2. Vi genomför systematiska kartläggningar på central nivå för att få en överblick över framtida behov vad gäller lärarförsörjning.

Exempel på aktiviteter:

  • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system för kartläggning av rekryteringsbehov, utifrån exempelvis förväntade pensionsavgångar samt beräknad storlek på elev- och barnkullar.