Så här funkar det

Välkommen!

Självskattningsverktyget är tänkt att användas kollegialt. I verktyget finns 15 påståenden att ta ställning till. Varje påstående introduceras av en kort text och efter gemensam diskussion tar ni ställning till hur väl påståendet stämmer på er skola. Fritextutrymmet är tänkt att användas för egna anteckningar, för att skriva följdfrågor, tips etc. När ni gjort klart enkäten, så har ni tillgång till ert resultat - har ni många egna anteckningar så kan det vara klokt att skriva ut dem som pdf. Resultatet sparas inte när ni lämnar sidan. Verktyget är främst avsett för grundskolan, men kan efter smärre justeringar även användas av andra skolformer.

Koll på
främlingsfientlighet
och intolerans

Påståendena i verktyget är indelade i tre områden:

1-6: Teori och regelverk

7-11: Läget på vår skola

12-15: I undervisningen

Resultat och analys

Nedan ser ni vad ni svarat och era anteckningar. Nu är det dags att analysera vad svaren betyder och hur ni vill gå vidare med arbetet. Fråga er till exempel följande:

  1. Vad beror resultatet på?
  2. Hur arbetar vi vidare med resultatet?
  3. Vad ska vi prioritera?
  4. Hur kan vi involvera elever och kollegor i arbetet?

Försök gärna vara konkreta och tydliga med ansvarsfördelning och tidsramar.

Om ni efter analysen vill prioritera arbetet med något av områdena, så hittar ni stöd för det på sidorna:

 

 

 

här.

Förklaring

Grön markering (1) indikerar era styrkor. Fundera över hur ni kan värna och utveckla det som fungerar bra.

Gul markering (2) indikerar att det är ett område ni behöver arbeta vidare med för att nå ett gott resultat.

Röd markering (3) indikerar ett utvecklingsområde. Kanske är det ett område ni behöver prioritera?

Frågor med blå text är obesvarade.

OBS! Ert resultat till vänster sparas inte, men det är fullt möjligt för er att skriva ut som pdf.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Skolpersonal behöver ha en förståelse för de centrala begrepp som används i diskussionen och i forskningen när frågor om främlingsfientlighet och rasism blir aktuella i undervisningen.

1. Vi har kunskap i kollegiet om olika former av främlingsfientlighet, rasism och intolerans.

Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. För att skolan ska kunna göra det behöver lärare och annan personal ha kunskap om vad främlingsfientlighet, rasism och intolerans är, men också om hur problemen kan ta sig uttryck i skolmiljön.

2. Vi har kunskap om hur främlingsfientlighet, rasism och liknande former av intolerans kan yttra sig i skolmiljön.

Skolans arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans kan beröra många områden som regleras i skollagen och i läroplanerna, men också i annan lagstiftning som till exempel diskrimineringslagen.

3. Vi har kunskap om vilket ansvar och vilka skyldigheter skolan har enligt styrdokumenten på det här området.

Enligt diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder ska skolan ha rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Såväl elever som anställda i verksamheten ska medverka i att ta fram dessa rutiner och riktlinjer.

4. Vi har riktlinjer och rutiner för skolans arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Skolans personal har ett ansvar att se till att barn och elever inte utsätts för diskriminering samt att utreda och åtgärda om något sådant inträffar. Skolan behöver också ha beredskap för att hantera sådana handlingar som kan utgöra brott enligt brottsbalken, till exempel hets mot folkgrupp. Vet alla anställda hur de ska agera om de bevittnar eller på annat sätt får kännedom om att elever upplever sig utsatta?

5. Vi vet hur vi kan agera om skolan får kännedom om förekomst av främlingsfientlighet, rasism och liknande former av intolerans.

Följer alla anställda rutinerna för hur de ska agera om de bevittnar eller på annat sätt får kännedom om att elever upplever sig utsatta? Fundera över hur personalen agerat i situationer då det uppstått konflikter och kränkningar. Om personalen agerade direkt, vad hände? Om personalen inte agerade direkt, vad berodde det på? Om det ser olika ut bland personalen, hur kan skolan arbeta för ett mer gemensamt förhållningssätt?

