritik. Är det något ni känner igen från er egen skola?
 • Många skolor undervisar inte elever i informationssökning. Vad kan det bero på? Hur ser det ut hos er och är det något ni själva behöver utveckla?

Utgå från filmen Källkritik för årskurs 7–9 i samarbete med bibliotekarie:

 • Har ni liknande samarbete med en bibliotekarie och hur är samarbetet organiserat?
 • Om inte, vad beror det på?
 • Hur ser det ut i er verksamhet?
 • Under den filmade lektionen utgår lärarna och bibliotekarien från kunskapskravens formuleringar om källgranskning: Eleverna får källkritiskt bedöma och diskutera olika artiklar och insändare utifrån utformning, argumentationsteknik, ordval och upphovsperson. Hur tänker ni kring detta sätt att arbeta?
 • Hur kan lärarna och bibliotekarien i filmen gå vidare och utveckla arbetssättet?
 • Skulle ett liknande arbetssätt kunna tillämpas på andra medietyper, till exempel bild eller film?

Planera och genomför en aktivitet

Planera och genomför en valfri aktivitet utifrån era diskussioner. Om tid finns bjud in kollegor som observatörer. Be dem gärna att föra anteckningar, filma eller fotografera för att ha dokumentation att utgå från när ni utvärderar era aktiviteter. Här är ett par förslag på lektionsaktiviteter.

Lektionsförslag 1

Om ni inspirerades av filmen kan ni låta eleverna läsa ett par artiklar eller insändare i aktuella ämnen för att diskutera gemensamt i klassen. Eleverna i filmen fick utgå från en uppgift, nämligen att argumentera för eller emot ett tiggeriförbud. Till sin hjälp fick de stödfrågor som lotsade dem igenom den källkritiska granskningsprocessen:

 • Vad har artikeln för rubrik?
 • Vilket datum är den publicerad?
 • Bedömer du texten som aktuell eller inte? Vilken betydelse har det för hur du vill/kan använda texten?
 • I vilken tidning eller nättidning är texten publicerad, och i vilken del av tidningen?
  Till exempel i "Dagstidningen, Kulturdelen"; ”Kvällstidningen, Nöjessidorna”; "Lokaltidningen, Insändarsidan"
 • Vad vet du om den tidningen? Vilken betydelse har det för din uppgift i vilken tidning/tidskrift artikeln är publicerad?
 • Hur tänker du kring vilken del av tidningen texten är publicerad?
 • Framgår det vem som har skrivit texten?
 • Om ja, vem?
 • Vet du vilken bakgrund eller roll den här personen har, och vilken betydelse har det för hur du ser på texten?
 • Vad är textens huvudbudskap?
 • Vilket är det främsta syftet med texten? Att informera sakligt? Att påverka/övertyga? Övrigt (ange själv)?
 • Hur kom du fram till ditt svar? Fick du några ledtrådar genom att studera rubrik, avsändare, sektion av tidningen? Fick du några ledtrådar genom att studera språk och ordval?
 • Anser du att den här källan (tidningstexten) kan användas om du vill argumentera för eller emot det den handlar om? Baka ihop dina svar på frågorna i ett resonemang om källans trovärdighet och relevans. Motivera hur du tänker!

 Lektionsförslag 2

Om ni istället vill testa att arbeta med digital källkritik så finns det flera lektionstips för årskurs 7–9 på Internetstiftelsens webbplats. Digital källkritik kan bland annat handla om att kunna tolka och förstå hur en webbadress fungerar. Ett annat exempel är sökkritik som innebär att kritiskt värdera en söktjänst och de träfflistor som söktjänsten genererar.

Digital källkritik, på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Granska och förstå webbadresser, på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Sökkritik, på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Utvärdera och reflektera över aktiviteten

När ni återsamlats efter att ha prövat någon av metoderna med elever ska alla reflektera över frågorna nedan.

Hur gick det?

 • Hur fungerade det att genomföra lektionen?
 • Vad var lätt?
 • Vad var svårt?

Vad hände?

 • Blev det som ni förväntat er?
 • Varför? Varför inte?
 • Vad blev det för reaktioner från elever?
 • Förstod eleverna nyttan med att träna källkritiskt tänkande?

Analysera

Det här materialet vill inspirera lärare att föra källkritiska resonemang med eleverna och att gärna göra det tillsammans med skolans bibliotekarie om sådan finns.

 • Har arbetet med materialet påverkat er att samarbeta med skolans bibliotekarie (eller bibliotekarie på folkbiblioteket)?
 • Hur har arbetet med materialet påverkat er jämfört med hur ni jobbade tidigare med källkritik?
 • Finns det någon skillnad och vad består det i?
 • Upplever ni det olika i gruppen och vad kan det i så fall bero på?

Planera för fortsättningen

Planera fortsatt arbete, uppföljning och utveckling.

 • Behöver ni lära er mer om att införliva källkritisk diskussion i undervisningen?
 • Hur kan det källkritiska tänkandet finnas med i allt skolarbete?
 • Hur kan ni utveckla samarbetet med skolans bibliotekarie om sådan finns?
 • Hur ska ni arbeta för att komma vidare?
 • Hur säkerställer ni att utvecklingsarbetet leder dit ni vill?
 • Hur sprider ni era erfarenheter till andra på skolan eller till andra skolor?
Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Kurser och utbildningar

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Stöd i arbetet

  Guide för källkritik för lärare

  Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.