Källkritik för yngre elever

Det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden. Det här materialet passar dig som undervisar yngre elever om källkritik.

Det här materialet riktar sig till lärare i årskurs F-6 och skolbibliotekarier i grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola. Materialet är tänkt att underlätta för dig och dina kollegor att hjälpa era elever att hantera och kritiskt värdera källor i undervisning.

Vi rekommenderar att du tar dig an underlaget tillsammans med dina kollegor. Materialet tar max 7 timmar att arbeta igenom. Titta på filmen och läs artiklarna och texterna. Samtala och agera sedan med utgångspunkt från frågorna under respektive rubrik.

Om källkritik för elever i årskurs 7–9

Om källkritik för elever i gymnasieskolan

Konkreta tips

Kritiskt granska källor

Ta del av filmen: Källkritik för yngre elever (tid 10:59 min)

Filmen tar oss med till Hjulsbroskolan i Linköping där lärare och skolbibliotekarie samarbetar för att eleverna ska stärka och utveckla sin källkritiska förmåga.

Formuläret som används i filmen går att ladda ner under rubriken "Hur arbetar ni med att granska källor?".

I artikeln ”Arbeta med digitala verktyg och källkritik redan i förskolan” kan du läsa om hur lärare i förskola och förskoleklass kan utveckla arbetssätt som kombinerar digitala verktyg och medier med lek och undervisning.

Arbeta med digitala verktyg och källkritik redan i förskolan

I artikeln ”Källkritik i förskoleklass” besöker vi några skolor där lärare och bibliotekarier tagit sagan Superundersökarna som utgångspunkt för det källkritiska arbetet. ’

Källkritik i förskoleklass

Källkritik för elever i årskurs F-6

Diskutera:

Utgå från filmen "Källkritik för yngre elever".

 • Har ni liknande samarbete med en bibliotekarie och hur är samarbetet organiserat?
 • Om inte, vad beror det på?

Diskutera hur det ser ut i er verksamhet.

 • Att jämföra webbplatser är ett exempel på ett ganska vanligt sätt att introducera källkritik i skolan. Eleverna får ta reda på vem som står bakom webbplatsen och varför den är gjord. Hur brukar ni introducera källkritik för eleverna i er verksamhet?
 • Inom vilka moment och ämnen arbetar ni med att stärka elevernas källkritiska förmåga?
 • Diskutera om det finns fler moment och ämnen där källkritik kan integreras.

Diskutera hur ni kan gå vidare och utveckla arbetssättet.

 • Hur kan det källkritiska tänkandet integreras i allt skolarbete?

Utgå från artikeln ”Förskoleklasser källspanar”.

 • Hur ser ni på att börja diskutera sådana frågor med yngre elever? Diskutera i gruppen.
 • Utbyt gärna fler idéer om hur lärare kan få in källkritik tidigt i undervisningen.

Utgå från artikeln ”Malmöelever nosar på nätet”.

 • Vad tänker ni om att använda skönlitteratur, till exempel sagor, som utgångspunkt för källkritisk diskussion istället för faktatexter i böcker och på internet?

Utgå från BRUK - Skolverkets verktyg för självskattning.

BRUK – verktyg för självskattning

 • I BRUK finns självskattningsfrågor om källkritik och kritisk granskning. Gå igenom frågorna och diskutera hur väl ni tycker detta stämmer med hur undervisningen ser ut på er skola.

Hur arbetar ni med att granska källor?

Kartlägg:

I filmen i del 2 visas en enkel modell för hur ni kan diskutera källkritik med elever och i artiklarna presenteras andra idéer för källkritiskt arbete. Välj ett eller flera av arbetssätten och pröva med era egna elever. Om tid finns bjud in kollegor som observatörer. Be dem gärna att föra anteckningar, filma eller fotografera för att ha dokumentation att utgå från under momentet Reflektera.

Om ni inspireras av filmen kan ni använda bifogade analysschema för kritisk granskning av webbsidor. Självklart går det lika bra att skapa ett eget formulär.

Formulär - källkritik vid webbesökExcel (excel, 32 kB)

Mallen som används i filmen är inspirerad av Skolverkets checklista för källkritik på internet. I den listas några frågor som kan ställas vid källkritisk granskning av en webbsida. Checklistan är gjord för att användas tillsammans med yngre elever.

Checklista för källkritik

Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Tipsen kommer från lärare och skolbibliotekarier som blivit intervjuade av Skolverket om sitt källkritiska arbete.

Tips från lärarkollegor för källkritiskt arbete

Utmaningar i källkritik i låg- och mellanstadiet

Reflektera:

När ni återsamlas efter att ha prövat någon av metoderna med elever ska alla reflektera över frågorna nedan.

Hur gick det?

 • Hur fungerade det att genomföra lektionen?
 • Vad var lätt?
 • Vad var svårt?

Vad hände?

 • Blev det som jag förväntat mig? Varför? Varför inte?
 • Vad blev det för reaktioner från elever?
 • Förstod eleverna nyttan med att träna källkritiskt tänkande?

Analysera

Det här materialet vill inspirera lärare att ha källkritiska moment i undervisningen och att gärna göra det tillsammans med skolans bibliotekarie om sådan finns.

 • Har arbetet med materialet påverkat er att samarbeta med skolans bibliotekarie (eller bibliotekarie på folkbiblioteket)?
 • Hur har arbetet med materialet påverkat er jämfört med hur ni jobbade tidigare med källkritik?
 • Finns det någon skillnad och vad består den i? Upplever ni det olika i gruppen och vad kan det i så fall bero på?

Utveckla arbetet med källkritik

Planera för fortsättningen:

Planera fortsatt arbete, uppföljning och utveckling.

Frågeställningar

 • Behöver ni lära er mer om att integrera källkritisk diskussion i undervisningen?
 • Hur kan det källkritiska tänkandet integreras i allt skolarbete?
 • Hur kan ni utveckla samarbetet med skolans bibliotekarie om sådan finns?
 • Hur ska ni arbeta för att komma vidare?
 • Hur säkerställer ni att utvecklingsarbetet leder dit ni vill?
 • Hur sprider ni era erfarenheter till andra på skolan eller till andra skolor?
Senast uppdaterad 09 januari 2020
 • Kurser och utbildningar

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Inspiration

  Källkritik i förskoleklass

  Att prata källkritik med elever i förskoleklass är inte för tidigt om det är på deras nivå. Låt till exempel sagan bli utgångspunkt för roliga samtal om källor.

 • Stöd i arbetet

  Resurser för undervisning i källkritik

  Här finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.