6. Vi agerar skyndsamt om vi får kännedom om diskriminering eller kränkande behandling.

På många skolor genomförs någon form av trivsel- och trygghetsenkät. Ett sätt att kartlägga elevernas upplevelser av främlingsfientlighet, rasism eller liknande former av intolerans kan vara att lägga till frågor om detta. Förekommer det? Var och på vilket sätt?

7. I vår trygghetsenkät tar vi upp frågor om främlingsfientlighet, rasism och liknande former av intolerans.

Det ska finnas ordningsregler på varje skola och dessa ska utarbetas tillsammans med eleverna. Ordningsreglerna ska vara aktuella och relevanta för de elever som går på skolan.

8. Vi har ordningsregler som eleverna medverkat i att ta fram.

En viktig del i skolans värdegrundsarbete är att främja ett klimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Det handlar om att främja förtroendefulla relationer och ett gott samarbete, att se till att eleverna har lyssnande vuxna omkring sig som intresserar sig för det eleverna bär med sig till skolan. Ett tillitsfullt klimat skapar förutsättningar för elever att pröva tankar och idéer och att få sina egna prövade av andra.

9. Det råder ett tillitsfullt klimat mellan lärare och elever.

Hur ser elevernas relationer ut på skolan? Hur är klassrumsklimatet? Finns det aktiviteter och ytor där elever från olika klasser och årskurser möts och samverkar? Om det förekommer konflikter mellan olika grupper och individer på skolan, vad beror konflikterna på? Behöver skolan ta reda på mer?

10. Det råder ett tillitsfullt klimat elever emellan.

Har eleverna förtroende för skolans personal? Känner alla elever att de kan vända sig till en vuxen när de ser att någon blir utsatt eller själva upplever sig utsatta för någon form av kränkningar?

11. Eleverna berättar för oss om det förekommer uttryck för främlingsfientlighet, rasism och liknande former av intolerans.

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande.
I skolan ska elever utveckla demokratiska förmågor som till exempel kommunikation och kritiskt tänkande. Eleverna kan utveckla dessa förmågor genom att tillsammans kommunicera om gemensamma frågor och att aktivt delta i reflekterande samtal. För att kunna svara på hur väl påståendet nedan stämmer behöver ni ta reda på elevernas upplevelser och åsikter.

12. Eleverna på vår skola upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande över undervisningen.

Enligt exempelvis läroplanen för grundskolan ska främlingsfientlighet och intolerans bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det kan handla om kunskap om olika begrepp kopplat till främlingsfientlighet, rasism och intolerans. Det kan också handla om att tillsammans med eleverna syna rasistiska strukturer, att undervisa om rasism nu och då och att undervisa om demokrati och mänskliga rättigheter.

13. Vi tar upp främlingsfientlighet, rasism och liknande former av intolerans i undervisningen.

Normkritiska perspektiv kan handla om att se på sin egen undervisning och fundera över vilka elever som egentligen kan spegla sig i den och därmed stärkas och motiveras i sitt lärande. Kanske finns det behov av att tillföra och stärka något perspektiv? Kanske finns det möjlighet att låta elevernas egna erfarenheter och kunskaper bli mer synliga?

14. Vi har kunskap om vad ett normkritiskt perspektiv kan tillföra undervisningen och utbildningen.

Ibland uppstår situationer eller diskussioner i undervisningen som personal kan uppleva som problematiska och där personal och skolledning kan behöva stöd. Olika frågor kan uppfattas som kontroversiella beroende på situation och erfarenheter. Det kan vara allt från politik och religion till kultur och traditioner.
Även om situationerna och frågorna är olika så finns det generella utgångspunkter och förhållningssätt som kan utnyttjas och användas för att främja samtal som bygger på tillitsfulla relationer. Dialogen behöver präglas av såväl respekt för yttrandefrihet som rätt till skydd mot kränkningar. Samtalet spelar ofta en viktig roll och det är viktigt att lärare inte backar från att undervisa om kontroversiella frågor.

15. Vi har kunskap om hur kontroversiella frågor kan hanteras i undervisningen och utbildningen.