1. Vi genomför systematiska kartläggningar på central nivå för att få en överblick över nulägesbehov vad gäller lärarförsörjning.

Exempel på aktiviteter:

  • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system och verktyg för kartläggning av personalens utbildningsnivå och kompetensutvecklingsbehov.