Källkritik i gymnasieskolan

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Här får du och dina kollegor material om källkritik och nyhetsvärdering i gymnasieskolan.

Lärlingar på arbetsplats. handel och administration. yrkesprogram gymnasiet.

Detta material ger stöd till arbetet med källkritik i klassrum och skolbibliotek i gymnasieskolan.

Vi rekommenderar att du tar dig an underlaget tillsammans med dina kollegor. Materialet tar max 6 timmar att arbeta igenom. Titta på filmerna och läs artiklarna. Samtala och agera sedan med utgångspunkt från frågorna under respektive rubrik.

Om du arbetar med elever i andra åldrar finns följande material:

Om källkritik för yngre elever

Om källkritik för elever i årskurs 7–9

Konkreta tips

Ta del av material om källkritik

Film: Källkritik för gymnasieskolan i samarbete med skolbibliotekarier (tid 07:42 min.)

Filmen tar oss med till Spånga gymnasium i Stockholm där lärare och skolbibliotekarien samarbetar för att ge alla elever källkritisk kompetens.

Artikel: ”Vaccin” kan hjälpa oss hantera falska nyheter

I artikeln resonerar några forskare kring de psykologiska förklaringarna till att vi försummar källkritiken och så lätt blir offer för desinformation.

”Vaccin” kan hjälpa oss hantera falska nyheter

Diskutera undervisning i källkritik

Utgå från filmen Källkritik för gymnasieskolan i samarbete med bibliotekarie

 • Har ni liknande samarbete med en bibliotekarie och hur är samarbetet organiserat? Om inte, vad beror det på?
 • Diskutera hur det ser ut i er verksamhet.
 • Eleverna i filmen får undersöka hur olika tidningar skriver om aktuella händelser och källkritiskt bedöma texterna. Syftet är inte att försöka hitta objektiva källor, utan snarare att lära sig förstå drivkrafterna bakom varför en källas budskap är utformat som det är. Hur tänker ni kring detta sätt att arbeta? Diskutera hur lärare och bibliotekarie kan gå vidare och utveckla arbetssättet.
 • Skulle ett liknande arbetssätt kunna tillämpas på andra medietyper, till exempel bild eller film? Diskutera.

Utgå från filmen Är källkritik bara viktigt i skolan?

 • Läraren i filmen låter eleverna jämföra nyhetskällor på nätet och notera sina iakttagelser i ett källkritiskt dokument. Har ni arbetat på liknande sätt? Diskutera vad ni anser om arbetssättet.
 • Vilka för- och nackdelar ser ni med att hämta exempel ur elevernas vardag när ni ska diskutera källkritik?
 • Hur kan lärare arbeta för att få elever att förstå att källkritik inte bara är viktigt i skolan utan att det är en förmåga som behövs hela livet?

Utgå från artikeln ”Vaccin” kan hjälpa oss hantera falska nyheter

 • Artikeln tar upp fyra principer för hur vi påverkas av medier, reklam, politisk debatt och i det sociala umgänget med andra människor. De här principerna kan sägas styra varför vi delar vidare information till andra människor och i sociala medier. Är det här något ni känner igen från er själva i lärargruppen? Hur skulle dessa fyra principer kunna lyftas i en diskussion om källkritik och sociala medier?

Planera och genomför en aktivitet

Planera och genomför en valfri aktivitet utifrån era diskussioner. Om tid finns bjud in kollegor som observatörer. Be dem gärna att föra anteckningar, filma eller fotografera för att ha dokumentation att utgå från när ni utvärderar era aktiviteter. Här är ett förslag på lektionsaktivitet:

Förbered gruppdiskussioner om källkritik i klassrummet. Låt fokus ligga på något av det som ni tagit del av i filmerna och artiklarna, till exempel nyhetsvärdering eller de psykologiska faktorerna som bidrar till att vi så lätt tror på och sprider falska nyheter i sociala medier. Låt gärna gruppsamtalen börja med att eleverna får rangordna olika nyhetskällor från 1–5, Sedan kan de jämföra sina listor och motivera sina val. Avsluta lektionen med en diskussion i helklass.

Förslag på diskussionsfrågor

 • Vad är det som gör att du litar på en nyhet som du fått i ditt flöde?
  • Du litar på personen som delat nyheten med dig?
  • Du litar på allt som kommer från den källa som förmedlade nyheten (tidningen/nyhetstjänsten, vänner eller influencers på sociala medier etc.)?
  • Du har fått nyheten från flera håll?
  • Du tycker att nyheten stämmer med vad du redan vet?
  • Annat?

Diskutera vilka av ovanstående faktorer som också får dig att dela nyheten vidare till andra.

 • Som ni säkert konstaterat finns det källor ni litar på mer än andra och andra som ni misstror. Betyder det att ni tror på respektive förkastar allt som kommer från den källan? Eller bedömer ni varje enskild nyhets trovärdighet? Hur?
 • Minns ni något konkret exempel då ni tänkte ”Nej, det här kan inte vara sant!” eller ”Nej, det här kan inte vara hela sanningen!” Berätta för varandra och motivera varför ni reagerade som ni gjorde. Berodde det på innehållet eller utformningen av informationen/nyheten?
 • Idag bevakas olika händelser medan de pågår. Du kan följa händelseförloppet minut för minut på nätet eller få push-notiser på din mobil. Du slipper vänta till nästa nyhetsinslag eller nummer av tidningen. Skulle något bli fel i rapporteringen är det lätt att uppdatera och ändra. Diskutera vilka för- och nackdelar ni ser med den här typen av rapportering?

Utvärdera och reflektera

När ni återsamlas efter att ha prövat någon av metoderna med elever redovisar alla i gruppen hur det gått. Gå varvet runt kring frågorna nedan. Diskutera tillsammans frågorna utifrån filmen och den lektion som ni genomfört med era elever.

Hur gick det?

 • Hur fungerade det att genomföra lektionen?
 • Vad var lätt?
 • Vad var svårt?

Vad hände?

 • Blev det som ni förväntat er? Varför? Varför inte?
 • Vad blev det för reaktioner från elever?
 • Förstod eleverna nyttan med att träna källkritiskt tänkande?

Analysera

Materialet vill inspirera lärare att integrera källkritiska moment i undervisningen och att gärna göra det tillsammans med skolans bibliotekarie.

 • Har projektet inspirerat er att samarbeta med skolans bibliotekarie?
 • Hur har arbetet med underlaget påverkat er jämfört med hur ni jobbade tidigare med källkritik?
 • Finns det någon skillnad så analysera varför. Upplever ni det olika i gruppen och vad kan det i så fall bero på?

Planera för fortsättningen

Planera fortsatt arbete, uppföljning och utveckling:

 • Behöver ni lära er mer om att införliva källkritisk diskussion i olika ämnen?
 • Hur kan det källkritiska tänkandet finnas med i allt skolarbete?
 • Hur kan ni utveckla samarbetet med skolans bibliotekarie?
 • Hur ska ni arbeta för att komma vidare?
 • Hur säkerställer ni att utvecklingsarbetet leder dit ni vill?
 • Hur sprider ni era erfarenheter till andra på skolan eller till andra skolor?
Senast uppdaterad 14 september 2023
 • Kurser och utbildningar

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Stöd i arbetet

  Guide för källkritik för lärare

  Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.